St.meld. nr. 1 (2002-2003)

Nasjonalbudsjettet 2003

Til innholdsfortegnelse

4 Figuroversikt

Kapittel 2 De økonomiske utsiktene
Figur 2.1 Timelønnskostnader i industrien
Figur 2.2 Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge
Figur 2.3 Arbeidskraftproduktivitet
Figur 2.4 Årslønn for alle grupper inkl. virkning av økt tariffestet ferie og AKU-ledighet
Figur 2.5 Teknisk framskriving av norske tremåneders pengemarkedsrenter
Figur 2.6 Anslag for BNP-veksten i 2003 gitt på ulike tidspunkt
Figur 2.7 Internasjonale renter og aksjemarkeder
Figur 2.8 Valutakursutvikling
Figur 2.9 Industriproduksjon
Figur 2.10 Konsumprisvekst
Figur 2.11 Offentlig konsum og investering
Figur 2.12 Husholdningenes tilpasning
Figur 2.13 Boligmarkedet
Figur 2.14 Bedriftene i Fastlands-Norge
Figur 2.15 Spotpris for Brent Blend
Figur 2.16 Petroleumsvirksomheten
Figur 2.17 Investeringer i oljevirksomheten
Figur 2.18 Driftsbalansen overfor utlandet
Figur 2.19 Prisutvikling for aluminium og laks
Figur 2.20 Nettofinansinvesteringer etter sektor
Figur 2.21 Arbeidsmarkedet
Figur 2.22 Utviklingstrekk i arbeidsmarkedet
Figur 2.23 Konsumpriser
Figur 2.24 Årslønnsvekst for alle grupper
Figur 2.25 Industriens konkurranseevne
Figur 2.26 BNP for Fastlands-Norge
Figur 2.27 Kursutvikling og importpriser
Kapittel 3 Retningslinjene for den økonomiske politikken
Figur 3.1 Handlingsrommet i budsjettpolitikken
Figur 3.2 Hovedtrekk i budsjettpolitikken
Figur 3.3 Perspektiver for budsjettpolitikken
Figur 3.4 Langsiktige utviklingstrekk og budsjettpolitikken
Figur 3.5 Industrisysselsettingen
Figur 3.6 Kommuneforvaltningen
Figur 3.7 Akkumulert avkastning av delporteføljene i Petroleumsfondet
Figur 3.8 Utviklingen i det effektive arbeidstilbudet
Figur 3.9 Organisasjonslandskapet
Kapittel 4 Skatter og avgifter
Figur 4.1 Differanse i maksimal marginalskatt på lønn og kapitalinntekter for personer
Kapittel 5 Tiltak for å bedre økonomiens virkemåte
Figur 5.1 Finansiering av FoU over statsbudsjettet, fordelt etter hovedformål
Figur 5.2 Pris for elektrisitet og flyreiser
Figur 5.3 Offentlige og private utgifter til utdanning og helse
Figur 5.4 Offentlige utgifter som andel av BNP
Figur 5.5 Antall offentlig sysselsatte som andel av totalt antall sysselsatte
Figur 5.6 Private produsenter i offentlig finansiert tjensteproduksjon
Til dokumentets forside