St.meld. nr. 1 (2002-2003)

Nasjonalbudsjettet 2003

Til innholdsfortegnelse

2 Detaljerte anslagstall

Tabell 2.1 Tilgang og bruk av varer og tjenester. Faste priser
» 2.2 Tilgang og bruk av varer og tjenester. Mrd. kroner
» 2.3 Bruttoinvestering etter næring. Faste priser
» 2.4 Hovedtall for noen av Norges viktigste handelspartnere. Prosentvis endring fra året før
» 2.5 Sysselsettingsfrekvenser og arbeidsledighet for utvalgte land. 2001
» 2.6 Finansdepartementets anslag for 2002 gitt på ulike tidspunkter. Prosentvis endring fra året før
» 2.7 Påløpte inntekter og utgifter i offentlig forvaltning etter nasjonalregnskapets definisjoner. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før
» 2.8 Påløpte inntekter og utgifter i statsforvaltningen etter nasjonalregnskapets definisjoner. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før
» 2.9 Kommuneforvaltningens inntekter og utgifter etter nasjonalregnskapets definisjoner. Bokførte verdier i mill. kroner og prosentvis endring fra året før
» 2.10 Skatter til stat, kommune og offentlig forvaltning. Påløpt verdi. Mill. kroner
» 2.11 Finanspolitiske indikatorer

Tabell 2.1 Tilgang og bruk av varer og tjenester. Faste priser

Mrd. 1999-kroner 2001 Årlig gj.snitt 1991-2000 2001 20021) 2003 Årlig gj.snitt 2004-2006
Privat konsum 619,8 3,2 2,5 3,1 3,5 3,4
Offentlig konsum 272,2 2,9 2,0 1,7 0,5 1,4
Statlig 107,7 2,7 . . . . 0,2 . .
Sivilt 83,9 4,0 3,2 . . 0,2 . .
Militært 23,8 -0,8 -3,6 . . 0,0 . .
Kommunalt 164,5 3,0 2,3 . . 0,9 . .
Bruttoinvesteringer i fast realkapital 255,5 4,4 -4,6 -0,2 3,2 -0,4
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 59,1 2,1 -16,5 3,4 13,1 -6,7
Oljevirksomhet 50,5 1,5 -7,4 5,1 12,2 -8,0
Utenriks sjøfart 8,7 6,1 -46,8 -6,2 19,1 0,7
Fastlands-Norge 196,4 5,4 -0,3 -1,3 0,1 1,6
Bedrifter 108,9 7,1 -1,3 -3,8 -1,0 2,2
Boliger 50,3 3,3 5,1 -1,5 2,2 1,7
Offentlig forvaltning 37,2 3,3 -4,3 6,0 0,3 -0,1
Stat 14,9 0,1 -2,4 . . 0,6 . .
Kommuner 22,3 6,1 -5,5 . . 0,0 . .
Innenlandsk bruk av varer og tjenenester utenom lagerinvesteringer 1 147,5 3,4 0,7 2,0 2,7 2,1
Herav: Fastlands-Norge 1 088,4 3,5 1,8 2,0 2,2 2,6
Lagerinvesteringer2) 18,6 0,1 -0,8 0,0 0,0 0,0
Innenlandsk bruk av varer og tjenester 1 166,1 3,4 -0,2 2,0 2,7 2,1
Eksport 521,3 5,1 4,2 1,3 0,8 2,0
Herav: Råolje og naturgass 178,5 7,2 5,2 2,8 -2,1 -1,3
Andre varer 196,3 5,1 4,0 1,5 2,7 4,1
Samlet etterspørsel 1687,4 3,9 1,1 1,8 2,1 2,1
Import 406,5 4,8 0,0 0,9 2,9 2,4
Herav: Andre varer 272,2 5,8 4,0 2,1 3,2 2,4
Bruttonasjonalprodukt 1 280,9 3,6 1,4 2,0 1,9 2,0
Bruttonasjonalprodukt utenom utenriks sjøfart og oljevirksomhet 1 068,4 3,2 1,2 1,7 1,8 2,2

1) Som en følge av at sykehusene er overført fra fylkeskommunene til staten oppgis det for 2002 bare tall for offentlig forvaltning under ett.

2) Målt ved endring i faste priser i prosent av BNP året før.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.2 Tilgang og bruk av varer og tjenester. Mrd. kroner

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Privat konsum 527,1 554,5 584,3 624,6 651,5 675,0 712,6
Offentlig konsum 227,5 247,4 263,7 280,1 306,1 321,4 336,0
Bruttoinvesteringer i fast realkapital 245,7 284,9 271,8 283,6 280,0 280,9 294,5
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 75,7 96,0 81,4 78,0 68,7 70,8 81,9
Oljevirksomhet 62,2 80,3 68,2 58,2 56,2 59,3 67,9
Utenriks sjøfart 13,5 15,8 13,2 19,8 12,5 11,5 14,0
Fastlands-Norge 170,0 188,9 190,5 205,6 211,3 210,1 212,6
Bedrifter 95,7 106,6 105,1 114,8 115,5 110,5 109,9
Boliger 37,0 40,7 43,1 50,3 55,7 56,6 59,2
Offentlig forvaltning 37,3 41,6 42,3 40,5 40,1 43,0 43,6
Innenlandsk bruk av varer og tjenester utenom lagerinvesteringer 1 000,3 1 086,9 1 119,8 1 188,3 1 237,6 1 277,3 1 343,2
Herav: Fastlands-Norge 924,6 990,9 1 038,5 1 110,3 1 168,9 1 206,5 1 261,3
Lagerinvesteringer 18,9 23,8 20,7 30,3 16,3 17,3 17,6
Innenlandsk bruk av varer og tjenester 1 019,2 1 110,7 1 140,6 1 218,6 1 253,9 1 294,6 1 360,7
Eksport 460,9 427,1 486,2 686,5 698,9 652,7 633,8
Herav: Råolje og naturgass 163,7 118,3 159,2 306,6 301,6 277,6 248,2
Andre varer 169,6 177,4 185,7 214,2 215,9 206,9 210,7
Samlet etterspørsel 1 480,1 1 537,8 1 626,8 1 905,1 1 952,7 1 947,3 1 994,5
Import 368,7 405,6 393,8 440,0 441,9 424,2 433,2
Herav: Andre varer 240,8 265,7 256,3 275,2 287,0 273,8 277,0
Bruttonasjonalprodukt 1 111,3 1 132,1 1 233,0 1 465,1 1 510,9 1 523,1 1 561,4
Bruttonasjonalprodukt utenom utenriks sjøfart og oljevirksomhet 908,2 981,3 1 035,5 1 101,8 1 152,0 1 197,7 1 257,1
Memo:
Bruttonasjonalinntekt 1 099,5 1 122,8 1 218,2 1 450,5 1 502,4 1 516,3 1 555,9
Disponibel inntekt for Norge 925,5 935,6 1 018,5 1 231,0 1 268,8 . . . .
Sparing for Norge 1 70,9 133,7 170,5 326,5 311,3 . . . .
Herav: Husholdninger 15,4 34,3 34,0 30,6 30,4 46,1 49,4

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.3 Bruttoinvesteringer etter næring. Faste priser

Mrd. 1999-kroner 2001 Årlig gj.snitt 1991-2000 2001 2002 2003 Årlig gj.snitt 2004-2006
Bruttoinvestering i fast realkapital 255,5 4,4 -4,6 -0,2 3,2 -0,4
Næringsvirksomhet 218,3 4,6 -4,6 -1,3 3,8 -0,5
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 59,1 2,1 -16,5 3,4 13,1 -6,7
Oljevirksomhet 50,5 1,5 -7,4 5,1 12,2 -8,0
Utenriks sjøfart 8,7 6,1 -46,8 -6,2 19,1 0,7
Bedrifter, Fastlands-Norge 108,9 7,1 -1,3 -3,8 -1,0 2,2
Primærnæringene 7,1 0,7 -11,0 -5,1 -4,1 -0,9
Industri og bergverksdrift 22,5 3,0 14,5 3,6 -10,3 -2,9
Kraftforsyning 4,9 -4,2 15,4 10,0 10,0 5,0
Bygge og anleggsvirksomhet 3,6 13,5 -0,3 -5,6 -5,3 -5,0
Samferdsel 22,7 8,3 7,8 -17,0 0,1 8,7
Annen næringsvirksomhet inkl. varehandel 48,2 11,7 -10,5 -2,0 2,7 2,2
Boligtjenester 50,3 3,3 5,1 -1,5 2,2 1,7
Offentlig forvaltningsvirksomhet 37,2 3,3 -4,3 6,0 0,3 -0,1
Stat 14,9 0,1 -2,4 30,1 0,6 1,9
Kommuner 22,3 6,1 -5,5 -10,2 0,0 -2,0
Lagerinvesteringer1) 18,6 0,1 -0,8 0,0 0,0 0,0
Bruttoinvesteringer i alt 274,1 4,4 -7,7 -0,3 3,0 -0,4
Memo:
Bruttoinvestering i fast realkapital utenom oljevirksomhet og utenriks sjøfart 196,4 5,4 -0,3 -1,3 0,1 1,6

1) Målt ved endring i faste priser i prosent av BNP året før.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.4 Hovedtall for noen av Norges viktigste handelspartnere. Prosentvis endring fra året før

Bruttonasjonalprodukt Konsumprisindeks Arbeidsledighet1)
2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003
USA 0,3 2,0 2,6 2,8 1,7 2,4 4,8 5,8 5,5
Japan -0,6 -0,4 0,7 -0,7 -1,0 -0,5 5,0 5,4 5,6
Tyskland 0,6 0,7 2,0 2,4 1,5 1,6 7,9 8,2 7,9
Frankrike 1,8 1,3 2,4 1,8 1,8 1,5 8,6 9,2 9,0
Storbritannia 1,9 1,7 2,4 2,1 2,2 2,3 5,1 5,3 5,3
Sverige 1,4 1,5 2,6 2,6 2,4 2,3 4,0 4,2 4,0
Danmark 1,0 1,3 2,4 2,4 2,3 2,0 4,3 4,3 4,2
Finland 0,7 1,3 2,8 2,7 2,0 1,9 9,1 9,4 9,3

1) Prosent av arbeidsstyrken.

Kilde: OECD, EU-kommisjonen og Finansdepartementet.

Tabell 2.5 Sysselsettingsfrekvenser og arbeidsledighet for utvalgte land. 2001

Sysselsetting i prosent av befolkningen Arbeidsledighet i prosent av arbeidsstyrken
15-24 år 25-54 år 55-64 år 15-24 år 25-54 år 55-64 år
K M K M K M K M K M K M
Norge 55,0 57,9 81,2 88,9 62,3 72,3 10,3 10,6 2,5 2,7 1,4 1,7
USA 56,2 59,4 73,5 87,9 51,6 65,8 9,7 11,4 3,8 3,7 2,7 3,4
Japan 42,4 41,6 64,1 92,8 47,3 77,5 8,7 10,7 4,7 4,2 3,7 7,0
EU 36,5 44,5 66,0 86,8 29,8 48,9 15,0 13,1 7,9 5,5 6,6 6,3
Belgia 25,0 31,8 66,4 86,5 15,6 35,1 16,6 14,3 6,1 4,8 0,9 3,9
Danmark 59,0 64,3 80,1 88,7 49,8 63,1 9,3 7,3 4,1 2,9 4,0 4,0
Finland 40,5 40,2 78,2 84,7 45,1 46,7 20,2 19,6 8,0 6,9 8,8 8,9
Frankrike 20,7 27,8 70,8 88,1 31,8 41,4 21,8 16,2 10,1 6,3 6,6 5,6
Hellas 21,8 30,4 53,0 88,8 22,7 54,6 35,7 21,0 13,5 5,5 4,0 4,1
Irland 42,3 51,5 64,1 88,7 28,4 64,6 5,8 6,4 3,0 3,4 2,7 2,6
Island 67,0 66,6 86,2 95,0 80,2 91,0 4,3 5,4 2,2 1,3 1,9 2,0
Italia 22,1 32,6 49,5 81,7 8,5 29,5 32,2 23,2 10,7 5,7 2,5 5,0
Luxembourg 30,3 34,2 63,8 93,2 14,4 35,3 5,4 7,8 1,9 1,1 0,0 0,5
Nederland 69,2 71,5 72,6 92,7 28,0 50,5 4,5 4,2 2,1 1,4 1,1 1,7
Portugal 37,7 49,2 74,7 90,4 40,6 61,6 11,9 7,2 4,4 2,6 3,1 3,2
Spania 29,7 44,2 52,8 85,9 21,8 57,9 27,0 16,1 13,7 6,3 8,0 5,6
Sveits 61,0 64,6 76,6 95,3 55,3 81,0 5,5 5,8 3,4 1,0 1,6 1,8
Sverige 48,5 47,3 82,5 86,6 64,3 69,6 10,8 12,7 3,7 4,4 4,5 5,3
Storbritannia 52,2 57,2 73,6 87,6 43,2 61,6 8,7 12,0 3,6 4,1 1,8 4,4
Tyskland 43,9 51,6 72,2 87,5 28,4 45,4 7,5 9,1 7,7 7,3 12,5 10,3
Østerrike 47,2 55,6 74,0 90,3 17,4 37,9 5,8 6,2 3,8 3,4 5,2 5,7

Kilde: OECD.

Tabell 2.6 Finansdepartementets anslag for 2002 gitt på ulike tidspunkter. Prosentvis endring fra året før

2002 2003
RNB01 NB02 RNB02 NB03 RNB02 NB03
Handelspartnerne:
Bruttonasjonalprodukt 2,4 2,3 1,5 1,3 2,7 2,5
Konsumpriser 2,0 2,1 2,0 2,0 2,0 2,1
Eurorente 4,2 4,0 3,5 3,5 4,0 4,0
Norge:
Bruttonasjonalprodukt 2,8 3,2 2,0 2,0 2,5 1,9
Bruttonasjonalprodukt, Fastlands-Norge 1,8 1,9 1,8 1,7 2,2 1,8
Privat konsum 2,6 2,7 3,5 3,1 3,5 3,5
Offentlig konsum og investeringer 2,0 1,9 2,2 2,2 0,4 0,5
Bruttoinvesteringer, fastlandsbedriftene 0,2 2,8 -1,9 -3,8 -0,1 -1,0
Investeringer i oljevirksomheten 0,0 -5,0 1,0 5,1 10,4 12,2
Boliginvesteringer 0,9 0,8 -0,5 -1,5 4,7 2,2
Eksport av tradisjonelle varer 4,5 3,6 1,6 1,5 3,9 2,7
Import av tradisjonelle varer 4,2 3,4 3,2 2,1 4,4 3,2
Sysselsatte personer 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4
Arbeidsledighet (AKU) 3,2 3,4 3,6 3,9 3,5 4,0
Lønnsvekst 5,2 5,5 4,5 5,0
Konsumprisindeksen 1,9 1,4 1,2 2,4 2,2
Driftsbalansen overfor utlandet (mrd. kroner) 178,2 180,7 188,6 206,2 179,7 178,9
Oljepris 194 200 200 200 182 180
Statsbudsjettet:
Overskudd på statsbudsjettet (mrd. kroner)1) .. 193,4 164,6 149,6 158,0 162,0
Underliggende, reell utgiftsvekst .. 2 .. ½
Strukturelt, oljekorrigert overskudd2) .. -2,3 -2,2 -2,3 -2,6 -2,5

1) Inklusive Statens petroleumsfond.

2) Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 2.7 Påløpte inntekter og utgifter i offentlig forvaltning etter nasjonalregnskapets definisjoner. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Mill. kroner Prosentvis endring fra året før
1999 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
A Totale inntekter (B+C) 627429 812815 849565 850948 849681 29,5 4,5 0,2 -0,1
B Løpende inntekter 626405 811542 848237 849523 848251 29,6 4,5 0,2 -0,1
1. Formuesinntekter 51371 60826 75998 81321 82963 18,4 24,9 7,0 2,0
2. Skatt- og pensjonspremier 529973 635897 678171 690950 700520 20,0 6,6 1,9 1,4
2.1 Oljeskatter 31734 99051 110850 105500 91100 212,1 11,9 -4,8 -13,6
2.2 Produksjonsskatter Fastlands-Norge 187902 199158 209004 210421 215336 6,0 4,9 0,7 2,3
2.3 Skatt og trygdeavgifter Fastlands-Norge 310337 337688 358318 375030 394085 8,8 6,1 4,7 5,1
3. Overføringer innen offentlig forvaltning 0 0 0 0 0 - - - -
4. Overføringer fra offentlig forretningsdrift 32909 95608 76652 60800 54800 190,5 -19,8 -20,7 -9,9
5. Overføringer fra Norges Bank 3401 10685 10685 8857 0 214,2 0,0 -17,1 -100,0
6. Andre overføringer, bøter, driftsresultat mv. 8751 8526 6731 7594 9968 -2,6 -21,1 12,8 31,3
C Kapitalinntekter 1024 1273 1328 1425 1430 24,3 4,3 7,3 0,4
1. Avgift på arv og gaver 1024 1273 1328 1425 1430 24,3 4,3 7,3 0,4
D Totale utgifter (E+F) 552395 591459 623459 662324 692665 7,1 5,4 6,2 4,6
E Løpende utgifter 529502 566419 607418 644435 675898 7,0 7,2 6,1 4,9
1. Renteutgifter og utbytte 24811 31656 28050 26738 27023 27,6 -11,4 -4,7 1,1
2. Overføringer til utlandet 8121 9649 11074 12817 13658 18,8 14,8 15,7 6,6
3. Subsidier 33221 32122 33885 36865 37408 -3,3 5,5 8,8 1,5
4. Stønader til husholdninger 182082 195578 208715 225626 239804 7,4 6,7 8,1 6,3
5. Overføringer til ideelle organisasjoner 17205 16729 18975 20075 21553 -2,8 13,4 5,8 7,4
6. Overføringer innen offentlig forvaltning 0 0 0 0 0 - - - -
7. Overføringer til offentlig forretningsdrift 329 594 671 867 488 80,5 13,0 29,2 -43,7
8. Konsum i offentlig forvaltning 263733 280091 306048 321448 335964 6,2 9,3 5,0 4,5
F Kapitalutgifter 22893 25040 16041 17889 16767 9,4 -35,9 11,5 -6,3
1. Nettoinvesteringer i fast realkapital 16714 12185 10081 11330 10802 -27,1 -17,3 12,4 -4,7
2. Netto kjøp av tomter og grunn -272 -707 -939 -771 -792 159,9 32,8 -17,9 2,7
3. Kapitaloverføringer til næringsvirksomhet 5678 12800 5870 5999 5711 125,4 -54,1 2,2 -4,8
4. Kapitaloverføringer til utlandet 773 762 1029 1332 1046 -1,4 35,0 29,4 -21,5
G Nettofinansinvestering (A-D) 75034 221356 226106 188624 157016 195,0 2,1 -16,6 -16,8
1 Kapitalinnskudd i statlig forretningsdrift (netto) 16524 4101 -40763 -9160 -1068 - - - -
2 Overskudd før lånetransaksjoner 58510 217255 266869 197785 158083 271,3 22,8 -25,9 -20,1

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.8 Påløpte inntekter og utgifter i statsforvaltningen etter nasjonalregnskapets definisjoner Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Mill. kroner Prosentvis endring fra året før
1999 2000 2001 20021 2003 2000 2001 2002 2003
A Totale inntekter (B+C) 523810 702709 723677 747010 731373 34,2 3,0 3,2 -2,1
B Løpende inntekter 522786 701436 722349 745585 729943 34,2 3,0 3,2 -2,1
1. Formuesinntekter 45247 52768 66507 72351 74393 16,6 26,0 8,8 2,8
2. Skatt- og pensjonspremier 438706 540409 568668 602659 597651 23,2 5,2 6,0 -0,8
2.1 Oljeskatter 31734 99051 110850 105500 91100 212,1 11,9 -4,8 -13,6
2.2 Produksjonsskatter Fastlands-Norge 184795 195819 205680 206986 211791 6,0 5,0 0,6 2,3
2.3 Skatt og trygdeavgifter Fastlands-Norge 222177 245539 252139 290174 294761 10,5 2,7 15,1 1,6
3. Overføringer innen offentlig forvaltning -624 -384 -755 -362 -379 - - - -
4. Overføringer fra offentlig forretningsdrift 32909 95608 76652 60800 54800 190,5 -19,8 -20,7 -9,9
5. Overføringer fra Norges Bank 3401 10685 10685 8857 0 214,2 0,0 -17,1 -100,0
6. Andre overføringer, bøter, driftsresultat mv. 3147 2350 592 1279 3478 -25,3 -74,8 116,1 171,9
C Kapitalinntekter 1024 1273 1328 1425 1430 24,3 4,3 7,3 0,4
1. Avgift på arv og gaver 1024 1273 1328 1425 1430 24,3 4,3 7,3 0,4
D Totale utgifter (E+F) 440308 477703 492414 568931 571543 8,5 3,1 15,5 0,5
E Løpende utgifter 428405 460813 482962 557245 560892 7,6 4,8 15,4 0,7
1. Renteutgifter og utbytte 18758 25097 19880 19418 19503 33,8 -20,8 -2,3 0,4
2. Overføringer til utlandet 8121 9649 11074 12817 13658 18,8 14,8 15,7 6,6
3. Subsidier 29312 28710 29838 33849 34263 -2,1 3,9 13,4 1,2
4. Stønader til husholdninger 175259 187996 200510 217282 231104 7,3 6,7 8,4 6,4
5. Overføringer til ideelle organisasjoner 7311 6231 6642 8992 9997 -14,8 6,6 35,4 11,2
6. Overføringer innen offentlig forvaltning 84133 91948 95694 95840 78254 9,3 4,1 0,2 -18,3
7. Overføringer til statlig forretningsdrift 73 46 0 167 -212 - - - -
8. Konsum i statsforvaltningen 105438 111136 119324 168881 174325 5,4 7,4 41,5 3,2
F Kapitalutgifter 11903 16890 9452 11687 10651 41,9 -44,0 23,6 -8,9
1. Nettoinvesteringer i fast realkapital 5402 3778 3179 4928 4486 -30,1 -15,9 55,0 -9,0
2. Netto kjøp av tomter og grunn 8 -250 -424 -371 -392 - - - -
3. Kapitaloverføringer til næringsvirksomhet 5720 12600 5668 5799 5511 120,3 -55,0 2,3 -5,0
4. Kapitaloverføringer til utlandet 773 762 1029 1332 1046 -1,4 35,0 29,4 -21,5
G Nettofinansinvestering (A-D) 83502 225006 231263 178079 159830 169,5 2,8 -23,0 -10,2
1. Kapitalinnskudd i statlig forretningsdrift (netto) 16524 4101 -40763 -9160 -1068 - - - -
2. Overskudd før lånetransaksjoner 66978 220905 272026 187239 160898 229,8 23,1 -31,2 -14,1

1) Tallene for 2002 er påvirket av at sykehusene er overført fra fylkeskommunene til staten fra 1. januar 2002. Dette medfører en økning i statsforvaltningens inntekter og utgifter.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.9 Kommuneforvaltningens inntekter og utgifter etter nasjonalregnskapets definisjoner. Bokførte verdier i mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Mill. kroner Prosentvis endring fra året før
1998 1999 2000 2001 20021 2003 1999 2000 2001 2002 2003
A. Inntekter i alt 177451 188059 201745 221491 205476 194222 6,0 7,3 9,8 -7,2 -5,5
1. Renteinntekter 4291 6124 8058 9491 8970 8570 42,7 31,6 17,8 -5,5 -4,5
2. Skatteinntekter 88640 89968 93634 107759 92951 99508 1,5 4,1 15,1 -13,7 7,1
2.1 Skatt på inntekt og formue 85469 86861 90295 104435 89516 95963 1,6 4,0 15,7 -14,3 7,2
2.2 Produksjonsskatter 3171 3107 3339 3324 3435 3545 -2,0 7,5 -0,4 3,3 3,2
3. Overføringer fra statsforvaltningen 79263 86363 93877 98102 97240 79654 9,0 8,7 4,5 -0,9 -18,1
4. Andre løpende inntekter 5257 5604 6176 6139 6315 6490 6,6 10,2 -0,6 2,9 2,8
B. Totale utgifter (C+D) 183648 197826 207249 228392 190270 200398 7,7 4,8 10,2 -16,7 5,3
C. Løpende utgifter 174057 186836 199099 221803 184068 194282 7,3 6,6 11,4 -17,0 5,5
1. Renteutgifter 4829 6053 6559 8170 7320 7520 25,3 8,4 24,6 -10,4 2,7
2. Overføringer til private 19962 20626 21492 24585 22443 23401 3,3 4,2 14,4 -8,7 4,3
3. Overføringer til statsforvaltningen 1516 1606 1545 1653 1038 1022 5,9 -3,8 7,0 -37,2 -1,6
4. Overføringer til kommunal forretningsdrift -255 256 548 671 700 700 - - - - -
5. Kommunalt konsum 148005 158295 168955 186724 152567 161639 7,0 6,7 10,5 -18,3 5,9
5.1 Lønnskostnader 116405 124614 131768 145346 120963 129702 7,1 5,7 10,3 -16,8 7,2
5.2 Produktinnsats 43475 46313 49783 53611 45257 46347 6,5 7,5 7,7 -15,6 2,4
5.3 Brutto driftsresultat 15688 16968 19248 20841 19345 19866 8,2 13,4 8,3 -7,2 2,7
5.4 Gebyrer -27563 -29600 -31844 -33074 -32998 -34276 7,4 7,6 3,9 -0,2 3,9
D. Kapitalutgifter 9591 10990 8150 6589 6202 6116 14,6 -25,8 -19,2 -5,9 -1,4
1. Bruttoinvesteringer i fast realkapital 23549 25355 24230 24121 21977 22262 7,7 -4,4 -0,4 -8,9 1,3
2. Kapitalslit 13072 14043 15823 17219 15575 15946 7,4 12,7 8,8 -9,5 2,4
3. Andre kapitalutgifter (netto) -886 -322 -257 -313 -200 -200 -63,7 -20,2 21,8 -36,1 0,0
E. Nettofinansinvestering (A-B) -6197 -9767 -5504 -6901 15206 -6176 - - - - -

1) Tallene for 2002 er påvirket av at sykehusene er overført til staten fra 1. januar 2002. Dette medfører en vesentlig reduksjon i kommunesektorens inntekter og utgifter. I forbindelse med statlig overtakelse av sykehusene blir det gjennomført et gjeldsoppgjør mv. for fylkeskommunene. Dette bidrar til å øke nettofinansinvesteringene i kommunesektoren med om lag 21,6 mrd. kroner i 2002.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.10 Skatter til stat, kommune og offentlig forvaltning. Påløpt verdi. Mill. kroner

1999 2000 2001 2002 2003
Påløpte skatter, stat:
A. Skatt på inntekt, formue og kapital 121649 205823 216940 241628 224274
1. Ordinær inntekts- og formuesskatt (ekskl. oljeutvinning) 14795 17478 19050 18855 19352
2. Skatt på inntekt og formue ved utvinning av petroleum 24689 92419 104524 100500 86500
3. Fellesskatt 77443 90687 87410 116227 112246
4. Annen skatt på inntekt, formue og kapital 4722 5239 5956 6046 6176
B. Produksjonsskatter 191840 202451 212005 211986 216391
1. Merverdiavgift/investeringsavgift 122443 130694 138838 140068 142457
2. Avgifter på oljeutvinning 7045 6632 6326 5000 4600
3. Andre produksjonsskatter 62352 65125 66842 66918 69334
C. Trygde- og pensjonspremier 125217 132135 139723 149046 156987
1. Fra arbeidstakere 50063 52879 55822 59897 63215
2. Fra arbeidsgivere 75154 79256 83901 89149 93772
Sum påløpte skatter, stat 438706 540409 568668 602659 597651
1. Skatter og trygdepremier på inntekt, formue og kapital 246866 337958 356663 390674 381261
2. Produksjonsskatter 191840 202451 212005 211986 216391
Påløpte skatter, kommune:
Sum påløpte skatter, kommune 91267 95488 109503 88291 102869
1. Skatt på inntekt og formue 88160 92149 106179 84856 99324
2. Produksjonsskatter 3107 3339 3324 3435 3545
Sum påløpte skatter, stat og kommune i alt 529973 635897 678171 690950 700520
1. Skatt på inntekt, formue og kapital 335026 430107 462842 475530 480585
2. Produksjonsskatter 194947 205790 215329 215421 219936
Skatter i alt i prosent av BNP 43,0 43,4 44,9 45,4 44,9

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.11 Finanspolitiske indikatorer

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Statsbudsjettet:
Samlet overskudd på statsbudsjettet og Statens petroleumsfond. Mrd. kroner 4,1 47,2 70,1 33,8 39,9 164,3 258,8 149,6 162,0
Oljekorrigert overskudd. Mrd. kroner -34,4 -22,7 -20,1 -17,5 -12,1 -7,9 -1,6 -42,3 -34,8
Strukturelt overskudd. Mrd. kroner -34,5 -31,6 -27,2 -27,9 -21,7 -18,9 -21,6 -27,6 -30,7
Strukturelt overskudd. Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge -4,2 -3,7 -3,0 -2,9 -2,2 -1,8 -1,9 -2,3 -2,5
Underliggende, reell vekst i utgifter Prosentvis endring fra året før -0,6 1,0 2,1 2,0 1,8 1,9 2,0 ½
Offentlig forvaltning:
Nettofinansinvesteringer. Mrd. kroner 31,6 66,2 86,3 40,4 75,0 221,4 226,1 188,6 157,0
Nettofinansinvesteringer. Prosent av BNP 3,4 6,5 7,8 3,6 6,1 15,1 15,0 12,4 10,1
Påløpte skatter. Prosent av BNP 42,6 43,0 42,7 42,7 43,0 43,4 44,9 45,4 44,9
Offentlige utgifter. Prosent av BNP 47,7 45,5 43,7 46,0 44,8 40,4 41,3 43,5 44,4
Offentlige utgifter. Prosent av BNP for Fastlands-Norge 56,0 55,4 53,4 53,1 53,3 53,7 54,1 55,3 55,1

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Til dokumentets forside