St.meld. nr. 1 (2002-2003)

Nasjonalbudsjettet 2003

Til innholdsfortegnelse

3 Tabelloversikt

Kapittel 2 De økonomiske utsiktene
Tabell 2.1 Hovedtall for norsk økonomi
Tabell 2.2 Anslag for den økonomiske utviklingen i 2003
Tabell 2.3 Teknisk framskriving av norsk tremåneders pengemarkedsrente
Tabell 2.4 Hovedtall for internasjonal økonomi
Tabell 2.5 Bruttonasjonalprodukt i utvalgte grupper av land
Tabell 2.6 Hovedtall i offentlig forvaltning
Tabell 2.7 Bruttoprodukt etter næring
Tabell 2.8 Bruttoinvesteringer i fast realkapital
Tabell 2.9 Ulike produktivitetsmål
Tabell 2.10 Hovedtall for petroleumsvirksomheten
Tabell 2.11 Driftsregnskapet overfor utlandet
Tabell 2.12 Nøkkeltall for handelen med andre varer
Tabell 2.13 Personer i og utenfor arbeidsstyrken
Tabell 2.14 Hovedtall for utviklingen på arbeidsmarkedet
Tabell 2.15 Treffsikkerheten i de makroøkonomiske prognosene
Tabell 2.16 Finansdepartementets anslag for 2002 på ulike tidspunkter
Tabell 2.17 Isolerte virkninger på norsk økonomi av svakere utvikling i internasjonal økonomi
Kapittel 3 Retningslinjene for den økonomiske politikken
Tabell 3.1 Den strukturelle, oljekorrigerte budsjettbalansen
Tabell 3.2 Hovedtall på statsbudsjettet og i Statens petroleumsfond
Tabell 3.3 Statsbudsjettets inntekter og utgifter i 2002. Endringer i forhold til saldert budsjett og Revidert nasjonalbudsjett
Tabell 3.4 Statsbudsjettets inntekter og utgifter
Tabell 3.5 Statsbudsjettets underliggende utgiftsvekst fra 2002 til 2003
Tabell 3.6 Inntekter og utgifter i Statens Petroleumsfond
Tabell 3.7 Nettofinansinvesteringer i offentlig forvaltning
Tabell 3.8 Utviklingen i det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet og i Statens petroleumsfond på mellomlang sikt
Tabell 3.9 Virkningen på noen makroøkonomiske hovedstørrelser av budsjettforslaget for 2003 sammenliknet med et konjunkturnøytralt opplegg
Tabell 3.10 Virkningene på sysselsetting og lønninger av økt bruk av petroleumsinntekter
Tabell 3.11 Regionvekter etter ulike kriterier
Tabell 3.12 Regionfordeling for Petroleumsfondet
Tabell 3.13 Antall ansatte i de største arbeidsgiversammenslutningene
Kapittel 4 Skatter og avgifter
Tabell 4.1 Beregnede provenyvirkninger av skatte- og avgiftsopplegget for 2003 i forhold til referansesystemet for 2003
Tabell 4.2 Skattesatser og beløpsgrenser mv. for 2002 og forslag for 2003
Tabell 4.3 Særavgiftssatser 2002 og foreslåtte satser for 2003
Tabell 4.4 Påløpte skatter og avgifter fordelt på skattekreditorer
Tabell 4.5 Anslag for skatteutgifter og skattesanksjoner i 2002
Tabell 4.6 Skattefordelen knyttet til offentlige overføringer
Kapittel 5 Tiltak for å bedre økonomiens virkemåte
Tabell 5.1 Statlig budsjettmessig næringsstøtte fordelt etter næring
Tabell 5.2 Statlig budsjettmessig næringsstøtte etter formål
Tabell 5.3 Skatteutgifter og -sanksjoner for næringslivet etter formål
Tabell 5.4 Utviklingen i PSE i prosent av produksjonsverdien i jordbruket for noen OECD-land
Tabell 5.5 Prisnivåindekser for matvarer i de nordiske land og Tyskland
Tabell 5.6 Privatisering av selskaper med statlig eierandel
Tabell 5.7 Endring i antall skjemavarianter ved statlige oppgaveplikter for næringsdrivende
Tabell 5.8 Endret belastning for næringslivet ved statlige oppgaveplikter
Tabell 5.9 Viktige reformer i enkeltsektorer
Til dokumentets forside