St.meld. nr. 1 (2002-2003)

Nasjonalbudsjettet 2003

Til innholdsfortegnelse

5 Oversikt over bokser

Kapittel 2 De økonomiske utsiktene
Boks 2.1 Sterk produktivitetsvekst i norsk økonomi på 1990-tallet
Boks 2.2 Renteframskrivinger
Boks 2.3 Finansskandaler i USA og tilliten til regnskapsinformasjon
Boks 2.4 Noen lønnsbegreper
Boks 2.5 Konkurranseevne
Boks 2.6 Faktorer bak endringene i de makroøkonomiske anslagene
Kapittel 3 Retningslinjene for den økonomiske politikken
Boks 3.1 Den strukturelle budsjettbalansen
Boks 3.2 Forskrift om pengepolitikken
Boks 3.3 Mandat til utvalget som skal fremme forslag om et sett av etiske retningslinjer for Petroleumsfondet
Boks 3.4 Endringer i organisasjonslandskapet
Kapittel 5 Tiltak for å bedre økonomiens virkemåte
Boks 5.1 Norsk offentlig sektor i et internasjonalt perspektiv
Boks 5.2 OECDs anbefalinger om offentlig sektor
Boks 5.3 Skolevalg og konkurranse i Sverige
Til dokumentets forside