St.meld. nr. 23 (2007-2008)

Språk bygger broer— Språkstimulering og språkopplæring for barn, unge og voksne

Til innholdsfortegnelse

9 Økonomiske og administrative konsekvenser

De tiltakene som vil bli iverksatt, og som er beskrevet nærmere i de ulike kapitlene, vil få visse økonomiske og administrative konsekvenser, og vil bli dekket innenfor gjeldende økonomiske rammer.

Enkelte av forslagene går ut på å vurdere ulike forhold. For disse vil vurdering av økonomiske og administrative konsekvenser være en del av utredningen. Departementet vil komme tilbake til disse tiltakene i de årlige budsjettene.

Departementet legger i utgangspunktet opp til at tiltakene ikke skal ha vesentlig betydning for fylkeskommunalt eller kommunalt nivå.

Til dokumentets forside