St.meld. nr. 23 (2007-2008)

Språk bygger broer— Språkstimulering og språkopplæring for barn, unge og voksne

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

ABM-utvikling (2005): Folke- og skolebibliotekstatistikk.

Aukrust, V.G. (2005): Tidlig språkstimulering og livslang læring – en kunnskapsoversikt. Oslo: Utdannings- og forskningsdepartementet.

Bakken, A. (2007): Virkninger av tilpasset språkopplæring for minoritetsspråklige elever. En kunnskapsoversikt. NOVA, rapport 10/2007.

Bakken, A. (2003): Morsmålsundervisning og skoleprestasjoner. Tidsskrift for ungdomsforskning, s. 3–23.

Berge, K.L., Evensen, L.S., Hertzberg, F. og W. Vagle (red.). 2005. ABM-utvikling 2006. Bibliotekreform 2014. Del 1: Strategier og tiltak.

Bliksvær, T. og J.-I. Hanssen (2000): Inntektsutvikling blant funksjonshemmede. Nordlandsforskning, arbeidsnotat 2/2000.

Borg, E., Kristiansen, I.H. og E. Backe-Hansen (2008): Kvalitet og innhold i norske barnehager. En kunnskapsoversikt. Nova rapport 2008.

Bremnes, R., Falch, T. og B. Strøm (2006): Samfunnsøkonomiske konsekvenser av ferdighetsstimulerende førskoletiltak. SØF-rapport nr. 04/2006. Senter for økonomisk forskning, NTNU.

Buland, T., Finbak, L. og Havn, V.: Evaluering av tiltaksplanen «Gi rom for lesing!» Delrapport 2. SINTEF Teknologi og samfunn, IFIM.

Buland, T., Ervik, K.V., Finbak, L. og T. Stene: Evaluering av tiltaksplanen «Gi rom for lesing!» Delrapport 3. SINTEF Teknologi og samfunn, IFIM.

Bølgan, N. (2006): Temahefte om IKT i barnehagen. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Cenoz, J. (2003): The influence of age on the acquisition of English: General proficiency, attitudes and code mixing. Mayo.

CiLT (2006): Effect on the European Economy of Shortages of Foreign Language Skills in Enterprises.

Curtain, H. og C.A. Pesola (1994): Languages and Children. Making the Match (2nd edition). Glenview, IL: Scott Foresman.

Database for statistikk om høgre utdanning. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste.

Daugstad, G. (2006): Omfang og bruk av kontantstøtte blant barn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. Rapport 26/2006. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

De statlige samiske videregående skolene – vurdering av framtidig forvaltningsansvar. Rapport fra arbeidsgruppe med medlemmer fra Kunnskapsdepartementet, Sametinget og Utdanningsdirektoratet. Juni 2007.

Drew, I. (2007): Future Teachers of English: A study of Competence in the Teaching of Writing. Upublisert doktoravhandling, Universitetet i Bergen.

Drew, I. (2004): Comparing Primary English in Norway and the Netherlands. Språk og språkundervisning nr. 2, 2004.

Edelenbos, P., Johnstone, R. og A. Kubanek (2006): The main pedagogical principles underlying the teaching of languages to very young children. Final report of the EAC 89/2004, Study of the European Comission.

Egeberg, E.,red. (2007): Minoritetsspråklige med særskilte behov. En bok om utredningsarbeid. Oslo: Cappelen Akademisk forlag.

Engelsbak, H., Haugerud, V., Røstad, S. og T.A. Stubbe: «men hvor skal vi henvende oss?» Kunnskapsgrunnlaget om voksne i grunnskole og videregående opplæring. Vox 2003.

Engen, L., Begnum, C., Nøttåsen Gabrielsen, N. og R. Gees Solheim 2005. Kartlegging av leseferdighet på 2. trinn våren 2005. Delrapport.

Espenakk, U., Klem, M., Rygvold. A-L., Ottem, E. og V. Saltveit, red. (2007): Språkveilederen. Bredtvedt kompetansesenter.

EU-kommisjonen (2005): Special Educational Needs in Europe. The Teaching and Learning of Languages. Rapport.

Europarådet (2001): Common European Frame­work of Reference for Languages.

Europarådet (2003): Language Education Policy Profile for Norway. Experts’ Report.

Europarådet/Utdannings- og forskningsdepartementet (2004): Language Education Policy Profile for Norway.

European Commission (2006): Content and Language Integrated Learning (CLIL) at School in Europe. Eurydice.

European Commission: Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2005 Edition.

European network of policy makers for the evaluation of educational systems (2002): The assessment of pupils’ skills in English in eight European countries. Rapport.

EUs strategi for å gjøre EU til den mest konkurransedyktige, kunnskapsbaserte økonomien i verden på et bærekraftig og sosialt grunnlag innen 2010.

Evaluering av norskfaget i allmennlærarutdanninga. (1998): Rapport fra styringsgruppe. Oslo: Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet.

Framtidas norskfag – Språk og kultur i eit fleirkulturelt samfunn (2006): Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet.

Gabrielsen, E.: Sammendrag av hovedresultatene i ALL-undersøkelsen 2003. Universitetet i Stavanger.

Gabrielsen, E. og D.O. Lagerstrøm (2005): Samfunnsspeilet nr. 2/2005, SSB.

Gautun, H. (2007): Hjemmebarna. En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4-5 åringer som ikke går i barnehage. Fafo notat 17/2007.

Grepstad, O. (2006): Nynorsk faktabok.

Grepstad, O. (2005): Nynorsk faktabok.

Grepstad, O. (2004): Nynorsk faktabok.

Grepstad, O. (2006): Den språklege lekkasjen, årstale nr. 4 om tilstanden for nynorsk skriftkultur. Ørsta Bibliotekreform 2014, Oslo.

Gulbrandsen, L. og A. Sundnes (2004): Fra best til bedre?” Statusrapport om kvalitetssatsing i norske barnehager. NOVA rapport 09/2004.

Hagtvet, B.E. (2004): Språkstimulering. Tale og skrift i førskolealderen. Oslo: Cappelen akademisk forlag.

Halvorsen, T. og R. Faye (2006): Internasjonalisering. Evaluering av NIFU STEP: Kvalitetsreformen, Delrapport 8. Oslo-Bergen: Norges forsk­ningsråd, Rokkansenteret.

Haualand, H., Grønningsæter A. og I.L.S. Hansen (2003): Uniting Divided Worlds. An exploratory study of deaf and hard of hearing youth in upper secondary schools in Norway. Fafo-rapport 412.

Hellekjær, G.O. (2005): The Acid Test: Does Upper Secondary EFL Instruction Effectively Prepare Students for the Reading of English Textbooks at Colleges and Universities? Doktoravhandling, Universitetet i Oslo.

Hellekjær, G.O. (2007): «Fokus på språk» – Fremmedspråk i norsk næringsliv – engelsk er ikke nok! Fremmedspråksenteret.

Hestnes, H. (2006): Internasjonalisering i lærerutdanningen: Hvordan opplever norske elever og lærere å ha en engelsktalende lærerstudent i klasserommet? Norsk Pedagogisk Tidsskrift 218-3.

Hoel, T. (2007): Kultur for lesing. Lesesenteret: http://lesesenteret.uis.no/leseopplaering/barnehager/article5815-2906.html.

Hofstad, R. og T.L. Ohna (2006): Hørselshemmede barn i barnehage og småskole. Tilrettelegging i språklige aktiviteter. Statped Vest.

Hyltenstam, K., Brox, O., Engen, T.O. og A. Hvenekilde (1996): Tilpasset språkopplæring for minoritetselever. Rapport fra konsensuskonferanse. Norges Forskningsråd.

International Adult Literacy Survey (IALS) 1998.

Kjærnsli, M., Lie, S.,Olsen, R.V. og A.Roe (2007): Tid for tunge løft». Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Oslo: Universitetsforlaget.

Krashen, S.D. (1982): Principles and Practice in Second Language Acquisition. Exeter: Pergamon.

Kunnskapsdepartementet (2006): Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Kunnskapsdepartementet (2007): Likeverdig opplæring i praksis! Strategi for bedre læring og større deltakelse av språklige minoriteter i barnehage, skole og utdanning 2007-2009. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Lehmann, T. (1999): Literacy and the Tertiary Student. Why has the Communicative Approach Failed? Upublisert doktoravhanding, Universitetet i Bergen.

Lie, S. mfl. (2001): Godt rustet for framtida? Acta Didactica 4, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo.

Lindemann, B. og H. Speitz (2002): ”Jeg valgte tysk fordi hele familien ville det, men jeg angrer”. Status for 2. fremmedspråk i norsk ungdomsskole. Rapport 03/2002. Telemarkforskning-Notodden.

Minge, L. (2006): Norwegen braucht Deutschkompetenz – ein Bedarf in der heutigen Gesellschaft und eine Herausforderung für die Schule. Hovedoppgave, Høgskolen i Østfold.

Maagerø, E. og B. Simonsen (2006): Polly Put the Kettle on. Engelsk i barnehage og småskole.

Moser, T., Jansen, T.T., Pettersvold, M. og B. Aanderaa: (2006): Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren – kartlegging av tilbud og etterspørsel. Rapport 8/2006, Høgskolen i Vestfold.

NIFU STEP (2006-2007): Pedagogisk og faglig kompetanse blant lærere i videregående skole. Kartleggingsundersøkelse skoleåret 2006–2007. Oslo: Nifu Step.

NOKUT (2006): Evaluering av allmennlærerutdanningen i Norge. Del I Hovedrapport.

Nordisk Ministerråd (2005): Håller språket i hop i Norden? TemaNord.

Norges forskningsråd (2005): Nordisk språk og litteratur. En evaluering av forskningen ved universitetene og utvalgte høgskoler i Norge.

Norges forskningsråd (2007): Nordisk i nåtid. Innstilling fra oppfølgingsutvalget etter evaluering av norsk forskning i nordisk språk og litteratur.

Norgesnettrådet (2002a): Evaluering av allmennlærerutdanningen ved fem norske institusjoner. Rapport fra ekstern komité.

Norgesnettrådet (2002b): Evaluering av praktisk-pedagogisk utdanning ved fem norske institusjoner. Rapport fra ekstern komite.

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste – Database for statistikk om høgre utdanning.

Odelfors, B. (1999): Barnehagen i et kjønnsperspektiv: om å gjøre seg hørt og sett. Oslo: Pedagogisk forum.

OECD (2000 og 2003): Programme for International Student Assessment. Organisation for Eco­nomic Cooperation and Development.

OECD (2003): Adult Literacy and Lifeskills Survey. Organisation for Economic Cooperation and Development.

OECD (2005): Are Students Ready for a Technology-Rich World? What PISA studies tell us. Organisation for Economic Cooperation and Development.

Ostad, J. (2005): Zweisprachigkeit bei Kindern mit Down-Syndrom. Doktoravhandling, Humboldt-Universität zu Berlin.

Pettersen, S.V (2002): Barnefamiliers tilsynsord­ninger, yrkesdeltakelse og bruk av kontantstøtte våren 2002. Rapport 09/2003. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

PIRLS: Progress in International Reading Literacy Study 2002 og 2007.

PISA+. UiO 2004–2007.

Rambøll Mangement (2008a): Kartlegging av språkstimulering og språkkartlegging i kommunen. Oslo: Rambøll Management.

Rambøll Management (2008b): Kartlegging av strukturelle rammebetingelser for opplæring av minoritetsspraklig ungdom med kort botid i Norge. Oslo: Rambøll Management.

Rambøll Management (2006a): Evaluering av tilskuddsordningen – Tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder. Oslo: Rambøll Management.

Rambøll Management (2006): Evaluering av praktiseringen av norsk som andrespråk for språklige minoriteter i grunnskolen. Oslo: Rambøll Management.

Rambøll Management (2004): Evaluering av satsing på bruk av IKT i lærerutdanningen Rapport.

Rønsen, M. (2005): Kontantstøttens langsiktige effekter på mødre og fedres arbeidstilbud. Rapport 23/2005. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Samisk høgskole/Nordisk samisk institutt (2006): Samarbeid om samisk høyere utdanning og forskning.

Senter for samiske studier (2002): Strategi­plan for Universitetet i Tromsø 2000–2010.

SINTEF (2007): Kartlegging av utbredelse av leksehjelp i norsk skole. Rapport utarbeidet av SINTEF Teknologi og samfunn (STF20 A07044).

Speitz, H., Simonsen, T. og Å. Streitlien (2007): Evaluering av prosjektet ”Forsøk med tidlig start av 2. fremmedspråk”. Sluttrapport, Rapport 03/2007. Telemarksforskning-Notodden.

Speitz, H. og Simonsen, T. (2006a): Evaluering av prosjektet ”Forsøk med tidlig start av 2. fremmedspråk”. Delrapport 1, Rapport 02/2006. Telemarksforskning-Notodden.

Speitz, H. og Simonsen, T. (2006b): Evaluering av prosjektet ”Forsøk med tidlig start av 2. fremmedspråk”. Delrapport 2, Rapport 02/2006. Telemarksforskning-Notodden.

SSB (2007): Befolkningsstatistikk. Innvandrerbefolkningen 1. januar -07.

Statens utdanningskontor i Møre og Romsdal, Grunnskoleprosjektet (2002): Sluttrapport fra det nasjonale prosjektet «Kartlegging av behov og organisering av tilbud om grunnskoleopplæring for voksne».

TNS GALLUP (2006): Udredning angående sprogforståelsen i Norden og den nationale opfølging, august 2005.

UNESCO (2007): Strong foundations, Early childhood care and education. EFA Global Monitoring Report. The United Nations Educational.

Utdanningsdirektoratet (2006): Barn i flerspråklige familier. Veiledning til foreldre og ansatte i barnehager og på helsestasjoner. Oslo: Utdanningsdirektoratet.

Utdannings- og forskningsdepartementet (2003): Rammeplan for førskoleutdanningen. Oslo: Utdannings- og forskningsdepartementet.

Utdannings- og forskningsdepartementet (2003): Rammeplan for allmennlærerutdanningen. Utdannings- og forskningsdepartementet.

Utdannings- og forskningsdepartementet (2003): Rammeplan for faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag. Utdannings- og forskningsdepartementet.

Utdannings- og forskningsdepartementet (2003): Rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning. Utdannings- og forskningsdepartementet.

Valvatne, H. og M. Sandvik (2008): Barn, språk og kultur. Språkutvikling fram til sjuårsalderen. 2. utgave. Oslo: Cappelen.

van Daal, V., Gees, R., Solheim, N. Nøttaasen Gabrielsen og A.C. Begnum (2007): Norske elevers leseinnsats og leseferdigheter. Resultater for fjerde og femte trinn i den internasjonale studien. PIRLS 2006.

Vestli, E.N. (2007): Fremmedspråkstudier i UH-sektoren. Notat til Kunnskapsdepartementet.

Weikart, D.P.(2005): A Brief History of the IEA Preprimary Project. Ypsilanti, Mich, 7, Draft. Manuscript.)

Til dokumentets forside