St.meld. nr. 31 (2002-2003)

Storbymeldingen

Til innholdsfortegnelse

5 Kart om storbyutvikling

Bedre informasjon om storbyregionene er av stor interesse som grunnlag for samarbeid i storbyregionene. Byveksten på tvers av kommune- og fylkesgrenser, utviklingen i befolkningsmønster, lokalisering av arbeidsplasser og pendling kan vises på kart.

Statistisk sentralbyrå kartfester informasjon fra registre med digital stedfesting av befolkning, arbeidsplasser, pendling mv. For KRD er det utarbeidet et sett kart for de seks storbyregionene, og for Nedre Glomma-regionen og Drammensregionen alene.

Noen kart er laget for hele landet – bl.a. fig. 1.3 som viser befolkningsmønster 2002. Dette er et eksempel på bruk av registre med stedfestet informasjon (GIS – geografiske informasjonssystemer). Kart med befolkningsmønster i den enkelte byregion er produsert etter samme prinsipp.

Kartene vil bli tilgjengelige i elektronisk form i en serie om bosettingsmønster, befolkningsendring, befolkningsprognose, antall ansatte, innpendling, utpendling. Kartene er resultatet av et utviklingsarbeidi SSB ved Lars Rogstad våren 2003. Både kartuttrykk og tema kan videreutvikles. SSB har også produsert kartene om tettstedsutviklingen i storbyregionene.

Nedenfor gjengis noen flere kart enn de som er brukt i kapitlene foran. Kartene vl bli publisert samlet av SSB.

Figur 5.1 Byspredning 1955 – 2002. Tromsøregionen

Figur 5.1 Byspredning 1955 – 2002. Tromsøregionen

Figur 5.2 Trondheimsregionen. Byspredning 1955-2002.

Figur 5.2 Trondheimsregionen. Byspredning 1955-2002.

Figur 5.3 Trondheim, arbeidsliv – antall ansatte. Mønster 2002

Figur 5.3 Trondheim, arbeidsliv – antall ansatte. Mønster 2002

Figur 5.4 Drammensregionen, arbeidsliv – antall ansatte. Mønster 2002

Figur 5.4 Drammensregionen, arbeidsliv – antall ansatte. Mønster 2002

Figur 5.5 Stavangerregionen, arbeidsliv – antall ansatte. Mønster 2002

Figur 5.5 Stavangerregionen, arbeidsliv – antall ansatte. Mønster 2002

Figur 5.6 Kristiansand, arbeidsliv – antall ansatte. Mønster 2002

Figur 5.6 Kristiansand, arbeidsliv – antall ansatte. Mønster 2002

Figur 5.7 Tromsø, arbeidsliv – antall ansatte. Mønster 2002

Figur 5.7 Tromsø, arbeidsliv – antall ansatte. Mønster 2002

Til forsiden