St.meld. nr. 31 (2002-2003)

Storbymeldingen

Til innholdsfortegnelse

2 Norske storby- og byregioner

Av Kjetil Sørlie

Som en del av bakgrunnsarbeidet til en storbymelding i 2003 ble det laget en inndeling av kommunene i utvalgte byregioner. I hovedsak skulle inndelingen brukes til ulike typer av analyse av storbyområdene, men det ble sett også sett som formålstjenlig å få inkludert flere mellomstore byener i inndelingen. Resultatet ble 16 byregioner, åtte på Østlandet og åtte utenfor Østlandet. De åtte på Østlandet danner en geografisk sammenhengende helhet. De åtte byregionene utenfor Østlandet er alle geografisk frittstående.

Alle byregionene er definert ved en bykommune som senter og med et utvalg omlandskommuner rundt. Dette er et hovedprinsipp. Med dette lagt til grunn ønsket vi en inndeling som ville være stram nok til å gi en klar avgrensing av hvert enkelt byområde, samtidig som vi så det som viktig at byområdene som geografisk grenser mot hverandre ble inkludert i full skala. Det siste er altså gjort gjeldende for de åtte byregionene på Østlandet. I en viss forstand har vi her sju byregioner som i større eller mindre grad har en omlandsrelasjon til Osloregionen, avhengig av avstand og problemstilling, samtidig som de også er en byregion i seg selv. For de fleste formål har vi valgt å definere Drammens- og Mosseregionen som en del av Oslo-regionen, mens de andre byregionene langs Oslofjorden pluss Mjøsbyene i utgangspunktet ikke har en slik relasjon. Utviklingen med hensyn til flytting og pendling aktualiserer og utfordrer imidlertid denne problemstillingen kontinuerlig.

Som utgangspunkt for inndeling i byregioner ble det lagt to eksisterende kommuneinndelinger til grunn, «Standard for økonomiske regioner» (Hustoft mfl. Rapport 99/6, SSB) og «Inndeling i bo- og arbeidsmarkedsregioner» (Juvkam, NIBR-rapport 2002:20). Begge disse legger prinsippet om senter med omlandstilknytning til grunn, men ingen av dem har som eget mål å avgrense spesifikke byregioner. I hovedsak er den foreliggende inndelingen av kommuner i utvalgte byregioner en justert og til dels strammet versjon av regioner vi finner i disse to inndelingene.

Osloregionen har fått en spesialbehandling. Til forskjell fra de andre store byene (landsdelssentrene) har omlandet til Oslo blitt delt opp i seks delregioner. Disse består av en indre og en ytre ring, som videre er delt opp i tre sektorer – mot sør, mot vest og mot nord. Ved avgrensingen av disse sektorene ble det lagt vekt på å få en rimelig jevn befolkningsfordeling mellom indre og ytre ring for hver av de tre sektorene. Dette gjør at indre ring er blitt avgrenset til et fåtall kommuner, noe vi betraktet som en fordel og som et mål, gitt de kriterier vi hadde lagt til grunn. Vi har imidlertid fått kritikk for at Bærum alene ligger i indre ring mot vest. Dette var altså et bevisst valg, fordi befolkningsutviklingen i Bærum skiller seg fra kommunene lenger ut.

Tabell 2.1  Storbyregionene og andre større byregioner . Tabeller over inndelingen med folketall 1.1.2002 og framskrevet etter alternativ MMMM 1.1.2010.

Navn på byregion Kommunenummer og navn Folketall1.1.2002 MMMM1.1.2010
Stor-Osloregionen 46 kommuner: 1 259 929 1 347 028
Oslo 0301 Oslo 512 589 544 615
Indre ring 9 kommuner 278 838 300 722
Ytre ring 24 kommuner 277 193 299 594
Drammensregionen 8 kommuner: 139 918 147 600
Mosseregionen 4 kommuner: 51 391 54 497
Stor-Osloregionen
Indre ring 9 kommuner 278 838 300 722
Indre sør 4 kommuner: 73 657 79 670
0213 Ski 25 763 28 114
0216 Nesodden 15 777 17 415
0217 Oppegård 23 152 24 524
0229 Enebakk 8 965 9 617
Indre vest 1 kommune: 101 497 108 421
0219 Bærum 101 497 108 421
Indre nord 4 kommuner: 103 684 112 631
0228 Rælingen 14 631 15 311
0230 Lørenskog 29 834 31 810
0231 Skedsmo 40 034 44 171
0233 Nittedal 19 185 21 339
Ytre ring 24 kommuner 277 193 299 594
Ytre sør 11 kommuner: 84 417 90 385
0119 Marker 3 319 3 284
0121 Rømskog 657 632
0122 Trøgstad 4 952 5 042
0123 Spydeberg 4 670 4 933
0124 Askim 13 673 14 246
0125 Eidsberg 9 919 10 495
0127 Skiptvet 3 258 3 359
0138 Hobøl 4 455 4 865
0211 Vestby 12 515 13 353
0214 Ås 14 037 15 632
0215 Frogn 12 962 14 544
Ytre vest 3 kommuner: 75 338 83 429
0220 Asker 49 990 55 717
0627 Røyken 16 749 18 591
0628 Hurum 8 599 9 121
Ytre nord 10 kommuner: 117 438 125 780
0221 Aurskog-Høland 12 997 13 394
0226 Sørum 12 386 13 045
0227 Fet 9 327 9 751
0234 Gjerdrum 4 778 5 487
0235 Ullensaker 21 942 24 529
0236 Nes 17 458 18 696
0237 Eidsvoll 18 035 18 838
0238 Nannestad 9 436 10 484
0239 Hurdal 2 624 2 602
0533 Lunner 8 455 8 954
Mosseregionen 4 kommuner: 51 391 54 497
0104 Moss 27 338 29 212
0135 Råde 6 388 6 598
0136 Rygge 13 539 14 447
0137 Våler 4 126 4 240
Drammensregionen 8 kommuner: 139 918 147 600
0602 Drammen 55 862 58 741
0624 Øvre Eiker 15 161 15 531
0625 Nedre Eiker 20 931 22 430
0626 Lier 21 536 23 247
0702 Holmestrand 9 426 9 620
0711 Svelvik 6 445 6 780
0713 Sande 7 524 7 909
0714 Hof 3 033 3 342
Byregioner på Østlandet utenfor Oslo-området
Nedre Glommaregionen 4 kommuner: 127 807 132 557
0105 Sarpsborg 48 555 50 051
0106 Fredrikstad 68 505 71 482
0111 Hvaler 3 588 3 741
0128 Rakkestad 7 159 7 283
Tønsbergregionen 7 kommuner: 106 768 113 478
0704 Tønsberg 35 326 38 017
0701 Horten 24 302 25 394
0716 Re 8 172 8 756
0719 Andebu 4 823 5 098
0720 Stokke 9 815 10 545
0722 Nøtterøy 19 797 20 768
0723 Tjøme 4 533 4 900
Larvik/Sandefjordregionen 3 kommuner: 83 260 87 776
0706 Sandefjord 40 079 42 816
0709 Larvik 40 795 42 545
0728 Lardal 2 386 2 415
Grenland 5 kommuner: 106 191 109 257
0805 Porsgrunn 33 122 34 273
0806 Skien 49 936 51 487
0811 Siljan 2 328 2 413
0814 Bamble 14 159 14 479
0819 Nome 6 646 6 605
Mjøsbyene 10 kommuner: 174 316 178 953
0403 Hamar 26 952 27 623
0501 Lillehammer 24 796 25 964
0502 Gjøvik 27 093 28 109
0412 Ringsaker 31 701 32 396
0415 Løten 7 292 7 422
0417 Stange 18 030 18 438
0521 Øyer 4 924 5 214
0522 Gausdal 6 192 6 149
0528 Østre Toten 14 167 14 221
0529 Vestre Toten 13 169 13 417
Byregioner utenfor Østlandet
Kristiansandregionen 10 kommuner: 135 335 144 141
1001 Kristiansand 73 977 79 671
0926 Lillesand 8 930 9 479
0928 Birkenes 4 315 4 571
0935 Iveland 1 113 1 110
1002 Mandal 13 417 14 008
1014 Vennesla 12 255 12 746
1017 Songdalen 5 502 5 649
1018 Søgne 9 229 10 236
1021 Marnardal 2 184 2 177
1029 Lindesnes 4 413 4 494
Stavangerregionen 13 kommuner: 261 493 282 004
1102 Sandnes 54 929 60 741
1103 Stavanger 109 710 117 884
1119 Hå 14 203 14 735
1120 Klepp 14 009 15 091
1121 Time 13 593 14 384
1122 Gjesdal 9 104 10 171
1124 Sola 19 231 20 887
1127 Randaberg 8 880 9 457
1129 Forsand 1 055 1 090
1130 Strand 10 188 10 556
1141 Finnøy 2 822 2 788
1142 Rennesøy 3 249 3 680
1144 Kvitsøy 520 540
Haugesundregionen 5 kommuner: 82 319 86 703
1106 Haugesund 30 742 32 820
1145 Bokn 765 794
1146 Tysvær 9 036 9 739
1149 Karmøy 37 093 38 542
1216 Sveio 4 683 4 808
Bergensregionen 14 kommuner: 338 611 357 774
1201 Bergen 233 291 247 271
1241 Fusa 3 723 3 722
1242 Samnanger 2 343 2 295
1243 Os 14 103 14 806
1245 Sund 5 250 5 310
1246 Fjell 18 927 21 407
1247 Askøy 20 575 21 718
1251 Vaksdal 4 187 3 960
1253 Osterøy 7 104 7 064
1256 Meland 5 577 6 125
1259 Øygarden 3 786 4 124
1260 Radøy 4 618 4 601
1263 Lindås 12 612 12 939
1264 Austrheim 2 515 2 432
Ålesundregionen 5 kommuner: 58 708 61 948
1504 Ålesund 39 373 41 901
1523 Ørskog 2 096 2 141
1529 Skodje 3 570 3 699
1531 Sula 7 230 7 649
1532 Giske 6 439 6 558
Trondheimsregionen 10 kommuner: 225 759 236 647
1601 Trondheim 151 408 159 228
1624 Rissa 6 449 6 405
1648 Midtre Gauldal 5 819 5 634
1653 Melhus 13 425 13 945
1657 Skaun 5 922 6 119
1662 Klæbu 5 047 5 510
1663 Malvik 11 472 12 682
1664 Selbu 3 961 3 882
1714 Stjørdal 18 724 19 699
1718 Leksvik 3 532 3 543
Bodøregionen 4 kommuner: 46 373 48 828
1804 Bodø 41 760 44 565
1838 Gildeskål 2 276 2 111
1839 Beiarn 1 257 1 137
1842 Skjerstad 1 080 1 015
Tromsøregionen 2 kommuner 62 988 67 424
1902 Tromsø 60 524 65 047
1936 Karlsøy 2 464 2 377

Til dokumentets forside