St.meld. nr. 31 (2002-2003)

Storbymeldingen

Til innholdsfortegnelse

7 Administrative, økonomiske og miljømessige konsekvenser

Denne stortingsmeldingen har lagt hovedvekt på å trekke opp nye perspektiver for regjeringens framtidige storbypolitikk. Det dreier seg om å gi økt handlingsrom for storbyene og skape en god dialog mellom staten og storbyene om de utfordringene storbyene møter. Det dreier seg også om å skape et samspill mellom staten og storbyene om de framtidige rollene storbyene vil kunne spille i regional utvikling. De konkrete visjonene og handlingene som vil følge av dette vil komme som resultater av den dialogen som her skal bygges opp. Administrative, økonomiske og miljømessige konsekvenser som følger av denne prosessen, vil bli tatt opp underveis i samarbeidet når konkrete tiltak med slike konsekvenser vurderes. De vil på de aktuelle tidspunktene bli innpasset i de økonomiske og miljømessige rammene som da foreligger.

Regjeringen har iverksatt mange viktige tiltak med stor betydning for storbyenes utvikling. Disse tiltakene omtales i denne meldingen på de stedene de temamessig hører hjemme. Tiltakene er i regi av de departementene som har faglig ansvar for dem, og de er innarbeidet i de respektive departementenes budsjettrammer. Denne meldingen tar ikke opp noen tiltak som ligger utenfor disse rammene.

Når det gjelder forsøkene med oppgavedifferensiering, vil det i tråd med prinsipper for finansiering varslet i St.meld. nr. 19 (2001-2002) skje en overføring av midler fra det forvaltningsorgan som mister en oppgave til det forvaltningsorgan som skal overta ansvaret for oppgaven. Det har blitt signalisert i St. meld. nr. 19 (2001-2002) at Kommunal- og regionaldepartementet vil vurdere å bidra til å dekke nødvendige engangskostnader ved igangsetting av forsøk. Opplegget for finansiering av forsøk med kommunal oppgavedifferensiering er provenynøytralt med unntak av midler knyttet til engangskostnader. Midler som skal dekke engangskostnader ved igangsetting av forsøk, foreslås utbetalt som skjønnsmidler (kap.571, post 64). Det legges ikke opp til å øke skjønnsrammen for 2004 som følge av forsøk med kommunal oppgavedifferensiering. En eventuell overføring av midler må stå i samsvar med overføringen av oppgaver.

Til forsiden