St.meld. nr. 31 (2002-2003)

Storbymeldingen

Til innholdsfortegnelse

1 Utredninger og referanser

Utredninger om byregioner og byutvikling

 • Viggo Nordvik m.fl.: «Bo i storby: Boforhold og boligmarked i norske storbyregioner», Prosjektrapport under utgivelse, Norges byggforskningsinstitutt 2003

 • Fosse J.K. m.fl. (2002): «Norske byregioner», Agderforskning, 2003.

 • Karlsen J. m.fl. (2002): «Sammenligning av byregionene Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Tromsø», Agderforskning, 2003.

 • Sørlie K. (2003): «Nyinnflytting, videreflytting og annen storbydemografi». NIBR notat.

 • August Røsnes og Terje Holsen «Utbyggingsavtaler som virkemiddel i byutvikling». Institutt for landskapsplanlegging NLH 2003

Utredninger til Storbymeldingen fra Statistisk sentralbyrå, sekskjon for demografi og levekårsforskning, seksjon for levekårsstatistikk og seksjon for inntekt og lønn

 1. Bosettingsmønster (Notat 2003/33, Statistisk sentralbyrå)

  • Silje Vatne Pettersen: Ikke-vestlige innvandreres bosettingsmønster i storbyregionene.

  • Silje Vatne Pettersen: Bosettingsmønster og utdanningsnivå i storbyregionene, med spesiell vekt på Oslo.

 2. Levekår og ulikhet (Notat 2003/34, Statistisk sentralbyrå)

  • Anders Barstad: Levekår i storby.

  • Anders Barstad: Om tiltak for å motvirke levekårsproblemer i storbyene.

  • Mads Ivar Kirkeberg: Inntektsulikhet.

 3. Flytting og pendling (Notat 2003/35, Statistisk sentralbyrå)

  • Lars Østby: Sosialhjelpsmottakeres flyttemønster 1999-2000 i forhold til storbyene.

  • Erik Nymoen: Omplasseringseffekter i Osloregionen av flyttinger 1993-2000 blant sosialhjelpsmottakere, ikke-vestlige fødte og lavt utdannede.

  • Anders Barstad: Om forholdet mellom pendling og inntekt.

 4. Boforhold (Notat 2003/36, Statistisk sentralbyrå)

  • Arne Andersen: Boforhold i storbyen. Utsatte grupper.

  • Torkil Løwe: Boforhold og boligetablering i storbyen. Boforhold i Oslo/Akershus og andre storbyer i et livsfaseperpektiv, med fokus på yngre voksne og aleneboende.

Norges forskningsråd og Kommunal- og regionaldepartementet holdt en konferanse om storbyforskning i september 2002.

Foredrag ligger på NFRs nettsted: http://www.program.forskningsradet.no/by – bl.a:

Eirik Vatne, Norges Handelshøyskole. Storbyene: arena for en ’ny’ økonomi?

Anne Lise Fimreite, Rokkansenteret. Hvis staten styrer kommunene, hva skal da storbyene styre?

Til forsiden