St.meld. nr. 36 (2006-2007)

Økt rekruttering av kvinner til Forsvaret

Til innholdsfortegnelse

6 Vurdering av dagens situasjon og iverksatte tiltak

Det er iverksatt en rekke tiltak for å øke kvinneandelen i Forsvaret. Markedsførings- og profileringstiltak er utarbeidet spesielt for å motivere kvinner til å søke seg til Forsvaret. I så stor grad som mulig er det brukt kvinnelige rekrutteringsoffiserer ved skolebesøk og på utdanningsmesser. Kvinner som viser interesse for Forsvaret får vanligvis ytterligere informasjon via mobiltelefon og e-post for å motiveres til tjeneste i Forsvaret. Det er også blitt gjennomført flere «jentecamper», der unge kvinner blir invitert til en helg hvor de får oppleve hva Forsvaret kan tilby som arbeidsgiver.

Innkalling til frivillig sesjon for kvinner vil sannsynligvis resultere i en høyere kvinneandel blant dem som kalles inn til førstegangstjeneste. Forsvaret vil ved innkalling til førstegangstjeneste legge til rette for at flere kvinner tjenestegjør i samme avdeling. Tiltaket kan skape mulighet for et fellesskap mellom kvinnene, som kan medvirke til at flere fullfører førstegangstjenesten. Det er også forventet at tiltaket vil motivere til videre tjeneste i Forsvaret.

Alle Forsvarets sjefer har fått ansvar for å rekruttere kvinner til sine respektive avdelinger. Dette ansvaret er også presisert i regjeringens handlingsplan for gjennomføring av FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 (2000) om kvinner, fred og sikkerhet. I 2006 fikk samtlige sjefer pålegg om å gjennomføre en analyse for hvordan kvinneandelen skulle økes. Disse sjefene har også fått i oppdrag å identifisere nødvendige tilretteleggingstiltak for å ta imot flere kvinner. Dessuten blir ivaretakelse av begge kjønns behov når det gjelder utstyr og bofasiliteter tillagt den enkelte sjef, som skal iverksette tiltak umiddelbart og med jevnlig oppfølging.

I 2006 ble det startet et arbeid med mer helhetlig planlegging av tjenestemønster og utdanning i Forsvaret. Målet er å kartlegge både kvinnelige og mannlige lederkandidater og følge disse opp med karriere- og motivasjonssamtaler. For å motivere kvinner til å påta seg lederoppgaver, er det også utviklet egne lederutviklingsprogrammer for kvinner i både militære og sivile stillinger. Flere av Forsvarets avdelinger har innført sluttsamtaler for å få kunnskap om hvorfor medarbeidere ønsker å slutte. Det er en målsetting å gjennomføre slike samtaler mer systematisk for å kartlegge hvilke faktorer som er utslagsgivende for en slik avgjørelse.

Forsvarssjefens råd i tilsettingssaker behandler søknader om stillinger for alt befal til og med oberstløytnants grad. Rådet består av representanter fra forsvarsgrenene og befalsorganisasjonene. Forsvarsstaben skal påse at representantene i rådet har kunnskap om Forsvarets satsning på likestilling og mangfold. For militære stillinger på høyere nivåer, ble det i 2006 besluttet at kvinnelige søkere skulle omtales i alle innstillingene, uavhengig av rangeringen av den kvinnelige søkeren. Dette skal sikre at kvinnelige kandidater blir synliggjort i søknadsprosessene.

Forsvaret legger vekt på at kvinner ansettes i stillinger som medfører stor kontaktflate både innad i Forsvaret og utad mot sivile samarbeidspartnere. Dette er et bidrag for å synliggjøre kvinnelig befal, og vise at Forsvaret har karrieremuligheter for kvinner.

De nevnte tiltakene er i hovedsak iverksatt i den senere tid. Det er knyttet forventninger til at kvinneandelen generelt og på ledernivå spesielt vil få et løft de nærmeste årene. Det vil imidlertid ta noe tid før effekten av tiltakene vil gi målbare utslag i kvinneandelen blant befal og vervede.

Norske styrker som deltar i internasjonale operasjoner, skal i henhold til Regjeringens handlingsplan for gjennomføring av FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 (2000) om kvinner, fred og sikkerhet ha fått opplæring og bevisstgjøring om kjønnsperspektivet ved internasjonale operasjoner. Kjønnsperspektivet skal også integreres i alle øvingssenarier for internasjonale oppdrag.

Familiepolitiske tiltak har lenge vært et prioritert satsningsområde både for Forsvarsdepartementet, forsvarsledelsen og de militære arbeidstakerorganisasjonene i Forsvaret. Slike tiltak har vært etterspurt av både kvinner og menn for at en militær yrkeskarriere lettere skal kunne kombineres med familieliv. Forsvarssjefens familiedirektiv gir retningslinjer for hvilken støtte Forsvaret skal gi til familien når en av foreldrene deltar i internasjonale operasjoner. I den grad den operative tjenesten tillater det, forsøker Forsvaret å redusere lengden på utenlandstjenesten, spesielt med tanke på familier med små barn. I tillegg er det, i henhold til St.prp. nr. 1 (2006-2007), etablert tilbud om samlivskurs eller samlivsveiledning ved beordring til internasjonale operasjoner. Militært personell med barn får økonomisk kompensasjon for å dekke økonomiske merutgifter som følge av fravær fra hjemmet når de deltar i internasjonale operasjoner.

Det er forventet at de iverksatte familiepolitiske tiltakene vil bidra til at både kvinner og menn opplever Forsvaret som en attraktiv arbeidsplass, også i en periode av livet hvor man har omsorg for små barn.

Til dokumentets forside