Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.meld. nr. 38 (1997-98)

IT-kompetanse i et regionalt perspektiv

Til innholdsfortegnelse

1 Begrepsavklaring

Kompetanse

Arbeidstakeres kompetanse defineres som kunnskaper, ferdigheter og evner som kan anvendes til å utføre arbeidsoppgaver. En skiller mellom realkompetanse og formell kompetanse, hvor realkompetanse er det individet reelt sett kan. Formell kompetanse brukes om kompetanse som kommer til uttrykk gjennom offentlige eksamenspapirer, fagbrev osv. Realkompetanse utvikles gjennom ulike former for læring, f eks arbeidserfaring, opplæring i arbeidslivet og formell utdanning. Realkompetanse kan være vanskelig å måle og dokumentere. Det er en utbredt oppfatning at realkompetansen innen IT i arbeidslivet er betydelig.

I tillegg til at individene hver for seg innehar forskjellige typer kompetanse, ligger det i mange arbeidsgrupper og ledergrupper felleskompetanser. Ved å bruke tverrfaglig teamorganisering kan en blant annet gjennom læring i gruppeprosesser dyrke frem kompetansetyper som en ellers ikke ville fått. Teamorganisering i arbeidslivet ser ut til å være sterkt økende.

En annen form for kollektiv kompetanse er bedriftens totalkompetanse. Denne består av ansattes kompetanse samt felleskompetanse i grupper og enheter som ikke kan tilbakeføres til enkeltindividene. Flere bedrifter begrenser seg ikke til å inkludere den interne kompetansebasen når de utvikler strategier, men inkluderer også eksterne samarbeidspartnere. Denne typen kompetanse er helt sentral for meldingens fokus på betydningen av nettverk og miljøer for å utvikle norsk IT-kompetanse.

Teknologi, Informasjonsteknologi og IT-kompetanse

Teknologi er et system av praktisk kunnskap som er basert på eksperiment og/eller vitenskapelig teori, som nedfeller seg i produktive ferdigheter, organisasjoner eller utstyr.

Sammenfattet kan informasjonsteknologi defineres som «alle systemer som bearbeider data digitalt og/eller overfører disse ved hjelp av kommunikasjonsløsninger, inkludert tilhørende programvare og underliggende teknologier». Begrepet griper således over informasjons- og kommunikasjonsteknologi, telekommunikasjon, multimedia og innhold.

IT-kompetanse betraktes som alle typer formell og reell, individuell og kollektiv kompetanse knyttet til disse arbeidsområdene.

Innovasjon

Innovasjon er i utgangspunktet et vidt begrep og brukes i daglig tale om det å finne på noe nytt-gjerne synonymt med nyskaping. Innovasjon knyttet til næringsliv går ut på å fornye produkt- og tjenestetilbud og tilhørende markeder, fornye produksjons,- leverings- og distribusjonsmetodene, forbedre ledelse og tilrettelegging av arbeid, arbeidsforhold og medarbeidernes kompetanse. Innovasjon kan både være en prosess og et produkt som resultat av en prosess. I prosess betydningen legges det vekt på hvordan innovasjoner oppstår gjennom vekselvirkning mellom ulike aktører og prosesser.

Innovasjonssystemer

Bedrifter innoverer ikke alene. Innovasjon foregår i et komplekst samspill mellom en rekke ulike aktører og gjennom dynamiske prosesser. De aktører og prosesser som er involvert, kan betraktes som et innovasjonssystem som inkluderer bedrifter, kunnskapsinstitusjoner, finansieringsinstitusjoner, infrastruktur og bedriftsrettede virkemidler. Det er vanlig å skille mellom lokale, nasjonale og internasjonale innovasjonssystemer.

Til toppen
Til dokumentets forside