St.meld. nr. 5 (2004-2005)

Tilbakeføring av selskapsskatt til kommunene og omlegging av inntektsutjevningen

Til innholdsfortegnelse

4 Kommunenes gevinst/tap gruppert etter kommunenes utgiftskorrigerte frie inntekter 2003

Tabell 4.1 viser gevinst/tap ved forskjellige alternativer for tilbakeføring av selskapsskatt i forhold til dagens skatteinntekter og modell for inntektsutjevning. Tabellen viser kommunenes gevinst/tap gruppert etter kommunenes nivå på de utgiftskorrigerte frie inntekter i 2003.

Kolonne 1 viser kommunenes gjennomsnittlige skatteinntekter i hver kommunegruppe etter dagens modell for inntektsutjevning. Skatteinntektene er basert på kommunenes gjennomsnittlige inntekter fra personskatt i perioden 2001-2003. Tallene i tabellen er i kroner per innbygger.

Kolonne 2 viser kommunenes gjennomsnittlige gevinst/tap i hver kommunegruppe ved omlegging til modell 1, sammenlignet med dagens modell. Tallene er i kroner per innbygger.

Kolonne 3 viser kommunenes gjennomsnittlige gevinst/tap i hver kommunegruppe ved omlegging til modell 2, sammenlignet med dagens modell. Tallene er i kroner per innbygger.

Kolonne 4 viser kommunenes gjennomsnittlige gevinst/tap i hver kommunegruppe ved omlegging til modell 3, sammenlignet med dagens modell. Tallene er i kroner per innbygger.

Kolonne 5 viser kommunenes gjennomsnittlige gevinst/tap i hver kommunegruppe ved omlegging til modell 4, sammenlignet med dagens modell. Tallene er i kroner per innbygger.

Kolonne 6 viser innbyggerne i hver kommunegruppe per 1. januar 2003.

Kolonne 7 viser antall kommuner i hver kommunegruppe.

Tabell 4.1 Kommunenes gevinst/tap ved forskjellige alternativer for tilbakeføring av selskapsskatt gruppert etter kommunenes utgiftskorrigerte frie inntekter i 2003, i forhold til dagens modell (i kroner per innbygger)

Utgiftskorrigerte frie inntekter Dagens modell Gevinst/ tap modell 1 Gevinst/ tap modell 2 Gevinst/ tap modell 3 Gevinst/ tap modell 4 Innbyggere per 1.1.2003 Antall kommuner
(kr. per innb.) (kr. per innb.) (kr. per innb.) (kr. per innb.) (kr. per innb.)
Kol. 1 Kol. 2 Kol. 3 Kol. 4 Kol. 5 Kol. 6 Kol. 7
90-100% 16 055 96 167 132 -61 2 990 487 212
100-110% 18 298 -144 -294 -242 296 1 155 743 91
110-130% 17 729 -253 -334 -242 -320 328 852 83
Over 130% 18 713 -490 -655 -475 -702 77 170 48
Hele landet 16 791 0 0 0 0 4 552 252 434