St.meld. nr. 5 (2004-2005)

Tilbakeføring av selskapsskatt til kommunene og omlegging av inntektsutjevningen

Til innholdsfortegnelse

2 Sammendrag

I denne meldingen presenteres alternative modeller for en tilbakeføring av selskapsskatten til kommunene fra og med 2005. I tillegg til regjeringens forslag i kommuneproposisjonen for 2005 (modell 1) presenteres tre modeller. Modell 2 tilsvarer modell 1, med den forskjell at kompensasjonen/trekket i inntektsutjevningen er økt fra 55 prosent til 60 prosent. Modell 3 tilsvarer modell 1, med den forskjell at selskapsskatten som tilbakeføres på landsbasis er redusert fra 5,5 milliarder til 3 milliarder. I modell 4 får kommunene beholde skatteinntektene fra selskapsskatt uten utjevning. Bare kommunens ordinære skatteinntekter 1 blir utjevnet symmetrisk.

Modellene vurderes på bakgrunn av både incentiveffektene og omfordelingsvirkningene. Med incentiveffektene menes hvor stor andel av en eventuell merskattevekst knyttet til selskapsskatten som kommunene vil få beholde etter inntektsutjevning, og hvor stor andel av den totale selskapsskatten som kommunene får tilbakeført.

Etter regjeringens vurdering er det modell 1 som samlet sett best ivaretar både incentivvirkningene og omfordelingsvirkningene. Modellen styrker incentivvirkningene til lokal næringsutvikling vesentlig, uten at inntektsforskjellene mellom kommunene påvirkes i større grad enn at kommunene kan håndtere disse endringene fra ett år til neste. De øvrige modeller vil enten svekke incentivvirkningene eller øke inntektsomfordelingen i forhold til regjeringens forslag.

Regjeringen tilrår at modell 1 innføres fra og med 2005 uten overgangsordning.

Fotnoter

1.

Med ordinære skatteinntekter betegnes i denne meldingen kommunenes skatteinntekter fra forskuddspliktige skatteytere og fra naturressursskatten.