St.meld. nr. 5 (2004-2005)

Tilbakeføring av selskapsskatt til kommunene og omlegging av inntektsutjevningen

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn for meldingen

Regjeringen ønsker å tilbakeføre en andel av selskapsskatten til kommunene for å styrke kommunenes incentiver til å drive næringsutvikling, og dermed å sikre næringsetablering. I Sem-erklæringen, som ligger til grunn for regjeringens arbeid heter det:

«Samarbeidsregjeringen vil: [ . . .] sikre at kommunene har incitamenter for å legge til rette for næringsutvikling lokalt. En andel av selskapsskatten må derfor igjen tilfalle kommunene. Det må utarbeides fordelingskriterier som gir en mer rettferdig fordeling av selskapsskatten enn den tidligere ordning.»

I kommuneproposisjonen for 2004 (St.prp. nr. 66 (2002-2003)) ble det varslet at Kommunal- og regionaldepartementet og Finansdepartementet i et eget høringsnotat ville legge fram forslag til modeller for å tilføre kommunene en andel av selskapsskatten, og forslag til omlegging av ordningen med inntektsutjevning. Notatet ble sendt på høring med frist 1. februar 2004. Resultatet av høringsprosessen ble presentert i kommuneproposisjonen for 2005 (St.prp. nr. 64 (2003-2004)).

Regjeringen foreslo i kommuneproposisjonen for 2005 å tilbakeføre en andel av selskapsskatten til kommunene. Hovedelementene i regjeringens forslag var å:

  • tilbakeføre en andel av selskapsskatten til kommunene fra og med 2005

  • tilbakeføre om lag 5,5 milliarder kroner i selskapsskatt til kommunene i 2005. Fordi tilbakeføring av en andel av selskapsskatten ikke vil komme i tillegg til øvrige inntekter ble kommunenes inntekter fra personskatten 1 foreslått redusert med et tilsvarende beløp på landsbasis. Andre forhold, blant annet opptrappingen av skatteandelen, medfører at skattøren for personlige skattytere i 2005 likevel foreslås holdt på samme nivå.

  • legge om dagens system for inntektsutjevning til en symmetrisk ordning fra og med 2005. Dette innebærer at kommuner med skatteinntekter over landsgjennomsnittet får trukket 55 prosent av differansen mellom egne skatteinntekter og gjennomsnittet, mens kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet får kompensert 55 prosent av differansen mellom egne skatteinntekter og landsgjennomsnittet. Kommuner med skatteinntekter under 90 prosent av landsgjennomsnittet skal i tillegg få kompensert 35 prosent av differanse mellom egne skatteinntekter og 90 prosent av landsgjennomsnittet (tilleggskompensasjon).

Stortingsflertallet sluttet seg i hovedsak til regjeringens forslag, men ønsket samtidig en utredning av flere alternativer for tilbakeføring av selskapsskatten. Kommunalkomiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti forutsetter i innstillingen til Stortinget (Innst. S. nr. 255 (2003-2004)):

«[ . . .] at tilbakeføring av en andel av selskapsskatten begynner å virke fra 2005, men anmoder Regjeringen om å komme tilbake med ulike alternativer til innfasing og innretting av en slik reform. I tillegg til den modell som Regjeringen har foreslått i kommuneproposisjonen bør det utredes en modell med kompensasjon/trekk på 60 pst., innført over ett og to år, en modell hvor all selskapsskatt går tilbake til den aktuelle kommune samt andre alternative modeller. [ . . .]

Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget med en egen sak om selskapsskattereformen i begynnelsen av oktober 2004, hvor flere mulige modeller utredes.»

For å følge opp Stortingets merknad legges det i denne meldingen fram tre alternative utforminger av en tilbakeføring av selskapsskatten i tillegg til regjeringens forslag i kommuneproposisjonen for 2005.

Fotnoter

1.

Med personskatt betegnes i denne meldingen kommunenes skatteinntekter fra forskuddspliktige skatteytere som inngår i inntektsutjevningen.