St.meld. nr. 5 (2004-2005)

Tilbakeføring av selskapsskatt til kommunene og omlegging av inntektsutjevningen

Til innholdsfortegnelse

3 Kommunenes gevinst/tap ved forskjellige alternativer for tilbakeføring av selskapsskatt fordelt etter kommunegrupper

Tabell 3.1 viser gevinst/tap ved forskjellige alternativer for tilbakeføring av selskapsskatt i forhold til dagens skatteinntekter og modell for inntektsutjevning. Tabellen viser kommunenes gevinst/tap fordelt på forskjellige kommunegrupper i kroner per innbygger.

Kolonne 1 viser kommunenes gjennomsnittlige skatteinntekter i hver kommunegruppe etter dagens modell for inntektsutjevning. Skatteinntektene er basert på kommunenes gjennomsnittlige inntekter fra personskatt i perioden 2001-2003. Tallene i tabellen er i kroner per innbygger.

Kolonne 2 viser kommunenes gjennomsnittlige gevinst/tap i hver kommunegruppe ved omlegging til modell 1, sammenlignet med dagens modell. Tallene er i kroner per innbygger.

Kolonne 3 viser kommunenes gjennomsnittlige gevinst/tap i hver kommunegruppe ved omlegging til modell 2, sammenlignet med dagens modell. Tallene er i kroner per innbygger.

Kolonne 4 viser kommunenes gjennomsnittlige gevinst/tap i hver kommunegruppe ved omlegging til modell 3, sammenlignet med dagens modell. Tallene er i kroner per innbygger.

Kolonne 5 viser kommunenes gjennomsnittlige gevinst/tap i hver kommunegruppe ved omlegging til modell 4, sammenlignet med dagens modell. Tallene er i kroner per innbygger.

Kolonne 6 viser innbyggerne i hver kommunegruppe per 1. januar 2003.

Kolonne 7 viser antall kommuner i hver kommunegruppe.

Tabell 3.1 Kommunenes gevinst/tap ved forskjellige alternativer for tilbakeføring av selskapsskatt fordelt etter kommunegrupper, i forhold til dagens modell (i kroner per innbygger)

Kommune-gruppe Dagens modell Gevinst/ tap modell 1 Gevinst/ tap modell 2 Gevinst/ tap modell 3 Gevinst/ tap modell 4 Antall innb. per 1.1.03 Antall kommuner
(kr. per innb.) (kr. per innb.) (kr. per innb.) (kr. per innb.) (kr. per innb.)
Kol. 1 Kol. 2 Kol. 3 Kol. 4 Kol. 5 Kol. 6 Kol. 7
> 2 181 innb. 16 177 -170 -101 -108 -711 130 443 96
2 181-3 940 innb. 16 101 -192 -107 -124 -727 273 943 95
3 941-7 217 innb. 16 080 -107 -25 -57 -502 514 973 96
7 218-20 000 innb. 16 019 -78 14 -8 -409 1 152 351 95
< 20 000 innb. 16 686 -1 15 35 -11 1 450 904 39
Bergen, Stavanger, Trondheim 16 472 769 726 646 1 304 499 129 3
Kraftkommuner 22 071 -379 -926 -627 162 13 108 9
Oslo 20 205 -307 -645 -540 743 517 401 1
Hele landet 16 791 0 0 0 0 4 552 252 434