St.meld. nr. 6 (2003-2004)

Kostnadsnøkkel for sosiale tjenester i inntektssystemet for kommunene

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn for meldingen

Variasjoner i kommunenes utgiftsbehov knyttet til rus og psykiatri er ikke godt nok fanget opp gjennom kriteriene i dagens inntektssystem.

Spørsmål om oppfølging på området har vært reist flere ganger i Stortinget. Ved behandlingen av kommuneproposisjonen for 2002 ba et flertall i kommunalkomiteen om at regjeringen vurderte behandlingen av kommunenes rus- og psykiatrikostnader i inntektssystemet. Ved stortingsbehandlingen av kommuneproposisjonen for 2003 ble spørsmålet igjen tatt opp av kommunalkomiteen:

«Komiteen mener det er ønskelig at disse utgiftsvariasjonene kommunene i mellom fanges opp i inntektssystemet. Kommunal- og regionaldepartementet har satt i gang et forskningsprosjekt som skal utarbeide kriterier for å fange opp nevnte utgiftsforskjeller i inntektssystemet og komiteen har merket seg dette. Komiteen har forståelse for at slike utgiftsutjevnende kriterier ikke har vært mulig å utarbeide for inntektsåret 2003, men forventer at regjeringen finner en permanent løsning på utfordringen fra inntektsåret 2004.»

I Innstilling S.nr. 259 (2003-2003) Innstilling fra kommunalkomiteen om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2004 ble forslaget til ny kostnadsnøkkel for sosiale tjenester som ble lagt fram i kommuneproposisjonen behandlet. På grunnlag av forslag fra Fremskrittspartiet fattet Stortinget følgende vedtak:

«Stortinget ber regjeringen høsten 2003 fremme en egen sak for Stortinget vedrørende endringer i kostnadsnøkkelen for kommunesektoren. Saken fremmes parallelt med framleggelsen av statsbudsjettet 2004».

En høy andel mennesker med rusproblemer og/eller psykiatriske problemer er først og fremst utgiftsgenererende for kommunenes sosialhjelpsutgifter, innen de andre tjenesteytende sektorene er sammenhengene mer uklare. Departementet har derfor konsentrert arbeidet med nye kriterier for å fange opp utgiftene ved rus og psykiatritjenester til delkostnadsnøkkelen for sosiale tjenester. I kommuneproposisjonen for 2004, St.prp. nr. 66 (2002-2003) Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2004, la regjeringen fram forslag til en ny delkostnadsnøkkel for sosiale tjenester. I denne meldingen legges det fram samme forslag til kostnadsnøkkel. Forslaget begrunnes imidlertid nærmere, samtidig som mulige alternativer drøftes.

At kriteriene i inntektssystemet ikke har fanget opp kostnader som følge av rus og psykiatriske problemer på en tilfredstillende måte, har antagelig først og fremst rammet de største byene. Regjeringen foreslo derfor i kommuneproposisjonen for 2003 at storbyene Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand fra og med 2003 skulle tildeles et midlertidig storbytilskudd gjennom inntektssystemet. Ved stortingsbehandlingen av proposisjonen og statsbudsjettet for 2003 ble det vedtatt at også Fredrikstad, Drammen, Tromsø og Skien skulle tildeles et midlertidig storbytilskudd. Oslo kommune mottar et eget hovedstadstilskudd, noe som blant annet er begrunnet med at Oslo har et høyt utgiftsbehov knyttet til rusproblemer og psykiatrisk behandling. Når det gjelder storbyenes sosiale utfordringer vises det også til storbymeldingen som ble lagt fram 9. mai dette år.

Kommuner og fylkeskommuner har hatt et delt ansvar for tjenestene innen psykiatri og rusomsorgen. Nå har staten overtatt driften av fylkeskommunale psykiatriske tjenester, videre skal fylkeskommunenes ansvar for spesialiserte helsetjenester til rusmiddelmisbrukere samles i de regionale helseforetakene (Rusreform I). Rusreform II vil innebære at fylkeskommunene mister sitt gjenværende ansvar innen rusomsorgen. Arbeidet med kartlegging av kostnadene knyttet til rus og psykiatri har derfor vært konsentrert til kommunene, og det foreslås derfor kun endringer i inntektssystemet for kommunene.

Ny delkostnadsnøkkel for miljø og landbruk for kommunene

Departementet foreslo i kommuneproposisjonen for 2004 å innføre en egen delkostnadsnøkkel for miljø og landbruk i kostnadsnøkkelen. Departementet foreslo at miljøvernmidlene dels skulle fordeles gjennom basiskriteriet, dels etter innbyggertallet. Videre foreslo departementet at landbruksmidlene skulle fordeles gjennom et eget landbrukskriterium.

Ved behandlingen av proposisjonen sluttet Stortinget seg til forslaget fra departementet. For en nærmere omtale av den nye delkostnadsnøkkelen viser vi til kapittel 11 i kommuneproposisjonen for 2004.