St.meld. nr. 6 (2003-2004)

Kostnadsnøkkel for sosiale tjenester i inntektssystemet for kommunene

Kostnadsnøkkel for sosiale tjenester i inntektssystemet for kommunene

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no