St.meld. nr. 6 (2003-2004)

Kostnadsnøkkel for sosiale tjenester i inntektssystemet for kommunene

Til innholdsfortegnelse

2 Ny kostnadsnøkkel for helse- og sosiale tjenester

Tabell 2.1 

Kriterium Vekt
Innbyggere 0-15 0,051
Innbyggere 16-66 0,044
Innbyggere 67-79 0,137
Innbyggere 80-89 0,253
Innbyggere 90 år og over 0,096
Skilte 16-59 år 0,076
Arbeidsledige 16-59 år 0,021
Innvandrere 0,010
Psykiatriske innl. 0,000
Rusdiagnoser 0,000
Folketall opphøyd i 1,2 0,083
Døde 0,050
Ikke-gifte o.67 år 0,050
PU 16 år 0,122
PU under 16 år 0,007
Sum 1,000