St.meld. nr. 6 (2003-2004)

Kostnadsnøkkel for sosiale tjenester i inntektssystemet for kommunene

Til innholdsfortegnelse

4 Oversikt over KOSTRA-funksjoner og dokumentasjon av analyse

4.1 Nærmere definisjon av KOSTRA-funksjonene omtalt i meldingen

Funksjoner som inngår i analysen av sosialhjelpsutgifter:

Funksjon 242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid

Sosialkontortjeneste, konfliktråd, flyktningekonsulent/koordinering av flykningebosetting og - integrering. Sosialt forebyggende arbeid (som bevillingsfunksjon/skjenkekontroll, forebyggende edruskapsarbeid, krisesenter. Utgifter til utekontakt skal føres på funksjon 243).

Kommentarer:

Sosialkontortjeneste inkluderer også personellets arbeidsinnsats i forbindelse med utbetaling av økonomisk sosialhjelp.

Koordinering av bosetting og integrering av flyktninger: Bare selve koordineringsfunksjonen (for eksempel flyktningekonsulent) føres på funksjon 242. De enkelte tiltakene som brukes i integreringsarbeidet føres under de respektive funksjonene der tiltaket hører hjemme. Delte stillinger som arbeider med både sosialkontor- og barneverntjenesten fordeles mellom funksjonene 242 og 244.

Funksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer

Utgifter til institusjonsopphold og behandlingstiltak for rusmisbrukere. Ettervern. Inkludert stillinger i sosialtjenesten med ansvar for oppfølging av rusmisbrukere. Utekontakt. Årsverk og utgifter til hjemmetjenester skal føres på funksjon 254.

Funksjon 281 Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp (kun lån og bidrag etter lov om sosiale tjenester føres her; personell på sosialkontoret som driver med råd og veiledning og utbetaling av økonomisk hjelp føres under funksjon 242).

Kommentar:

Kommunene bør sikre samsvar mellom regnskapsføring og registrering av økonomisk sosialhjelp i klientregistreringen. Utgifter som er hjemlet i sosialtjenestelovens kap. 5 er økonomisk sosialhjelp, andre ytelser føres på de aktuelle funksjonene (bolig - 263, rusomsorgs- 243, eller sosialkontortjenesten - 242).

Funksjon 282 Økonomisk hjelp til pensjonister m.v.

Bostøtte, botilskudd til pensjonister, kommunal tilleggstrygd og kommunale boligtilskudd, subsidiering av kommunale avgifter, telefon m.m. for pensjonister (Merk: ikke Husbankens etablerings- og utbedringstilskudd eller formidlingslån. Disse føres på funksjon 310).

Rattsø-utvalget baserte sine analyser på sosialhjelpsutgifter definert med funksjon 242, 281 og 282. Analysene i denne meldingen baserer seg på sosialhjelpsutgifter definert med funksjon 242, 243, 281 og 282. I begge analysene tas det utgangspunkt i netto driftsutgifter på de aktuelle funksjonene.

Funksjoner som ellers er omtalt i meldingen:

Funksjon 241 Diagnose, behandling, rehabilitering

Funksjon 244 Barnevernstjeneste

Funksjon 251 Barnevernstiltak i familien

Funksjon 252 Barnevernstiltak utenfor familien

4.2 Dokumentasjon av analysen gjennomført av KRD

Definisjon av variablene som blir brukt i analysen. I analysen ble alle variable standardisert med innbyggertallet.

På grunn av manglende data baserer analysen seg på 429 kommuner. Følgende kommuner ble utelatt av analysen:

0434 Engerdal

0716 Våle og 0718 Ramnes ble slått sammen til Re kommune (0716) i 2002

1244 Austevoll

2014 Loppa

2015 Hasvik

Definisjon av de avhengige variablene:

Funksjon 242

Netto driftsutgifter til «Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid» i 2001 målt i 1000 kroner.

Funksjon 243

Netto driftsutgifter til «Tilbud til personer med rusproblemer» i 2001 målt i 1000 kroner.

Funksjon 281

Netto driftsutgifter til «Økonomisk sosialhjelp» i 2001 målt i 1000 kroner.

Funksjon 282

Netto driftsutgifter til «Økonomisk hjelp til pensjonister m.v.» i 2001 målt i 1000 kroner

«Smal» sosialhjelpdefinisjon

Snever definisjon av sosialhjelpsutgifter, definert som summen av KOSTRA-funksjon 242, 281 og 282 målt i 1000 kroner.

«Bred» sosialhjelpdefinisjon

Bred definisjon av sosialhjelpsutgifter, definert som summen av KOSTRA-funksjon 242, 243, 281 og 282 målt i 1000 kroner.

Definisjon av de uavhengige variablene:

Skilte

Skilte og separerte mellom 16 og 59 år, per 01.01.2001. Tall fra Statistisk sentralbyrå.

Ledige 16-25

Arbeidsledige mellom 16 og 25 år, årsgjennomsnitt for 2001. Tall fra Statistisk sentralbyrå.

Ledige 26-59

Arbeidsledige mellom 26 og 59 år, årsgjennomsnitt for 2001. Tall fra Statistisk sentralbyrå

Innvandrere Grønt hefte

Innvandrere som definert i Grønt Hefte (Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1). Definert som førstegenerasjons innvandrere uten flyktningstatus fra ikke-vestlige land bosatt i Norge per 1. januar 2001, og førstegenerasjons innvandrere med flyktningstatus bosatt i Norge før 1. januar 1996.

Definisjon av person fra ikke-vestlig land: personer selv, evt. mors, evt. fars fødeland er Asia, Afrika, Mellom- og Sør-Amerika eller Tyrkia. Data per 1. januar 2001.

Tall fra Statistisk sentralbyrå

Innvandrere <5

Førstegenerasjons innvandrere med flyktningstatus bosatt i Norge etter 1. januar 1995.

Data per 1. januar 2000.

Tall fra Statistisk sentralbyrå

Innbyggere 16-66

Innbyggere mellom 16 og 66 år per 1.januar 2001. Tall fra Statistisk sentralbyrå.

Frie inntekter

Frie inntekter for kommunene i 2001 (målt i kroner).

Befolkning i 0,2

Kommunenes innbyggertall opphøyt i 0,2. Folketall per 1. januar 2001. Tall fra Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.1 Deskriptiv statistikk av de variable som ble brukt i analysen

Variabel Gjennomsnitt Standard avvik Min. Maks. Sum
Funksjon 242 4 008 20 242 -9 629 390 600 1 719 393
Funksjon 243 1 174 6 644 -94 116 324 503 630
Funksjon 281 8 794 43 594 -600 833 016 3 772 625
Funksjon 282 611 8 675 -1 830 169 380 262 279
Smal sosialhjelp 13 413 72 116 -467 1 392 996 5 754 297
Bred sosialhjelp 14 587 78 480 -467 1 509 320 6 257 927
Skilt 655 2 297 10 40 995 281 182
Ledige 16-25 26 64 0 840 10 958
Ledige 26-59 110 382 1 6 572 46 985
Innvandrere GH 257 2 252 0 45 666 110 262
Innvandrere <5 62 213 0 3849 26 649
Innbyggere 16-66 6815 20 290 138 351 070 2 923 459
Frie inntekter 240 250 651 729 069 978 14 938 461 13 216 304 674 103 067 529 111
Befolkning i 0,2 85 725 385 078 690 7 043 374 36 776 046

Resultater av regresjonsanalysen

Den avhengige variabelen i denne regresjonsanalysen er den «brede» definisjonen av sosialhjelpsutgifter.

Regresjonskoeffisientene kan tolkes på følgende måte:

Når for eksempel antallet skilte i en kommune øker med én kan det forventes at netto driftsutgifter til sosialhjelp øker med 6879 kroner. Effekten er klart statistisk signifikant med en p-verdi som er lavere enn 0,001 (dvs. at det er mindre enn 0,1% sannsynlig at verdien av regresjonskoeffisienten er forskjellig fra 0 ved en tilfeldighet).

Alle regresjonskoeffisientene som er markert med stjerne er statistisk signifikant på minst 5%.

Tabell 4.2 

Variabel Regresjonskoeffisient (p-verdi i parentes)
Konstantledd -599 (0,413)
Skilte* 6 879 (<0,001)
Ledige 16-25 14 054 (0,590)
Ledige 25-59* 15 153 (0,029)
Innvandrer GH 4 014 (0,189)
Innvandrer <5* 20 818 (<0,001)
Innbygger 16-66 -42 (0,971)
Frie inntekter* 0 (0,001)
Befolkningen i 0,2* 96 (<0,001)
R2 0,29