St.meld. nr. 6 (2003-2004)

Kostnadsnøkkel for sosiale tjenester i inntektssystemet for kommunene

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kommunal- og regionaldepartementet

tilrår:

Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 3. oktober 2003 om kostnadsnøkkel for sosiale tjenester i inntektssystemet for kommunene blir sendt Stortinget.