St.prp. nr. 1 (2001-2002)

FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Til innholdsfortegnelse

1 Skatteligningen og selvangivelsesstatistikk for 1999

I dette vedlegget redegjøres det for skatteligningen og selvangivelsesstatistikk for 1999. Skatteligningen inneholder tall for skattegrunnlagene og innbetalte skatter. Selvangivelsesstatistikken inneholder tall for de fleste skattepliktige inntekter i tillegg til fradrag og formue.

Skatteligningen for inntektsåret 1999

1. Tabellene 1.1-1.7 gir en oversikt over skatteligningen for 1999. Statistikken bygger på oppgaver fra den ordinære skatteligningen for forskuddspliktige og etterskuddspliktige skattytere. For personlige skattytere omfatter inntektsskatt til staten hovedsakelig toppskatt, men for visse grupper personlige skattytere, hovedsakelig personer som er bosatt i utlandet, beregnes ordinær inntektsskatt til staten.

Tabell 1.1 viser en oppstilling av skatteligningen samlet og fordelt på etterskuddspliktige og forskuddspliktige skattytere.I tabell 1.2 vises tall for skatteligningen samlet og fordelt fylkesvis for forskuddspliktige skattytere.

Utlignet formues- og inntektsskatt til kommune, fylke og stat og trygdeavgift til folketrygden utgjorde i alt 253,4 mrd. kroner i 1999 sammenlignet med 221,9 mrd. kroner i 1998.

Kommune- og fylkesskatten utgjorde 88,2 mrd. kroner, mens statsskatten og trygdeavgiften var henholdsvis 116,9 og 48,3 mrd. kroner. Fra 1998 til 1999 var det en samlet økning i utlignet skatt på 14,2 pst. Kommune- og fylkesskatten økte med 12,8 pst., statsskatten økte med 19 pst. Medlemsavgiften til folketrygden økte med 6,2 pst. fra året før.

Alminnelig inntekt ved kommune- og fylkesskatteligningen utgjorde i alt 597,1 mrd. kroner for forskuddspliktige skattytere. Dette var en økning på 6,1 pst. fra året før. Sammenlignet med 1998 økte utlignede skatter for forskuddspliktige med 11,1 mrd. kroner.

2. Tabell 1.3 viser gjennomsnittstall for innenby(gd)sboende personlige skattytere fordelt fylkesvis. Alminnelig inntekt pr. innbygger var 132 868 kroner i 1999. Sammenlignet med alminnelig inntekt pr. innbygger i 1998 var dette en økning på 5,3 pst. Oslo hadde høyest inntekt pr. innbygger med 175 590 kroner, mens inntekten var lavest i Nord-Trøndelag med 107 624 kroner.

Tabell 1.4 viser fordelingen av antall personlige skattytere etter størrelsen på nettoformuen og alminnelig inntekt. Denne statistikken omfatter nærmere 3,5 mill. personlige skattytere. Av de personlige skattyterne hadde 34,8 pst. alminnelig inntekt under 100 000 kroner, 36,2 pst. en inntekt mellom 100 000 og 200 000 kroner, 18,6 pst. en inntekt mellom 200 000 og 300 000 kroner, og 10,4 pst. hadde en inntekt på 300 000 kroner eller mer. En gruppering av de personlige skattytere etter formuestrinn viser at 69,6 pst. av skattyterne hadde en formue under 120 000 kroner, 13,4 pst. en formue mellom 120 000 og 300 000 kroner og 7,1 pst. en formue mellom 300 000 kroner og 500 000 kroner. Knapt 10 pst. av skattyterne ble lignet for en formue på 500 000 kroner eller mer.

3. Utlignet inntektsskatt fra etterskuddspliktige skattytereble tidligere fordelt mellom kommune, fylke og stat. Fra 1998 ble reglene om stedbunden beskatning fjernet og all inntektsskatt fra etterskuddspliktige skattytere med unntak av naturressursskatten blir nå utlignet til staten. Som tabell 1.1 viser utgjorde nettoinntekt ved statsskatteligningen for etterskuddspliktige 132,3 mrd. kroner i 1999. Utlignet skatt for etterskuddspliktige økte med 20,3 mrd. kroner ift. 1998.

Samlet utlignet skatt til staten, eksklusive selskaper skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven, utgjorde i alt 31,9 mrd. kroner i 1999. Av dette var 31,3 mrd. kroner fellesskatt og 187 mill. kroner formuesskatt. Skatt på grunnrenteinntekt var på 336 mill. kroner i 1999, mens tonnasjeskatten utgjorde 78 mill. kroner samme år.

Tallene for utlignet skatt til staten er etter godtgjørelsesfradrag i forbindelse med mottatt aksjeutbytte, og etter fradrag for naturressursskatt. Fradrag for godtgjørelse i fellesskatt utgjorde 4,9 mrd. kroner, mens fradrag for naturressursskatt utgjorde 854 mill. kroner.

Tabell 1.5 viser etterskuddspliktige skattytere etter samlet inntekt. Av en samlet inntekt (alminnelig inntekt og korreksjonsinntekt) på 132,3 mrd. kroner, var 89,4 pst. (118 mrd. kroner) opptjent av etterskuddspliktige skattytere med en samlet inntekt på 1 mill. kroner eller mer (19,8 pst. av skattyterne). Mottatt norsk og utenlandsk aksjeutbytte er fra inntektsåret 1993 inkludert i alminnelig inntekt.

Tabell 1.6 viser at 88,3 pst. av den utlignede skatten ved statsskatteligningen på 31,9 mrd. kroner er utlignet på aksjeselskaper mv., 3,8 pst. på kraftselskaper, 4,3 pst. på sparebanker, 0,7 pst. på rederier skattlagt etter Sktl. § 51A, 0,7 pst. på forbruksforeninger, innkjøps- og salgslag/samvirkelag, andelsmeierier og boligbyggelag, 1,1 pst. på utenlandske aksjeselskaper/forsikringsselskaper, 0,8 pst. på institusjoner/foreninger og pensjonsfond og 0,1 pst. på verdipapirfond og utenlandske styremedlemmer.

Tabell 1.7 viser at statsskatten fra oljevirksomheten for etterskuddspliktige skattytere beløp seg til 24,7 mrd. kroner. Beløpet utgjør 43,6 pst. av selskapsskatten til staten.

Selvangivelsesstatistikk for 1999

Tabell 1.8-1.11 viser gjennomsnittstall for personlige skattytere fra selvangivelsesstatistikken for 1999. Mens skatteligningen hovedsakelig redegjør for innbetalte skatter i 1999, viser selvangivelsesstatistikken tall for gjennomsnittlige inntekter, formue og fradrag for (bosatte) personer 17 år og eldre.

I tabell 1.8 er det gjengitt en del hovedtall for de sosioøkonomiske gruppene lønnstakere, trygdede og selvstendig næringsdrivende. Tabellen viser at lønnstakere utgjør den største gruppen med nesten 1,9 mill. personer. Trygdede utgjør nesten 970 000 personer, mens selvstendig næringsdrivende utgjør om lag 143 000 personer. Gjennomsnittlig bruttoinntektfor lønnstakere var 291 000 kroner i 1999. Trygdede hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på noe over 145 200 kroner, mens tilsvarende for selvstendig næringsdrivende var 375 900 kroner.

Trygdede og pensjonister får om lag 9,6 pst. av bruttoinntekten fra kapitalinntekter, dvs. renter, aksjeutbytte, aksjegevinst og inntekt av prosentlignet bolig. For lønnstakere og selvstendig næringsdrivende er andelen hhv. 6 pst. og 9,6 pst.

Tabell 1.8 viser også at samlet fradrag(inkl. særfradrag) som andel av bruttoinntekt er 31,7 pst. for trygdede, 23,8 pst. for lønnstakere og 20,8 pst. for selvstendig næringsdrivende. For selvstendig næringsdrivende utgjør underskudd i næring og gjeldsrenter de største fradragspostene, mens det er minstefradrag og gjeldsrenter for lønnstakere. De største fradragene for trygdede er minstefradrag og særfradrag.

Trygdede betaler i gjennomsnitt 16 pst. av sin bruttoinntekt i skatt. For lønnstakere utgjør samlet utlignet skatt i gjennomsnitt 27,3 pst. av bruttoinntekten. Selvstendig næringsdrivende betaler i gjennomsnitt 29,7 pst. av bruttoinntekten i skatt.

Tabell 1.9 viser sammensetning av inntekter og fradrag og skattfor personer (bosatte 17 år og eldre) på ulike inntektsnivåer. Tabellen viser at for personer med en bruttoinntekt under 100 000 kroner utgjør i gjennomsnitt lønnsinntekter om lag 38 pst., tjenestepensjoner mv. og trygdeytelser om lag 53 pst. og aksjeutbytte og gevinst om lag 0,4 pst. av bruttoinntekten. For personer med en bruttoinntekt over 1 mill. kroner utgjør i gjennomsnitt lønnsinntekter om lag 29 pst., tjenestepensjoner mv. og trygdeytelser om lag 1,6 pst. og aksjeutbytte og gevinst om lag 41 pst. av bruttoinntekten i 1999.

Tabell 1.10 viser sammensetningen av inntekter og fradrag for personer fordelt etter størrelsen på nettoformue. Tabellen viser at personer med høy nettoformue i gjennomsnitt også har relativt høy bruttoinntekt. For personer med en nettoformue på over 1 mill. kroner utgjør i gjennomsnitt lønnsinntekter om lag 29 pst. av bruttoinntekten i 1999. Tilsvarende utgjør tjenestepensjoner mv. og trygdeytelser om lag 13 pst. og aksjeutbytte og gevinst om lag 29 pst. av bruttoinntekten.

Tabell 1.11 gjengir gjennomsnittlige inntekter, fradrag og skatt fordelt etter alder. Tabellen viser at den gjennomsnittlige bruttoinntekten øker med alderen opp til aldersgruppen 45 - 54 år, for så å falle for de neste aldersgruppene. Tabellen viser at for personer mellom 67 og 79 år utgjør tjenestepensjon og trygdeytelser i gjennomsnitt om lag 80 pst. av bruttoinntekten. For personer mellom 17 og 24 år og 67 år og eldre utgjør i gjennomsnitt renter av bankinnskudd den største andelen av kapitalinntektene. For personer mellom 25 og 66 år utgjør derimot aksjeutbytte i gjennomsnitt den største andelen.

Tabell 1.1 Oversikt over skatteligningen. Hele landet. 1999. Mill. kroner

Etterskudds- Forskudds-
pliktige pliktige
I alt skattytere1 skattytere
Kommuneskatteligningen
Antall skattytere2 3 849 712 1 289 3 848 423
Nettoformue 727 814 - 727 814
Alminnelig inntekt 597 112 - 597 112
Særfradrag 14 500 - 14 500
Formuesskatt 4 348 - 4 348
Inntektsskatt3 52 267 3 52 264
Naturressursskatt 1 233 1 233 -
Fylkesskatteligningen
Inntektsskatt 30 087 - 30 087
Naturressursskatt 224 224 -
Statsskatteligningen
Antall skattytere med felleskatt 3 362 012 71 018 3 290 994
Antall skattytere med toppskatt 867 974 - 867 974
Beregningsgrunnlag for toppskatt 703 712 - 703 712
Nettoinntekt 133 981 132 348 1 633
Nettoformue 784 554 62 506 722 048
Inntekt sokkel 39 533 39 533 -
Beregningsgrunnlag for særskatt sokkel 27 240 27 240 -
Toppskatt 12 431 - 12 431
Fellesskatt 77 444 31 289 46 155
Formuesskatt 1 950 187 1 763
Inntektsskatt sokkel (inkl. særskatt) 24 689 24 689 -
Skatt på grunnrenteinntekt for kraftanlegg 336 336 -
Tonnasjeskatt 78 78 -
Utligning til folketrygden
Beregningsgrunnlag for trygdeavgift i alt 702 210 - 702 210
Personinntekt fra pensjon/trygd 128 793 - 128 793
Personinntekt fra næring utenom primærnæring 35 537 - 35 537
Personinntekt fra primærnæring 9 728 - 9 728
Personinntekt lønn 528 152 - 528 152
Samlet trygdeavgift 48 271 - 48 271
Sum utlignet skatt
I alt 253 355 58 038 195 317
Fradrag, nedsettelser og korreksjoner i skatt
I alt 17 732 5 758 11 974
Forsørgerfradrag4 1 981 - 1 981
Finnmarksfradrag5 557 - 557
Fradrag for boligsparing - BSU5 378 - 378
Fradrag for aksjesparing - AMS5 397 - 397
Skatt etterbetalt pensjon6 -33 - -33
Nedsettelse etter 80-prosentregelen7 183 - 183
Skattebegrensning etter sktl. § 788 3 085 - 3 085
Nedsettelse for utenlandsskatt9 116 - 116
Godtgjørelsesfradrag10 10 214 4 904 5 310
Fradrag for naturressursskatt11 854 854 -

1 Omfatter også utenlandske skattytere på kontinentalsokkelen.

2 Antall skattytere med utlignet inntektsskatt og/eller formuesskatt til kommune.

3 For etterskuddspliktige omfatter inntektsskatten kun utenlandske styremedlemmer.

4 Beløpet er belastet inntektsskatt kommune med 1 292 mill. kroner og fylkesskatt med 690 mill. kroner.

5 Beløpet er belastet inntektsskatt stat.

6 d Tillegg/fradrag for etterbetalt pensjon er fordelt med - 9,8 mill. kroner på inntektsskatt kommune, -5,2 mill. kroner på fylkesskatt, -2,0 mill. kroner på inntektsskatt stat, -7,9 mill. kroner på fellesskatten og - 8,2 mill. kroner på avgift til folketrygden.

7 Beløpet er belastet formuesskatt stat.

8 Beløpet er belastet inntektsskatt kommune og fylke med henholdsvis 907,2 mill. kroner og 482,2 mill. kroner. Inntektsskatt stat med 172,4 mill. kroner, fellesskatt med 737,4 mill. kroner og avgift til folketrygden med 785,6 mill. kroner.

9 Beløpet er belastet inntektsskatt stat med 12,3 mill. kroner, fellesskatt med 35,9 mill. kroner, inntektsskatt kommune med 44,3 mill. kroner og fylkesskatt med 23,6 mill. kroner.

10 Godtgjørelsesfradraget for etterskuddspliktige belastes i sin helhet fellesskatt. For personlige skattytere er godtgjørelsesfradraget belastet inntektsskatt kommune med 2 184 mill. kroner, fylkesskatt med 1 253 mill. kroner og fellesskatt med 1 873 mill. kroner.

11 Beløpet er belastet fellesskatt.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 1.2 Oversikt over skatteligningen for forskuddspliktige skattytere etter fylke. 1999. Mill. kroner

Hele landet Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder
Kommuneskatteligningen
Antall skattytere 3 848 423 215 439 373 048 405 862 181 640 192 712 232 187 181 400 155 212 99 085 133 073
Nettoformue 727 814 36 042 88 637 132 710 28 997 30 752 42 136 35 842 23 336 15 956 25 013
Alminnelig inntekt 597 112 30 485 73 502 90 460 21 547 21 283 31 828 27 259 20 180 12 181 18 724
Særfradrag 14 500 902 1 226 1 693 736 676 770 750 616 352 528
Formuesskatt 4 348 209 544 849 165 178 252 215 134 95 149
Inntektsskatt 52 264 2 595 6 718 8 165 1 812 1 803 2 787 2 330 1 733 1 041 1 606
Fylkesskatteligningen
Inntektsskatt 30 087 1 495 3 863 4 698 1 046 1 040 1 605 1 341 998 600 925
Statsskatteligningen
Antall skattytere med fellesskatt 3 290 994 184 074 337 728 387 679 142 079 138 818 176 955 155 321 121 910 73 646 109 949
Antall skattytere med toppskatt 867 974 39 973 120 359 135 114 24 795 24 504 45 420 37 560 28 213 15 936 26 348
Beregningsgrunnlag for toppskatt 703 712 36 322 84 557 97 136 26 035 25 862 37 357 32 162 24 244 14 405 22 019
Nettoformue 722 048 35 118 90 659 135 455 27 848 28 853 41 090 35 017 22 447 15 045 24 650
Toppskatt1 12 431 462 2 240 2 618 243 276 636 517 339 194 316
Fellesskatt 46 155 2 293 5 997 7 026 1 601 1 593 2 463 2 062 1 523 921 1 423
Formuesskatt 1 763 84 237 326 63 67 104 86 53 38 63
Utligning til folketrygden
Samlet trygdeavgift 48 271 2 440 6 045 6 818 1 715 1 733 2 587 2 181 1 620 971 1 496
Sum utlignet skatt
I alt 195 317 9 579 25 645 30 499 6 645 6 690 10 435 8 734 6 401 3 859 5 977
Fradrag, nedsettelser og korreksjoner i skatt
I alt 11 974 593 1 341 2 145 371 369 594 585 340 226 358
Forsørgerfradrag 1 981 102 214 189 77 74 100 92 70 47 74
Finnmarksfradrag 557 - - - - - - - - -
Fradrag for BSU 378 16 39 59 9 13 18 14 8 6 15
Fradrag for AMS 397 21 48 50 15 19 22 21 13 8 14
Skatt etterbetalt pensjon -33 -2 -6 -7 -1 0 -2 -2 -1 1 0
Nedsettelse etter 80-prosentregelen 183 4 23 110 1 2 6 7 2 1 1
Skattebegrensning etter sktl. § 78 3 085 209 170 325 176 164 158 143 133 79 99
Nedsettelse for utenlandsskatt 116 4 16 21 2 2 5 6 4 3 3
Godtgjørelsesfradrag 5 310 239 837 1 398 92 95 287 304 111 81 152

Forts. tabell 1.2

Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Kontinental sokkelen
Kommuneskatteligningen
Antall skattytere 296 726 361 715 95 238 203 995 223 563 105 760 204 322 125 581 61 865 -
Nettoformue 54 265 61 016 18 595 39 981 32 258 14 355 25 282 16 085 6 557 -
Alminnelig inntekt 52 163 56 396 12 918 29 856 31 742 13 715 26 796 17 698 8 377 -
Særfradrag 962 1 274 339 792 842 424 873 500 246 -
Formuesskatt 324 360 108 235 186 80 140 90 36 -
Inntektsskatt 4 667 4 945 1 117 2 569 2 745 1 147 2 253 1 517 709 -
Fylkesskatteligningen
Inntektsskatt 2 685 2 846 644 1 480 1 580 661 1 298 873 408 -
Statsskatteligningen
Antall skattytere med fellesskatt 260 945 311 396 79 821 177 752 189 321 91 099 174 598 110 017 54 868 13 018
Antall skattytere med toppskatt 80 131 85 219 17 573 41 399 43 782 16 357 35 084 24 880 11 218 14 109
Beregningsgrunnlag for toppskatt 59 381 66 970 15 344 35 350 38 854 16 918 33 663 22 174 10 690 4 265
Nettoformue 54 434 60 604 18 224 39 522 32 036 14 025 24 755 15 807 6 443 16
Toppskatt1 1 359 1 207 174 477 553 152 344 173 -339 489
Fellesskatt 4 034 4 349 989 2 272 2 430 1 019 2 000 1 343 630 184
Formuesskatt 139 151 43 99 76 31 54 36 14 0
Utligning til folketrygden
Samlet trygdeavgift 4 182 4 654 1 054 2 420 2 651 1 129 2 237 1 512 721 103
Sum utlignet skatt
I alt 17 391 18 512 4 130 9 554 10 224 4 218 8 325 5 546 2 179 716
Fradrag, nedsettelser og korreksjoner i skatt
I alt 984 1 049 221 563 547 250 462 390 580 -
Forsørgerfradrag 185 204 50 111 119 60 109 69 35 -
Finnmarksfradrag - - - - - - - 103 455 -
Fradrag for BSU 51 43 11 19 21 8 13 10 4 -
Fradrag for AMS 42 34 12 21 20 10 15 9 4 -
Skatt etterbetalt pensjon -4 -6 -1 -1 1 0 -1 -3 -1 -
Nedsettelse etter 80-prosentregelen 6 8 2 4 3 0 1 1 0 -
Skattebegrensning etter sktl. § 78 189 275 79 186 192 112 215 120 60 -
Nedsettelse for utenlandsskatt 24 16 1 5 2 1 1 1 0 -
Godtgjørelsesfradrag 491 475 67 218 189 59 109 80 23 -

1 Toppskatten utgjør nesten hele inntektsskatten ved statsskatteligningen for personlige skattytere, men inkludert er også ordinær inntektsskatt til staten for visse grupper skattytere, hovedsakelig personer bosatt i utlandet. Denne skatten er i likhet med de øvrige skattene i tabellen oppgitt etter at fradrag og nedsettelser i skatt er trukket fra. For Finnmark sin del fremkommer et negativt tall siden fradragene overstiger skatten, hovedsakelig på grunn av Finnmarksfradraget.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 1.3 Gjennomsnittstall for personlige skattytere1,2. Fylke. 1999. Kroner

Alminnelig inntekt
Fylke Pr. innenby(gd)sboende personlig skattyter Pr. innbygger Nettoformue pr. innbygger Utlignet skatt pr. innbygger
Hele landet 178 660 132 868 162 549 43 364
Østfold 162 953 122 735 142 969 38 563
Akershus 212 921 159 552 194 896 55 324
Oslo 226 220 175 590 267 828 59 685
Hedmark 150 213 114 867 150 742 35 437
Oppland 151 150 116 224 159 698 36 512
Buskerud 176 810 134 630 174 861 44 086
Vestfold 172 031 128 276 165 783 41 056
Telemark 162 568 121 609 137 488 38 650
Aust-Agder 163 380 118 981 148 904 37 681
Vest-Agder 167 875 120 061 159 637 38 345
Rogaland 192 676 136 916 146 882 46 145
Hordaland 178 132 128 914 140 487 42 429
Sogn og Fjordane 159 741 119 836 170 799 38 332
Møre og Romsdal 165 763 122 566 163 997 39 253
Sør-Trøndelag 165 789 120 686 123 100 38 883
Nord-Trøndelag 148 959 107 624 112 017 33 135
Nordland 152 212 111 947 105 145 34 794
Troms 159 322 116 956 106 134 36 664
Finnmark 151 433 113 063 88 469 29 412

1 Tallene omfatter bare skattytere som er bostedslignet i Norge. De øvrige gjennomsnittstallene omfatter oppgaver fra alle grupper av personlige skattytere. Innbyggertallet pr. 1. januar 2000 er benyttet ved beregning av gjennomsnittstall pr. innbygger. En kan ikke på grunnlag av totaltallene i tabell 1 beregne gjennomsnittstall i tabell 1.3.

2 Begrepet personlig skattyter er endret fra og med 1998 og er derfor ikke helt sammenlignbart med tidligere årganger. Skattyterne er bare registrert som skattyter i en kommune.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 1.4 Antall personlige skattytere1 etter formue og alminnelig inntekt. 1999

Nettoformue ved statsskatteligningen. Kroner
0- 120 000- 200 000- 300 000- 500 000- 700 000- 1 000 000-
Alminnelig inntekt. Kroner I alt 119 999 199 999 299 999 499 999 699 999 999 999 og over
I alt 3 490 148 2 427 870 251 791 215 379 248 964 126 521 94 897 124 726
0 eller negativ 44 218 38 603 1 419 967 995 473 439 1 322
1 - 24 999 185 614 164 148 10 257 5 265 3 783 1 119 541 501
25 000 - 49 999 197 404 180 226 7 043 3 740 3 156 1 494 981 764
50 000 - 74 999 398 456 312 963 42 572 24 460 13 163 2 742 1 400 1 156
75 000 - 99 999 389 955 262 537 38 819 34 890 35 488 11 949 4 313 1 959
100 000 - 149 999 663 788 441 451 52 239 49 931 61 430 29 625 19 150 9 962
150 000 - 199 999 600 614 429 786 38 062 33 839 42 233 23 180 17 862 15 652
200 000 - 249 999 422 238 281 119 28 878 27 542 35 024 19 515 14 950 15 210
250 000 - 299 999 226 661 136 064 14 951 15 231 21 935 13 300 11 283 13 897
300 000 - 349 999 120 876 68 333 7 153 7 554 11 856 7 825 7 172 10 983
350 000 - 399 999 70 085 38 119 3 715 4 092 6 658 4 555 4 609 8 337
400 000 - 449 999 44 580 23 205 2 211 2 575 4 041 2 981 3 094 6 473
450 000 - 499 999 29 894 14 730 1 375 1 556 2 698 2 108 2 212 5 215
500 000 - 999 999 78 148 33 013 2 810 3 417 5 927 5 134 6 075 21 772
1 000 000 og over 17 617 3 573 287 320 577 521 816 11 523

1 Som skattyter regnes en person som har samlet utlignet skatt større enn null og/eller samlet forskuddsskatt større enn null og/eller samlet fradrag og nedsettelse i skatt større enn null. Samlet forskudd er definert som summen av avregnet forskuddstrekk, avregnet forskuddsskatt og betalt tilleggsforskudd. Felleslignede ektefeller er ikke slått sammen til én enhet. Begrepet skattyter er endret noe fra 1998, og er derfor ikke sammenlignbart med tidligere år. Skattyere med ligningskommune Svalbard er inkludert i tabellen.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 1.5 Etterskuddspliktige skattytere etter samlet inntekt.1 Fellesskatt2 på samlet inntekt ved statsskatteligningen. Eksklusive sokkelselskaper3. 1999

Skattytere Samlet inntekt Fellesskatt
Antall Pst. Mill. kr Pst. Mill. kr Pst.
I alt 71 018 100 132 348 100 37 047 100
1 - 4 999 3 893 5 7 0 2 0
5 000 - 9 999 1 804 3 13 0 4 0
10 000 - 19 999 2 843 4 42 0 12 0
20 000 - 49 999 6 326 9 214 0 60 0
50 000 - 99 999 7 403 10 539 0 151 0
100 000 - 199 999 9 994 14 1 449 1 405 1
200 000 - 499 999 14 904 21 4 871 4 1 364 4
500 000 - 999 999 9 793 14 6 947 5 1 945 5
1 000 000 - 1 999 999 6 631 9 9 261 7 2 593 7
2 000 000 - 4 999 999 4 360 6 13 409 10 3 754 10
5 000 000 og over 3 067 4 95 595 72 26 759 72

1 Samlet inntekt omfatter alminnelig inntekt og korreksjonsinntekt.

2 Omfatter utlignet fellesskatt på alminnelig inntekt og utlignet fellesskatt på korreksjonsinntekt før godtgjørelsesfradrag og fradrag for naturressursskatt er trukket i fra.

3 Selskaper skattlagt med hjemmel i Petroleumsskatteloven.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 1.6 Etterskuddspliktige skattytere. Ansettelser og skatter ved statsskatteligningen etter skattytergruppe1, eksklusive sokkelselskaper2. 1999. Mill. kroner

Skatter og fradrag
Antall Skattytere3 Nettoformue Skattbar inntekt4 Formuesskatt Fellesskatt5 Tonnasjeskatt Skatt på grunnrenteinntekt Fradrag i skatt6 Sum skatt til staten
I alt 72 412 62 506 132 348 187 37 047 78 336 5 758 31 890
Aksjeselskaper7 68 365 1 560 113 825 5 31 864 - - 3 712 28 157
Rederier skattlagt etter skatteloven § 51 A 425 - 526 - 147 78 - 18 207
Verdipapirfond og utenlandske styremedlemmer 360 - 318 - 86 - - 55 31
Gjensidige livs- og skadeforsikringsselskaper 19 1 538 254 5 72 - - 17 60
Sparebanker 130 26 608 4 972 80 1 392 - - 86 1 386
Forbruksforeninger, innkjøps- og salgslag, andelsmeierier og boligbyggelag 1 392 20 474 804 61 225 - - 57 229
Kraftforetak 210 409 8 949 1 2 506 - 336 1 627 1 216
Institusjoner, foreninger og pensjonsfond 1 142 11 916 1 385 36 388 - - 178 246
Utenlandske aksjeselskaper og forsikringsselskaper 369 - 1 314 - 368 - - 8 360

1 Skattytergruppe refererer til skatteregelgruppe som de etterskuddspliktige skattyterne skattlegges etter.

2 Selskaper skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven.

3 Etterskuddspliktige som har fått beregnet skatt av inntekt og/eller formue før eventuelt godtgjørelsesfradrag og fradrag for naturressursskatt er trukket fra.

4 Omfatter inntekt inklusive aksjeutbytte og korreksjonsinntekt.

5 Inneholder også utlignet fellesskatt på korreksjonsinntekt, før godtgjørelsesfradrag og fradrag for naturressursskatt er trukket i fra.

6 Godtgjørelsesfradrag (4 904 mill. kroner) og fradrag for naturressursskatt (854 mill. kroner).

7 Omfatter aksjeselskaper, aksjebanker og forsikringsselskaper registrert i Norge.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 1.7 Etterskuddspliktige skattytere skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven. 1999. Mill. kroner.

Sokkelselskaper
Antall Oljeutvinnings- Utenlandske
skatt- og rørlednings- sokkel-
ytere I alt selskaper selskaper
Inntekt sokkel 249 39 533 37 999 1 534
Skatt inntekt sokkel 249 11 069 10 640 429
Beregningsgrunnlag for særskatt 35 27 240 27 240 -
Særskatt sokkel 35 13 620 13 620 -
Samlet skatt sokkel 249 24 689 24 260 429

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 1.8 Gjennomsnittlige inntekter, fradrag og formue for bosatte personer 17 år og eldre. 1999. Kroner

Selvstendig
nærings-
Lønnstakere Trygdede drivende
Bruttoinntekt 291 000 145 200 375 900
Lønn 264 900 6 100 23 600
Tjenestepensjon mv. 1 300 25 000 1 700
Ytelser fra folketrygden 2 200 96 500 4 400
Næringsinntekt av jordbruk, skogbruk og fiske inkl. skattepliktige sykepenger i næringsvirksomhet 900 500 81 700
Annen næringsinntekt inkl. skattepliktige sykepenger i næringsvirksomhet 1 400 600 218 300
Renter av bankinnskudd 3 700 8 000 9 700
Aksjeutbytte inkl. utenlandsk aksjeutbytte 7 300 1 800 10 900
Gevinst ved salg av aksjer 3 300 1 200 9 200
Inntekt av prosentlignet boligeiendom 2 000 1 600 2 400
Andre inntekter av fast eiendom 1 100 1 300 3 700
Mottatte bidrag, livrenter, barnepensjon mv. 1 200 1 200 700
Andre inntekter 1 600 1 300 9 600
Fradrag 68 700 32 100 77 500
Minstefradrag 33 800 24 800 6 100
Reiseutgifter 3 100 0 500
Pensjonspremie, priv./off. 1 700 0 400
Fagforeningskontingent 500 0 100
Foreldrefradrag 2 000 200 1 400
Underskudd i næring, inkl. tidligere års underskudd 1 200 700 14 200
Underholdsbidrag, kårytelser o.l 1 600 300 1 800
Innbetaling til individuell pensjonsavtale 500 100 1 600
Renter av gjeld 21 000 4 200 41 500
Andelseiers andel av fradragsberettigede utgifter i boligselskap 600 800 300
Andre fradrag 2 700 900 9 800
Alminnelig inntekt 222 200 113 100 298 400
- Særfradrag 500 13 900 700
Grunnlag for beregning av kommune- og fellesskatt 221 700 99 200 297 700
Nettoskatt1 79 300 23 300 111 700
Antall bosatte personer 17 år og eldre 1 891 759 967 142 143 424

1 Utlignet inntekts- og formuesskatt.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 1.9 Selvangivelsesregnskap for bosatte personer 17 år og eldre, etter bruttoinntekt. Gjennomsnitt. 1999. Kroner

Bruttoinntekt
Alle 100 000- 200 000- 300 000- 400 000- 500 000- 750 000- 1 000 000
Selvangivelsesregnskap personer -99 999 199 999 299 999 399 999 499 999 749 999 999 999 og over
Bruttoinntekt 220 100 52 500 148 200 247 500 340 500 442 600 591 600 851 400 2 157 400
Lønn 150 200 19 900 69 300 200 600 287 400 356 600 447 500 539 300 625 900
Tjenestepensjon m.m 7 700 900 10 500 9 600 7 800 9 000 10 300 13 900 22 300
Ytelser fra folketrygden 28 200 26 900 54 500 17 100 8 000 7 200 6 900 8 700 11 800
Næringsinntekt av jordbruk, skogbruk og fiske inkl. skattepliktige sykepenger i næringsvirksomhet 4 100 500 2 500 4 400 7 700 11 700 12 100 14 300 24 400
Annen næringsinntekt inkl. skattepliktige sykepenger i næringsvirksomhet 10 100 800 3 300 6 300 14 000 29 000 52 400 110 700 291 600
Renter av bankinnskudd 4 900 1 800 4 400 4 200 5 700 8 200 12 600 23 000 84 800
Aksjeutbytte inkl. utenlandsk aksjeutbytte 5 500 100 200 500 1 700 6 000 20 100 68 200 561 500
Gevinst ved salg av aksjer 2 900 100 200 300 900 2 300 6 200 18 400 329 000
Inntekt av prosentlignet boligeiendom 1 700 400 1 200 1 900 2 800 3 500 4 500 6 000 9 000
Andre inntekter av fast eiendom 1 200 100 300 500 1 400 3 100 7 100 16 900 53 300
Mottatte bidrag, livrenter, barnepensjon mv. 1 200 800 1 200 1 400 1 300 1 100 1 100 1 300 2 300
Andre inntekter 2 300 100 500 900 2 000 4 800 11 000 30 800 141 400
Fradrag 51 100 14 100 39 000 62 800 79 900 92 400 104 300 129 200 288 900
Minstefradrag 26 300 10 500 27 800 33 800 33 300 32 300 31 800 30 700 28 800
Reiseutgifter 1 800 100 700 2 600 4 000 4 300 3 800 3 300 2 300
Pensjonspremie, priv.off 1 000 100 500 1 600 2 000 1 800 1 500 1 400 1 100
Fagforeningskontingent 300 0 200 500 500 400 400 300 200
Foreldrefradrag 1 200 200 800 1 600 2 200 2 900 3 400 3 200 2 900
Underskudd i næring, inkl. tidligere års underskudd 1 600 700 600 800 1 500 2 400 3 800 10 600 82 900
Underholdsbidrag, kårytelser o.l 1 000 100 400 1 300 2 100 2 700 3 300 4 200 4 900
Innbetaling til individuell pensjonsavtale 300 0 100 300 600 1 000 1 700 2 900 3 900
Renter av gjeld 14 700 1 800 6 400 17 900 28 900 37 100 45 700 60 200 102 600
Andelseiers andel av fradragsberettigede utgifter i boligselskap 600 200 700 700 800 700 600 400 400
Andre fradrag 2 300 500 700 1 700 4 000 6 600 8 200 12 100 59 000
Alminnelig inntekt 169 000 38 300 109 200 184 700 260 600 350 200 487 300 722 100 1 868 500
- Særfradrag 4 200 5 000 7 600 2 100 1 100 1 000 1 000 1 300 1 500
Grunnlag for beregning av kommune- og fellesskatt 164 900 33 300 101 600 182 600 259 500 349 200 486 300 720 900 1 867 000
Nettoskatt1 55 200 4 900 27 400 60 600 96 600 139 900 201 200 296 900 598 300
Antall bosatte personer 17 år og eldre 3 477 840 819 113 996 936 945 257 415 817 144 265 107 660 25 734 23 058

1 Utlignet inntekts- og formuesskatt

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 1.10 Selvangivelsesregnskap for bosatte personer 17 år og eldre, etter nettoformue. Gjennomsnitt. 1999. Kroner

Alle 0 eller 100 000- 200 000- 300 000- 500 000- 750 000- 1 000 000
Selvangivelsesregnskap personer negativ 1-99 999 199 999 299 999 499 999 749 999 999 999 og over
Bruttoinntekt 220 100 232 300 141 500 188 200 207 900 231 600 266 700 303 600 626 500
Lønn 150 200 194 200 102 400 125 800 127 900 130 600 135 200 139 300 179 800
Tjenestepensjon mv. 7 700 2 200 4 000 8 300 12 600 17 700 23 500 27 200 31 800
Ytelser fra folketrygden 28 200 14 000 26 200 37 900 45 100 49 800 52 900 53 600 48 800
Næringsinntekt av jordbruk, skogbruk og fiske inkl. skattepliktige sykepenger i næringsvirksomhet 4 100 3 200 1 700 2 600 3 500 5 200 8 700 13 600 21 500
Annen næringsinntekt inkl. skattepliktige sykepenger i næringsvirksomhet 10 100 10 300 3 500 5 900 7 500 10 200 15 100 21 500 59 200
Renter av bankinnskudd 4 900 1 100 1 000 2 900 4 700 8 100 14 500 22 100 53 700
Aksjeutbytte inkl. utenlandsk aksjeutbytte 5 500 900 200 700 1 000 2 000 4 700 8 400 122 800
Gevinst ved salg av aksjer 2 900 600 200 400 700 1 200 2 200 4 300 61 400
Inntekt av prosentlignet boligeiendom 1 700 1 400 500 1 600 2 300 2 900 3 500 3 800 5 200
Andre inntekter av fast eiendom 1 200 900 200 500 700 1 200 2 300 3 400 13 400
Mottatte bidrag, livrenter, barnepensjon mv. 1 200 1 700 1 000 700 500 500 600 900 1 900
Andre inntekter 2 300 1 600 500 1 000 1 400 2 100 3 600 5 500 27 200
Fradrag 51 100 69 000 31 100 38 700 40 100 41 500 43 400 45 500 82 900
Minstefradrag 26 300 27 800 22 200 26 600 27 700 28 300 28 600 28 300 28 000
Reiseutgifter 1 800 2 500 1 100 1 400 1 400 1 400 1 300 1 300 1 200
Pensjonspremie, priv.off 1 000 1 100 700 1 000 1 000 1 000 900 900 800
Fagforeningskontingent 300 300 200 300 300 300 200 200 200
Foreldrefradrag 1 200 1 800 800 1 100 900 700 600 600 800
Underskudd i næring, inkl. tidligere års underskudd 1 600 1 600 300 500 700 1 000 1 500 2 100 16 500
Underholdsbidrag, kårytelser o.l 1 000 1 900 400 400 400 400 400 500 900
Innbetaling til individuell pensjonsavtale 300 200 100 300 400 600 900 1 300 2 200
Renter av gjeld 14 700 28 600 3 600 5 400 5 600 5 700 6 100 6 700 16 700
Andelseiers andel av fradragsberettigede utgifter i boligselskap 600 900 300 500 500 500 400 400 400
Andre fradrag 2 300 2 200 1 200 1 300 1 300 1 700 2 300 3 400 15 200
Alminnelig inntekt 169 000 163 200 110 500 149 500 167 800 190 100 223 200 258 100 543 600
- Særfradrag 4 200 1 900 4 300 6 000 6 800 7 100 7 100 7 000 6 100
Grunnlag for beregning av kommune- og fellesskatt 164 900 161 300 106 200 143 500 161 000 183 000 216 100 251 100 537 500
Nettoskatt1 55 200 57 400 31 500 44 600 51 800 61 300 75 600 89 600 178 400
Antall bosatte personer 17 år og eldre 3 477 840 1 380 779 873 549 376 688 235 638 261 857 151 124 73 760 124 445

1 Utlignet inntekts- og formuesskatt

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 1.11 Selvangivelsesregnskap for bosatte personer 17 år og eldre, etter alder. Gjennomsnitt. 1999. Kroner

Alder
Alle
Selvangivelsesregnskap personer 17-24 25-34 35-44 45-54 55-66 67-79 over 80
Bruttoinntekt 220 100 90 100 224 000 282 400 293 500 245 000 161 200 129 000
Lønn 150 200 81 000 195 800 225 000 220 400 145 600 7 000 400
Tjenestepensjon mv. 7 700 200 200 1 000 2 200 18 100 27 900 20 500
Ytelser fra folketrygden 28 200 3 100 7 500 9 800 14 900 32 600 101 100 91 700
Næringsinntekt av jordbruk, skogbruk og fiske inkl. skattepliktige sykepenger i næringsvirksomhet 4 100 1 200 3 100 5 800 6 900 6 200 1 100 200
Annen næringsinntekt inkl. skattepliktige sykepenger i næringsvirksomhet 10 100 700 7 000 15 800 19 500 13 800 2 600 600
Renter av bankinnskudd 4 900 1 200 2 000 3 200 5 000 7 800 10 400 10 400
Aksjeutbytte inkl. utenlandsk aksjeutbytte 5 500 600 2 300 8 200 10 500 8 400 3 200 1 200
Gevinst ved salg av aksjer 2 900 500 1 500 4 900 4 700 3 500 1 800 800
Inntekt av prosentlignet boligeiendom 1 700 100 1 000 2 000 2 500 2 500 2 000 1 300
Andre inntekter av fast eiendom 1 200 100 600 1 100 1 800 2 300 1 700 1 100
Mottatte bidrag, livrenter, barnepensjon mv. 1 200 1 300 1 800 2 500 700 300 300 200
Andre inntekter 2 300 100 1 000 2 900 4 400 3 900 2 000 800
Fradrag 51 100 22 600 60 400 70 600 63 800 48 800 31 800 24 800
Minstefradrag 26 300 16 000 28 500 29 600 29 300 27 200 25 200 22 300
Reiseutgifter 1 800 1 300 2 700 2 600 2 300 1 300 0 0
Pensjonspremie, priv./off. 1 000 200 1 000 1 500 1 700 1 200 0 0
Fagforeningskontingent 300 100 300 400 500 300 0 0
Foreldrefradrag 1 200 200 2 700 3 200 500 0 0 0
Underskudd i næring, inkl. tidligere års underskudd 1 600 200 800 1 900 3 000 2 600 1 300 400
Underholdsbidrag, kårytelser o.l 1 000 100 1 200 2 700 1 400 300 0 0
Innbetaling til individuell pensjonsavtale 300 0 100 300 800 1 000 0 0
Renter av gjeld 14 700 2 800 20 200 25 200 20 800 11 700 2 900 700
Andelseiers andel av fradragsberettigede utgifter i boligselskap 600 100 600 600 600 600 800 900
Andre fradrag 2 300 1 700 2 300 2 700 3 000 2 600 1 500 400
Alminnelig inntekt 169 000 67 400 163 600 211 700 229 700 196 200 129 400 104 200
- Særfradrag 4 200 300 800 1 400 2 400 5 000 14 200 15 600
Grunnlag for beregning av kommune- og fellesskatt 164 900 67 100 162 800 210 300 227 300 191 200 115 200 88 500
Nettoskatt1 55 200 18 700 55 900 74 400 81 400 65 200 30 300 18 600
Antall bosatte personer 17 år og eldre 3 477 840 439 384 683 715 646 324 610 895 480 029 427 476 190 017

1 Utlignet inntekts- og formuesskatt

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Til dokumentets forside