St.prp. nr. 1 (2001-2002)

FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for budsjetterminen 2002

Fra 1. januar 2002 skal det i henhold til lov 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen betales CO2-avgift til statskassen etter følgende satser:

  1. for gass 73 øre pr. standardkubikkmeter,

  2. for olje eller kondensat 73 øre pr. liter.

For mineralske produkter som omfattes av bokstav b), og som er avgiftsbelagt etter Stortingets vedtak om CO2-avgift på mineralske produkter, skal satsen være 45 øre pr. liter.

Til dokumentets forside