St.prp. nr. 1 (2001-2002)

FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Til innholdsfortegnelse

2 Oversikt over skatte-, avgifts- og tollvedtak under utredning

Innledning

I samsvar med praksis i de årlige budsjettoppleggene følger nedenfor en oversikt over skatte-, avgifts- og tollspørsmål under utredning. Det redegjøres for de tidsplanene departementet arbeider etter, men disse vil kunne bli endret.

2 Revisjon av regelverket om alkohol

Finansdepartementet er i en prosess med å revidere regelverket om alkohol under Finansdepartementets område. Første fase var opphevelse av ølloven. Dette skjedde med virkning fra 1. juli 1999. Fra 1. januar 2001 ble ansvaret for håndteringen av regelverket om teknisk sprit overført fra Rusmiddeldirektoratet til Toll- og avgiftsdirektoratet. Et forslag om opphevelse av lov 19. juni 1964 nr. 1 om tilvirkning og omdestillasjon av sprit, brennevin og isopropanol og om beskatning av sprit, brennevin, vin, fruktvin, mjød og isopropanol (alkoholtilvirkningsloven) ble sendt på høring i september 2001. Regelverket for kjøp og salg av teknisk sprit etter lov 4. juni 1954 nr. 2 (spritloven) vil ikke bli omfattet i denne omgang, men departementet tar sikte på å revidere også dette lovverket fremover.

3 Revisjon av reglene om betaling og innkreving av skatte-, avgifts- og tollkrav

Finansdepartementet arbeider med en teknisk og materiell revisjon av reglene i skattebetalingsloven (lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt). Deler av regelverket i skattebetalingsloven gjelder, via henvisninger i andre lover, også for andre krav, bl.a. arbeidsgiveravgift, merverdi- og investeringsavgift, arveavgift og enkelte særavgifter. Revisjonen omfatter det samlede regelverk for betaling og innkreving av krav som hører under Finansdepartementets ansvarsområde. Det vil bli vurdert å samordne og samle regelverket på området i en egen lov - «Lov om betaling og innkreving av skatte-, avgifts- og tollkrav». Arbeidet startet i fjor, og departementet tar sikte på å kunne sende ut et høringsutkast til nytt regelverk våren 2002.

4 Tollregelverksprosjektet

Regler om toll finnes i dag dels i tolloven, dels i Stortingets årlige vedtak om tollavgifter og dels i forskrifter vedtatt med hjemmel i tolloven og plenarvedtaket. Det har lenge vært et behov for å se nærmere på strukturen i dette regelverket, og da særlig plasseringen av de materielle reglene om toll i Stortingets årlige vedtak om tollavgifter.

Etter et forprosjekt i 1999 har departementet besluttet å nedsette en prosjektgruppe som skal utarbeide forslag til en revidert struktur i tollregelverket. Prosjektet skal løpe fra 1. desember 2001 til 31. juni 2003.

Prosjektet har fått støtte fra forskriftsprosjektet ved Justisdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet, som en del av Regjeringens program for fornyelse av offentlig sektor.

Siktemålet med prosjektet er først å få utarbeidet et høringsutkast til en ny tollgrunnlagslov etter en overordnet gjennomgang av hvordan det samlede regelverk bør være fordelt på mer varig lovgivning, forskrifter og de ettårlige plenarvedtak. Departementet antar at store deler av dagens plenarvedtak kan overføres til en slik tollgrunnlagslov. Revisjonen er hovedsakelig av teknisk karakter, men det vil også være aktuelt å foreslå materielle endringer som passer inn i den tekniske revisjonen.

5 Organisering av skatteoppkreverfunksjonen

I sin behandling av Riksrevisjonens Dokument 3:12 (1999-2000) Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende innfordring av skatter viser Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite i den forbindelse til at Oppgavefordelingsutvalget har vurdert organiseringen av skatteoppkreverfunksjonen, og legger til grunn at saken vil komme til Stortinget på en egnet måte, jf. Innst.S. nr. 103 (2000-2001). Oppgavefordelingsutvalget foreslo på prinsipielt grunnlag at det administrative ansvaret for skatteoppkreverfunksjonen overføres fra kommunene til staten, jf. NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune. I St.meld. nr. 31 (2000-2001) Kommune, fylke, stat - en bedre oppgavefordeling ble det om denne saken uttalt at Regjeringen vil komme tilbake med en redegjørelse for Stortinget etter å ha vurdert enkelte sider av saken nærmere.

Til dokumentets forside