St.prp. nr. 1 (2001-2002)

FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om tollavgifter for budsjetterminen 2002 (kap. 5511)

I.

Tolltariffen slik den gjelder 31. desember 2001, herunder tolltariffens innledende bestemmelser, skal fortsatt gjelde med følgende endringer:

A.

I tolltariffens innledende bestemmelser gjøres følgende endringer:

§ 2 nr. 3 første, annet og tredje ledd skal lyde:

3. Varer som er omfattet av en frihandelsavtale inngått mellom Norge og en fremmed stat eller gruppe av stater kan innenfor rammen av slike avtaler innføres med redusert toll, tollfritt eller med annen tollmessig justering. Preferansetollbehandling innvilges under forutsetning av at opprinnelsesreglene til den aktuelle frihandelsavtalen er oppfylt.

Følgende frihandelsavtaler er virksomme 1. januar 2002:

 • Avtalen om opprettelse av Det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområde, EØS-avtalen 1

 • Konvensjonen om opprettelse av Det Europeiske Frihandelsforbund

 • Handelsavtalen EF - Norge

 • Frihandelsavtalen EFTA - Tyrkia

 • Frihandelsavtalen EFTA - Den tsjekkiske republikk (Tsjekkia)

 • Frihandelsavtalen EFTA - Den slovakiske republikk (Slovakia)

 • Frihandelsavtalen EFTA - Israel

 • Frihandelsavtalen EFTA - Romania

 • Frihandelsavtalen EFTA - Bulgaria

 • Frihandelsavtalen EFTA - Ungarn

 • Frihandelsavtalen EFTA - Polen

 • Frihandelsavtalen EFTA - Slovenia

 • Frihandelsavtalen EFTA - Estland

 • Frihandelsavtalen EFTA - Latvia

 • Frihandelsavtalen EFTA - Litauen

 • Frihandelsavtalen EFTA - Færøyene

 • Interim frihandelsavtale EFTA - PLO på vegne av Den palestinske selvstyremyndighet

 • Frihandelsavtalen EFTA - Marokko

 • Frihandelsavtalen EFTA - Mexico

Tollpreferanser gis under samme forutsetninger også for varer som er omfattet av bilaterale eller unilaterale erklæringer inngått i tilknytning til disse frihandelsavtalene.

§ 11 nr. 8 oppheves.

§ 14 nr. 10 nytt fjerde ledd skal lyde:

Varer som innføres for slik behandling m.v. som nevnt under første ledd, bokstav a og b, og som skal gjenutføres til bruk i forbindelse med utforskning og utnytting av undersjøiske naturforekomster i havområder utenfor tollområdet, kan også tilhøre virksomheter hjemmehørende i Norge.

B.

Oppdelingene for levende planter i samplantinger og avskårne blomster i blandede buketter endres som angitt i vedlegg 3.1.

Oppdelingene for kalkunrulade endres som angitt i vedlegg 3.2.

Oppdelingene for ustekte produkter til fremstilling av bakverk endres som angitt i vedlegg 3.3.

C.

Tolltariffens tekst for visse posisjoner skal endres slik som fremgår av utrykt vedlegg til denne proposisjonen.

D.

For industrivarer som 31. desember 2001 er oppført i tolltariffen med høyere tollsats enn 2002-satsene i nedtrappingsplanen i henhold til WTO-avtalen, reduseres tollsatsene i samsvar med det som følger av Norges forpliktelser etter nedtrappingsplanen.

E.

Tollsatsene settes til 0 på de varenumrene i tolltariffen som er angitt i vedlegg 3.4.

II.

A.

Finansdepartementet gis fullmakt til å iverksette de tollreduksjoner som følger av eventuelle frihandelsavtaler mellom EFTA-landene og henholdsvis Jordan, Kroatia, Canada, Chile, Singapore, Kypros, Tunisia og Egypt.

B.

Finansdepartementet gis fullmakt til å iverksette de tollmessige sidene ved Protokoll 3 til EØS-avtalen.

III.

Finansdepartementet gis fullmakt til å innarbeide tekniske endringer i tolltariffen.

Fotnoter

1.

Protokoll 3 Tabell I iverksettes ikke før revidert Protokoll 3 iverksettes.

Til dokumentets forside