St.prp. nr. 1 (2008-2009)

Den kongelige proposisjon om statsbudsjettet for budsjettåret 2009

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om statsbudsjettet for budsjettåret 2009

I

Oversikt over utgifter og inntekter i statsbudsjettet for budsjetterminen 2009

        i 1000 kroner
Utgifter
  Samlede utgifter Drifts - utgifter Nybygg, anlegg mv. Overfør-inger til andre Utlån, gjelds- avdrag mv.
Det kongelige hus  173 501 15 287 - 158 214 -
Regjering  283 920 283 920 - - -
Stortinget og underliggende institusjoner  1 378 140 1 157 670 69 920 150 550 -
Høyesterett  69 083 69 083 - - -
Utenriksdepartementet  31 248 538 4 990 145 29 757 25 787 026 441 610
Kunnskapsdepartementet  71 673 261 2 997 047 29 681 56 646 533 12 000 000
Kultur- og kirkedepartementet  8 473 528 2 487 080 27 277 5 959 171 -
Justis- og politidepartementet  19 793 743 18 044 615 452 717 1 296 411 -
Kommunal- og regionaldepartementet  82 102 480 301 908 1 000 81 799 572 -
Arbeids- og inkluderingsdepartementet  30 792 349 13 707 235 1 295 856 15 789 258 -
Helse- og omsorgsdepartementet  109 788 924 3 131 301 25 397 106 542 226 90 000
Barne- og likestillingsdepartementet  23 411 406 5 631 454 63 288 17 716 664 -
Nærings- og handelsdepartementet  5 413 605 1 548 505 10 000 3 855 100 -
Fiskeri- og kystdepartementet  3 594 231 2 529 571 455 100 609 560 -
Landbruks- og matdepartementet  15 112 316 1 504 688 9 535 13 598 093 -
Samferdselsdepartementet  27 952 100 12 559 400 10 323 000 5 069 700 -
Miljøverndepartementet  4 074 279 1 996 730 410 223 1 467 326 200 000
Fornyings- og administrasjonsdepartementet  16 965 609 11 822 645 1 148 102 594 862 3 400 000
Finansdepartementet  88 795 400 8 050 400 170 200 35 623 800 44 951 000
Forsvarsdepartementet  33 458 296 23 263 226 9 473 238 721 832 -
Olje- og energidepartementet  14 691 504 2 015 054 931 000 1 745 450 10 000 000
Ymse utgifter  12 943 074 12 943 074 - - -
Statsbankene  68 182 894 606 035 164 605 11 218 170 56 194 084
Statlig petroleumsvirksomhet  26 700 000 - 25 200 000 1 500 000 -
Statens forretningsdrift  1 551 441 -559 988 2 111 429 - -
Folketrygden  276 630 378 - - 276 630 378 -
Statens pensjonsfond - Utland  407 140 000 - - 407 140 000 -
Sum utgifter  1 382 394 000 131 096 085 52 401 325 1 071 619 896 127 276 694
Statsbudsjettet folketrygden ikke medregnet Folke- trygden Statsbudsjettet medregnet folketrygden

1. Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og

overføringer fra Statens pensjonsfond - Utland) 

989 627 006 216 840 300 1 206 467 306
2. Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld mv.)  978 486 928 276 630 378 1 255 117 306

Driftsutgifter 

131 096 085 - 131 096 085

Nybygg anlegg mv. 

52 401 325 - 52 401 325

Overføringer til andre 

387 849 518 276 630 378 664 479 896

Overføringer til Statens pensjonsfond - Utland 

407 140 000 - 407 140 000

3. Overskudd før lånetransaksjoner før overføring

fra Statens pensjonsfond - Utland (1-2) 

11 140 078 -59 790 078 -48 650 000
4. Overføring fra Statens pensjonsfond - Utland  48 650 000 - 48 650 000
5. Overskudd før lånetransaksjoner (3+4)   59 790 078 -59 790 078 -
        i 1 000 kroner
Inntekter
  Samlede inntekter Drifts- inntekter Inntekter i samband med nybygg, anlegg mv. Skatter, avgifter og andre over føringer Tilbake- betalinger mv.
Skatt på formue og inntekt  189 300 000 - - 189 300 000 -
Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift  214 900 000 - - 214 900 000 -
Tollinntekter  2 313 000 - - 2 313 000 -
Merverdiavgift og avgift på investeringer  205 000 000 - - 205 000 000 -
Avgifter på alkohol  11 474 000 - - 11 474 000 -
Avgifter på tobakk  7 618 000 - - 7 618 000 -
Avgifter på motorvogner  45 903 000 - - 45 903 000 -
Andre avgifter  26 285 201 - - 26 285 201 -
Sum skatter og avgifter  702 793 201 - - 702 793 201 -
Renter av statens forretningsdrift  55 822 - - 55 822 -
Avskrivninger,avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv. 2 185 321 500 1 593 221 591 600 -
Sum inntekter av statens forretningsdrift   2 241 143 500 1 593 221 647 422 -
Renter fra statsbankene  12 491 305 - - 12 491 305 -
Renter av kontantbeholdning og andre fordringer  10 810 965 - - 10 810 965 -
Utbytte ekskl. StatoilHydro  18 161 252 - - 18 161 252 -
Renteinntekter og utbytte (eksl. st. forr. og StatoiHydrol)  41 463 522 - - 41 463 522 -
Inntekter under departementene  26 129 440 15 168 322 469 777 10 491 341 -
Overføring fra Norges Bank  - - - - -
Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond  - - - - -
Sum andre inntekter  26 129 440 15 168 322 469 777 10 491 341 -
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet  161 900 000 138 400 000 17 000 000 6 500 000 -
Skatt og avgift på utvinning av petroleum  255 000 000 - - 255 000 000 -
Aksjeutbytte fra StatoilHydro  16 940 000 - - 16 940 000 -
Sum petroleumsinntekter  433 840 000 138 400 000 17 000 000 278 440 000 -
Tilbakebetalinger  57 139 353 - - - 57 139 353
Statens pensjonsfond - Utland  48 650 000 - - 48 650 000 -
Sum inntekter  1 312 256 659 153 568 822 19 062 998 1 082 485 486 57 139 353
Statsbudsjettet Folketrygden ikke medregnet Folke- trygden Statsbudsjettet medregnet Folketrygden
Lånetransaksjoner:
6. Utlån gjeldsavdrag, aksjetegning mv. i alt  127 276 694 - 127 276 694

Utlån til statsbanken 

56 194 084 - 56 194 084

Gjeldsavdrag 

44 951 000 - 44 951 000

Andre utlån, aksjetegning mv. 

26 131 610 - 26 131 610
7. Tilbakebetalinger mv.  57 139 353 - 57 139 353
8. Utlån mv. (netto) (6 - 7)   70 137 341 - 70 137 341

9. Samlet finansieringsbehov - av kontantbeholdning

og lånemidler (8 - 5) 

10 347 263 59 790 078 70 137 341
 
Kap. Post     Kroner   Kroner
Utgifter:
Det kongelige hus
1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen:
1 Apanasje   8 751 000
50 Det kongelige hoff   127 778 000
51 Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff   15 683 000 152 212 000
2 H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen:
1 Apanasje   6 536 000
50 H.K.H. Kronprinsens og H.K.H. Kronprin- sessens stab mv.   14 753 000 21 289 000
Sum Det kongelige hus 173 501 000
Regjering
20 Statsministerens kontor:
1 Driftsutgifter   76 220 000 76 220 000
21 Statsrådet:
1 Driftsutgifter   146 600 000 146 600 000
24 Regjeringsadvokaten:
1 Driftsutgifter   47 500 000
21 Spesielle driftsutgifter   13 600 000 61 100 000
Sum Regjering 283 920 000
Stortinget og underliggende institusjoner
41 Stortinget:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70  682 000 000
32 Kjøp av leiligheter, kan overføres  10 000 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  59 920 000
70 Tilskudd til partigruppene   139 300 000
72 Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek   1 100 000
73 Kontingenter, internasjonale delegasjoner   10 150 000 902 470 000
42 Ombudsmannsnemnda for Forsvaret:
1 Driftsutgifter   5 300 000 5 300 000
43 Stortingets ombudsmann for forvaltningen:
1 Driftsutgifter   42 300 000 42 300 000
44 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste:
1 Driftsutgifter   7 670 000 7 670 000
51 Riksrevisjonen:
1 Driftsutgifter   420 400 000 420 400 000
Sum Stortinget og underliggende institusjoner 1 378 140 000
Høyesterett
61 Høyesterett:
1 Driftsutgifter   69 083 000 69 083 000
Sum Høyesterett 69 083 000
Utenriksdepartementet
Administrasjon av utenrikstjenesten
100 Utenriksdepartementet:
1 Driftsutgifter   1 554 487 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  4 790 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  16 000 000
70 Erstatning av skader på utenlandske ambassader  800 000
71 Diverse tilskudd   31 713 000
72 Hjelp til norske borgere i utlandet som ikke er sjømenn   137 000
90 Lån til norske borgere i utlandet som ikke er sjømenn   360 000 1 608 287 000
103 Regjeringens fellesbevilgning for representasjon:
1 Driftsutgifter   25 035 000 25 035 000
104 Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet:
1 Driftsutgifter   8 248 000 8 248 000
Sum administrasjon av utenrikstjenesten 1 641 570 000
Utenriksformål
115 Kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål:
1 Driftsutgifter   27 932 000
70 Tilskudd til kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål, kan overføres  67 635 000 95 567 000
116 Deltaking i internasjonale organisasjoner:
70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner   1 063 533 000
71 Finansieringsordningen under EØS-avtalen, kan overføres  50 000 000
72 EØS-finansieringsordningen, kan overføres  900 000 000
73 Den norske finansieringsordningen, kan overføres  885 000 000
74 Bilaterale samarbeidsprogram med Bulgaria og Romania, kan overføres  120 000 000 3 018 533 000
118 Nordområdetiltak mv.:
70 Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland, kan overføres  280 127 000
71 Fred- og demokratitiltak, kan overføres  3 793 000
76 Tilskudd til internasjonale klima- og miljøtiltak, kan overføres  26 698 000 310 618 000
Sum utenriksformål 3 424 718 000
Administrasjon av utviklingshjelpen
140 Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen:
1 Driftsutgifter   948 761 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  13 757 000 962 518 000
141 Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad):
1 Driftsutgifter   185 836 000 185 836 000
144 Fredskorpset:
1 Driftsutgifter   45 000 000 45 000 000
Sum administrasjon av utviklingshjelpen 1 193 354 000
Bilateral bistand
150 Bistand til Afrika:
78 Regionbevilgning for Afrika, kan overføres  2 843 500 000 2 843 500 000
151 Bistand til Asia:
72 Bistand til Afganistan, kan overføres  500 000 000
78 Regionbevilgning for Asia, kan overføres  538 600 000 1 038 600 000
152 Bistand til Midtøsten:
78 Regionbevilgning for Midtøsten, kan overføres  500 000 000 500 000 000
153 Bistand til Latin-Amerika:
78 Regionbevilgning for Latin-Amerika, kan overføres  246 500 000 246 500 000
Sum bilateral bistand 4 628 600 000
Globale ordninger
160 Sivilt samfunn og demokratiutvikling:
1 Driftsutgifter   33 500 000
70 Sivilt samfunn, kan overføres  1 193 000 000
71 Tilskudd til frivillige organisasjoners opplysningsarbeid, kan overføres  81 000 000
72 Demokratistøtte/partier, kan overføres  7 000 000
73 Kultur, kan overføres  107 000 000
75 Internasjonale organisasjoner og nettverk, kan overføres  172 500 000
77 Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset, kan overføres  135 000 000 1 729 000 000
161 Næringsutvikling:
70 Næringsutvikling, kan overføres  309 000 000
75 NORFUND - tapsavsetting   143 750 000
95 NORFUND - grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland   441 250 000 894 000 000
162 Overgangsbistand (gap):
70 Overgangsbistand (gap), kan overføres  724 000 000 724 000 000
163 Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter:
70 Naturkatastrofer, kan overføres  335 000 000
71 Humanitær bistand og menneskerettigheter, kan overføres  2 110 000 000 2 445 000 000
164 Fred, forsoning og demokrati:
70 Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres  770 725 000
71 ODA-godkjente land på Balkan, kan overføres  575 000 000
72 Utvikling og nedrustning, kan overføres  73 000 000
73 Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres  365 000 000 1 783 725 000
165 Forskning, kompetanseheving og evaluering:
1 Driftsutgifter   139 000 000
70 Forskning og høyere utdanning, kan overføres  333 000 000
71 Faglig samarbeid, kan overføres  240 000 000 712 000 000
166 Miljø og bærekraftig utvikling mv.:
1 Driftsutgifter   25 000 000
70 Ymse tilskudd, kan overføres  9 795 000
71 Internasjonale prosesser og konvensjoner mv., kan overføres  39 000 000
72 Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling, kan overføres  248 000 000
73 Klima- og skogsatsingen, kan overføres  1 475 000 000 1 796 795 000
167 Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA):
21 Spesielle driftsutgifter   1 992 556 000 1 992 556 000
168 Kvinner og likestilling:
70 Kvinner og likestilling, kan overføres  300 000 000 300 000 000
169 Globale helse- og vaksineinitiativ:
70 Vaksine og helse, kan overføres  1 370 000 000
71 Andre helse- og aidstiltak, kan overføres  190 000 000 1 560 000 000
Sum globale ordninger 13 937 076 000
Multilateral bistand
170 FN-organisasjoner mv.:
70 FNs utviklingsprogram (UNDP)   860 000 000
71 FNs befolkningsprogram (UNFPA)   332 000 000
72 FNs barnefond (UNICEF)   400 000 000
73 Verdens matvareprogram (WFP), kan overføres  145 000 000
74 FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR)   240 000 000
75 FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA)   150 000 000
76 Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres  1 507 200 000
77 FNs aidsprogram (UNAIDS), kan overføres  160 000 000
78 Bidrag andre FN-organisasjoner mv., kan overføres  168 220 000
79 Eksperter, junioreksperter og FNs fredskorps, kan overføres  67 000 000
81 Tilskudd til internasjonal landbruksforskning, kan overføres  88 000 000 4 117 420 000
171 Multilaterale finansinstitusjoner:
70 Verdensbanken, kan overføres  810 000 000
71 Regionale banker og fond, kan overføres  763 300 000
72 Samfinansiering via finansinstitusjoner, kan overføres  462 500 000 2 035 800 000
172 Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak:
70 Gjeldsslette, betalingsbalansestøtte og kapasitetsbygging, kan overføres  270 000 000 270 000 000
Sum multilateral bistand 6 423 220 000
Sum Utenriksdepartementet 31 248 538 000
Kunnskapsdepartementet
Administrasjon
200 Kunnskapsdepartementet:
1 Driftsutgifter   215 240 000
21 Spesielle driftsutgifter   6 503 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  2 645 000 224 388 000
Sum administrasjon 224 388 000
Grunnopplæringen
220 Utdanningsdirektoratet:
1 Driftsutgifter   202 018 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70  3 519 000
70 Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post 21  42 264 000 247 801 000
221 Foreldreutvalget for grunnopplæringen:
1 Driftsutgifter   8 777 000 8 777 000
222 Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat:
1 Driftsutgifter   120 104 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  4 468 000 124 572 000
223 Samisk utdanningsadministrasjon:
50 Tilskudd til Sametinget   33 290 000 33 290 000
225 Tiltak i grunnopplæringen:
1 Driftsutgifter   136 690 000
60 Tilskudd til landslinjer   163 287 000
63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overføres  47 505 000
64 Tilskudd til opplæring av barn og unge asyl-søkere   173 379 000
66 Tilskudd til leirskoleopplæring   38 926 000
67 Tilskudd til opplæring i finsk   8 973 000
68 Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen   183 338 000
69 Kompensasjon for investeringskostnader ved grunnskolereformen   333 695 000
70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lære- kandidater med spesielle behov   8 698 000
71 Tilskudd til utvikling av musikk- og kultur- skolene   9 121 000
72 Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram   3 310 000
73 Tilskudd til studieopphold i utlandet   9 144 000
74 Tilskudd til organisasjoner   11 428 000 1 127 494 000
226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70  1 003 911 000
70 IKT-tiltak, kan nyttes under post 21  3 628 000 1 007 539 000
227 Tilskudd til særskilte skoler:
60 Tilskudd til Moskvaskolen   1 287 000
62 Tilskudd til Fjellheimen leirskole   4 896 000
70 Tilskudd til den franske skolen   5 200 000
71 Tilskudd til internatdrift ved Krokeide yrkesskole   20 988 000
72 Tilskudd til Røde Kors Nordisk United World College   26 470 000
73 Tilskudd til opplæring i Kenya og Etiopia   3 504 000 62 345 000
228 Tilskudd til private skoler mv.:
70 Private grunnskoler, overslagsbevilgning  986 748 000
71 Private videregående skoler, overslagsbevilgning  1 090 038 000
72 Private videregående skoler godkjent etter kap. 6A i privatskoleloven, overslagsbevilgning  190 472 000
73 Private grunnskoler i utlandet, overslags- bevilgning  64 041 000
74 Private videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning  15 336 000
75 Private skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning  148 049 000
76 Andre private skoler, overslagsbevilgning  35 417 000
77 Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning  8 833 000
78 Kompletterende undervisning, overslags- bevilgning  25 751 000
79 Toppidrett   14 337 000
80 Privatskoleorganisasjoner   609 000
81 Elevutveksling til utlandet   1 566 000 2 581 197 000
229 Andre tiltak:
70 Tilskudd til sikkerhetsopplæring for fiskere   12 433 000 12 433 000
230 Kompetansesentre for spesialundervisning:
1 Driftsutgifter   618 546 000
21 Spesielle driftsutgifter   49 802 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  7 468 000 675 816 000
Sum grunnopplæringen 5 881 264 000
Barnehager
231 Barnehager:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51  88 136 000
50 Tilskudd til samiske barnehagetilbud   12 925 000
51 Forskning, kan nyttes under post 21  7 065 000
60 Driftstilskudd til barnehager, overslagsbevilgning  18 120 880 000
61 Investeringstilskudd, overslagsbevilgning  173 000 000
62 Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage   829 674 000
63 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder   111 529 000
64 Tilskudd til midlertidige lokaler, overslags- bevilgning  33 000 000
65 Skjønnsmidler til barnehager   4 938 731 000 24 314 940 000
Sum barnehager 24 314 940 000
Tiltak for å fremme kompetanseutvikling
252 EUs program for livslang læring:
70 Tilskudd   187 697 000 187 697 000
253 Folkehøyskoler:
70 Tilskudd til folkehøyskoler   614 876 000
71 Tilskudd til Folkehøyskolerådet   3 501 000
72 Tilskudd til nordiske folkehøyskoler   701 000 619 078 000
254 Tilskudd til voksenopplæring:
70 Tilskudd til studieforbund   173 828 000
71 Tilskudd til fjernundervisning   12 504 000
72 Tilskudd til Studiesenteret Finnsnes   3 636 000
73 Tilskudd til voksenopplæringsorganisasjoner   9 001 000 198 969 000
255 Tilskudd til freds- og menneskerettssentre mv.:
70 Holocaustsenteret   22 481 000
71 Falstadsenteret   14 270 000
72 Stiftelsen Arkivet   5 354 000
73 Norsk fredssenter   1 259 000
74 Nord-Norsk Fredssenter, Narvik   1 110 000
75 Det europeiske Wergelandsenteret   6 500 000 50 974 000
256 Vox - Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet:
1 Driftsutgifter   39 956 000
21 Spesielle driftsutgifter   14 085 000 54 041 000
257 Program for basiskompetanse i arbeidslivet:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  38 570 000 38 570 000
258 Analyse og utviklingsarbeid:
1 Driftsutgifter   3 740 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1  34 326 000 38 066 000
Sum tiltak for å fremme kompetanseutvikling 1 187 395 000
Høyere utdanning og fagskoler
270 Studium i utlandet og sosiale formål for studenter:
71 Tilrettelegging av studier i utlandet   10 894 000
74 Tilskudd til velferdsarbeid   68 048 000
75 Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres  220 816 000 299 758 000
271 Universiteter:
50 Basisfinansiering statlige universiteter   7 385 211 000
51 Resultatbasert undervisningsfinansiering statlige universiteter   2 770 693 000
52 Forskningsfinansiering statlige universiteter   2 996 089 000 13 151 993 000
272 Vitenskapelige høyskoler:
50 Basisfinansiering statlige vitenskapelige høyskoler   579 327 000
51 Resultatbasert undervisningsfinansiering statlige vitenskapelige høyskoler   222 126 000
52 Forskningsfinansiering statlige vitenskapelige høyskoler   154 874 000
70 Basisfinansiering private vitenskapelige høyskoler   102 076 000
71 Resultatbasert undervisningsfinansiering private vitenskapelige høyskoler   109 522 000
72 Forskningsfinansiering private vitenskapelige høyskoler   52 744 000 1 220 669 000
275 Høyskoler:
50 Basisfinansiering statlige høyskoler   5 112 563 000
51 Resultatbasert undervisningsfinansiering statlige høyskoler   1 985 489 000
52 Forskningsfinansiering statlige høyskoler   283 818 000
70 Basisfinansiering private høyskoler   290 419 000
71 Resultatbasert undervisningsfinansiering private høyskoler   231 063 000
72 Forskningsfinansiering private høyskoler   9 428 000 7 912 780 000
276 Fagskoleutdanning:
70 Teknisk fagskoleutdanning   317 463 000
72 Annen fagskoleutdanning   25 814 000 343 277 000
281 Fellesutgifter for universiteter og høgskoler:
1 Driftsutgifter   401 954 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  15 100 000
50 Tilskudd til Norges forskningsråd   71 500 000
51 Senter for internasjonalisering av høyere utdanning   38 951 000
73 Tilskudd til internasjonale programmer   18 800 000
74 Tilskudd til UNIS   82 183 000
75 UNINETT   21 849 000
76 Tilskudd til NORDUnet, kan overføres  18 401 000
78 Tilskudd til Universitets- og høgskolerådet   13 256 000
79 Ny universitetsklinikk i Trondheim, kan overføres  287 089 000 969 083 000
Sum høyere utdanning og fagskoler 23 897 560 000
Forskning
283 Meteorologiformål:
50 Meteorologisk institutt   231 431 000
72 Internasjonale samarbeidsprosjekter   51 215 000 282 646 000
285 Norges forskningsråd:
52 Forskningsformål   1 184 345 000
55 Administrasjon   242 946 000 1 427 291 000
286 Forskningsfond:
50 Fondet for forskning og nyskaping - overføring til Norges forskningsråd   929 517 000
95 Fondskapital - Fondet for forskning og nyskaping   6 000 000 000
96 Fondskapital - Regionale forskningsfond   6 000 000 000 12 929 517 000
287 Forskningsinstitutter og andre tiltak:
21 Spesielle driftsutgifter   4 810 000
53 NUPI   3 250 000
56 Ludvig Holbergs forskningspris   9 100 000
57 Grunnbevilgning til samfunnsvitenskaplige forskningsinstitutter   136 689 000
58 Strategisk bevilgning til samfunnsvitenskaplige forskningsinstitutter   15 410 000
71 Tilskudd til andre private institusjoner   29 536 000
73 Niels Henrik Abels matematikkpris   12 400 000 211 195 000
288 Internasjonale samarbeidstiltak:
21 Spesielle driftsutgifter   6 360 000
72 Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner   174 125 000
73 EUs rammeprogram for forskning, kan overføres  1 120 164 000
74 Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi, kan overføres  1 046 000
75 UNESCO   15 370 000 1 317 065 000
Sum forskning 16 167 714 000
Sum Kunnskapsdepartementet 71 673 261 000
Kultur- og kirkedepartementet
Administrasjon m.m.
300 Kultur- og kirkedepartementet:
1 Driftsutgifter   116 484 000 116 484 000
305 Lotteri- og stiftelsestilsynet:
1 Driftsutgifter   61 330 000
21 Spesielle driftsutgifter   816 000 62 146 000
Sum administrasjon m.m. 178 630 000
Samfunns- og frivillighetsformål
310 Tilskudd til trossamfunn m.m.:
70 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning  143 408 000
75 Tilskudd til private kirkebygg, kan overføres  9 804 000
76 Tilskudd til råd for tro og livssyn   5 049 000 158 261 000
314 Kultur og samfunn:
71 Kultur og næringsprosjekter   5 500 000
72 Norsk-russisk kulturstrategi m.m.   5 000 000
75 Kultur i inkluderende arbeidsliv   5 000 000
76 Den kulturelle spaserstokken   10 440 000 25 940 000
315 Frivillighetsformål:
70 Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner   196 345 000
71 Tilskudd til frivillighetssentraler   90 584 000
72 Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge   35 000 000
73 Tilskudd til sekretariat for frivillige organisa- sjoners interessepolitiske virksomhet   3 424 000
74 Tilskudd til etablering av frivillighetsregister, kan overføres  1 132 000
75 Tilskudd til inkluderings- og fattigdomstiltak   4 000 000
77 Tilskudd til forskningsprogram på sivilsamfunn og frivillig sektor   4 654 000
79 Ymse frivillighetsformål   10 132 000 345 271 000
Sum samfunns- og frivillighetsformål 529 472 000
Kulturformål
320 Allmenne kulturformål:
1 Driftsutgifter   53 322 000
51 Fond for lyd og bilde   27 222 000
52 Norges forskningsråd   4 476 000
53 Samiske kulturformål   61 993 000
55 Norsk kulturfond   39 901 000
73 Nasjonale kulturbygg, kan overføres  141 767 000
74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres  177 125 000
75 Kulturprogram, kan overføres  9 056 000
78 Ymse faste tiltak   29 794 000
79 Til disposisjon, kan nyttes under post 1  30 000 000
82 Nobels fredssenter   24 353 000 599 009 000
321 Kunstnerformål:
1 Driftsutgifter   16 210 000
72 Stipend basert på gjennomført kunstutdanning, overslagsbevilgning  14 891 000
73 Kunstnerstipend m.m., kan overføres  107 244 000
74 Garantiinntekter, overslagsbevilgning  101 787 000
75 Vederlagsordninger   123 730 000 363 862 000
322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom:
1 Driftsutgifter   13 003 000
50 Kunst i offentlige rom   15 739 000
55 Norsk kulturfond   19 829 000
72 Knutepunktinstitusjoner   4 745 000
73 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design   233 589 000
75 Offentlig rom, arkitektur og design   28 969 000
78 Ymse faste tiltak   63 018 000 378 892 000
323 Musikkformål:
1 Driftsutgifter   156 942 000
55 Norsk kulturfond   114 969 000
70 Nasjonale institusjoner   199 394 000
71 Region-/landsdelsinstitusjoner   174 992 000
72 Knutepunktinstitusjoner   60 795 000
74 Landsdelsmusikere i Nord-Norge   16 163 000
78 Ymse faste tiltak   83 815 000 807 070 000
324 Scenekunstformål:
1 Driftsutgifter   58 430 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  59 624 000
55 Norsk kulturfond   61 485 000
70 Nasjonale institusjoner   748 171 000
71 Region-/landsdelsinstitusjoner   278 175 000
72 Knutepunktinstitusjoner   2 662 000
73 Region- og distriktsopera   43 640 000
75 Dans   43 491 000
78 Ymse faste tiltak   61 472 000 1 357 150 000
325 Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 73  65 291 000
21 Spesielle driftsutgifter   35 000 000
73 Prosjekt- og utviklingstiltak, kan nyttes under post 1  26 902 000
78 Ymse tiltak   3 000 000 130 193 000
326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål:
1 Driftsutgifter   405 080 000
21 Spesielle driftsutgifter   887 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  20 548 000
55 Norsk kulturfond   139 114 000
73 Noregs Mållag   3 017 000
74 Det Norske Samlaget   13 090 000
75 Språkteknologi, Norsk Ordbok mv.   16 996 000
76 Ibsenpris m.m.   4 267 000
78 Ymse faste tiltak   102 095 000 705 094 000
328 Museums- og andre kulturvernformål:
55 Norsk kulturfond   11 227 000
70 Det nasjonale museumsnettverket   741 091 000
78 Ymse faste tiltak   54 435 000 806 753 000
329 Arkivformål:
1 Driftsutgifter   244 571 000
21 Spesielle driftsutgifter   7 141 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  6 729 000
78 Ymse faste tiltak   7 370 000 265 811 000
Sum kulturformål 5 413 834 000
Film- og medieformål
334 Film- og medieformål:
1 Driftsutgifter   135 554 000
21 Spesielle driftsutgifter   7 308 000
50 Norsk filmfond, kan nyttes under post 71  326 381 000
51 Audiovisuelle produksjoner   28 956 000
71 Filmtiltak m.m., kan overføres, kan nyttes under post 50  19 346 000
73 Regional filmsatsing   37 296 000
75 Medieprogram, kan overføres  21 851 000
78 Ymse faste tiltak   24 458 000
79 Til disposisjon   2 000 000 603 150 000
335 Pressestøtte:
71 Produksjonstilskudd   264 452 000
73 Anvendt medieforskning og etterutdanning   13 086 000
75 Tilskudd til samiske aviser   21 627 000
76 Tilskudd til minoritetsspråklige publikasjoner   987 000
77 Distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark   1 743 000 301 895 000
337 Kompensasjon for kopiering til privat bruk:
70 Kompensasjon   37 910 000 37 910 000
Sum film- og medieformål 942 955 000
Den norske kirke
340 Kirkelig administrasjon:
1 Driftsutgifter   152 879 000
21 Spesielle driftsutgifter   25 955 000
71 Tilskudd til kirkelige formål   190 050 000
72 Tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene   10 000 000
73 Tilskudd til virksomheten ved Nidaros domkirke  3 000 000
74 Tilskudd til Oslo domkirke   1 000 000
75 Trosopplæring, kan overføres, kan nyttes under post 1  150 000 000
76 Tilskudd til forsøks- og utviklingstiltak i kirken, kan overføres  4 000 000
79 Til disposisjon, kan overføres  500 000 537 384 000
341 Presteskapet:
1 Driftsutgifter   814 304 000
21 Spesielle driftsutgifter   5 651 000 819 955 000
342 Nidaros domkirke m.m.:
1 Driftsutgifter   51 298 000 51 298 000
Sum Den norske kirke 1 408 637 000
Sum Kultur- og kirkedepartementet 8 473 528 000
Justis- og politidepartementet
Administrasjon
400 Justisdepartementet:
1 Driftsutgifter   259 176 000
71 Tilskudd til internasjonale organisasjoner   7 350 000 266 526 000
Sum administrasjon 266 526 000
Rettsvesen
410 Tingrettene og lagmannsrettene:
1 Driftsutgifter   1 375 797 000
21 Spesielle driftsutgifter   52 241 000 1 428 038 000
411 Domstoladministrasjonen:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410 post 1  65 556 000 65 556 000
413 Jordskiftedomstolene:
1 Driftsutgifter   184 972 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  6 558 000 191 530 000
414 Forliksråd og andre domsutgifter:
1 Driftsutgifter   109 080 000
21 Spesielle driftsutgifter   42 576 000 151 656 000
Sum rettsvesen 1 836 780 000
Kriminalomsorg
430 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning:
1 Driftsutgifter   2 931 885 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 430 post 1  62 228 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  19 854 000
60 Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres  37 000 000
70 Tilskudd   19 391 000 3 070 358 000
432 Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS):
1 Driftsutgifter   185 327 000 185 327 000
Sum kriminalomsorg 3 255 685 000
Politi og påtalemyndighet
440 Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1  7 974 287 000
21 Spesielle driftsutgifter   132 562 000
22 Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres  6 703 000
23 Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål   42 038 000
70 Tilskudd   7 730 000
71 Tilskudd Norsk rettsmuseum   2 529 000
73 Tilskudd til EUs yttergrensefond   47 000 000 8 212 849 000
441 Oslo politidistrikt:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440, post 1  1 614 601 000 1 614 601 000
442 Politihøgskolen:
1 Driftsutgifter   331 458 000 331 458 000
445 Den høyere påtalemyndighet:
1 Driftsutgifter   122 948 000 122 948 000
446 Den militære påtalemyndighet:
1 Driftsutgifter   5 389 000 5 389 000
448 Grensekommissæren:
1 Driftsutgifter   5 192 000 5 192 000
Sum politi og påtalemyndighet 10 292 437 000
Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap
450 Sivile vernepliktige:
1 Driftsutgifter   77 046 000 77 046 000
451 Samfunnssikkerhet og beredskap:
1 Driftsutgifter   536 366 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  2 442 000
70 Overføringer til private   4 907 000 543 715 000
452 Sentral krisehåndtering:
1 Driftsutgifter   10 492 000 10 492 000
455 Redningstjenesten:
1 Driftsutgifter   566 865 000
21 Spesielle driftsutgifter   7 848 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  55 022 000
71 Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten   12 748 000
72 Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester   85 054 000 727 537 000
456 Direktoratet for nødkommunikasjon:
1 Driftsutgifter   183 269 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  377 841 000 561 110 000
Sum redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap 1 919 900 000
Andre virksomheter
460 Spesialenheten for politisaker:
1 Driftsutgifter   29 926 000 29 926 000
462 Tinglysing:
1 Driftsutgifter   180 811 000 180 811 000
466 Særskilte straffesaksutgifter m.m.:
1 Driftsutgifter   758 949 000 758 949 000
467 Norsk Lovtidend:
1 Driftsutgifter   3 853 000 3 853 000
468 Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker:
1 Driftsutgifter   13 621 000 13 621 000
Sum andre virksomheter 987 160 000
Fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd m.m.
470 Fri rettshjelp:
1 Driftsutgifter   5 854 000
70 Fri sakførsel   436 884 000
71 Fritt rettsråd   177 747 000
72 Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak   30 282 000 650 767 000
471 Statens erstatningsansvar:
71 Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning  114 043 000
72 Erstatning i anledning av strafforfølging, overslagsbevilgning  17 767 000 131 810 000
472 Voldsoffererstatning og rådgiving for krimi- nalitetsofre:
1 Driftsutgifter   19 142 000
70 Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning  166 127 000 185 269 000
473 Statens sivilrettsforvaltning:
1 Driftsutgifter   31 271 000 31 271 000
474 Konfliktråd:
1 Driftsutgifter   50 366 000 50 366 000
475 Bobehandling:
1 Driftsutgifter   47 999 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  7 921 000 55 920 000
Sum fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd m.m. 1 105 403 000
Svalbardbudsjettet
480 Svalbardbudsjettet:
50 Tilskudd   129 852 000 129 852 000
Sum Svalbardbudsjettet 129 852 000
Sum Justis- og politidepartementet 19 793 743 000
Kommunal- og regionaldepartementet
Administrasjon m.m.
500 Kommunal- og regionaldepartementet:
1 Driftsutgifter   141 500 000
21 Spesielle forsknings- og utredningsoppdrag, kan overføres  8 350 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  1 000 000
50 Forskningsprogrammer under Norges forskningsråd   11 500 000 162 350 000
502 Valgutgifter:
1 Driftsutgifter   42 500 000 42 500 000
Sum administrasjon m.m. 204 850 000
Distrikts- og regionalpolitikk
551 Regional utvikling og nyskaping:
60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling   1 314 200 000
61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres  631 600 000
64 Utviklingsmidler til Oppland fylkeskommune   70 650 000
71 Nordområdetiltak, kan overføres  100 000 000 2 116 450 000
552 Nasjonalt samarbeid for regional utvikling:
21 Kunnskapsutvikling, informasjon, mv., kan overføres  11 000 000
72 Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres  407 700 000 418 700 000
554 Kompetansesenter for distriktsutvikling:
1 Driftsutgifter   21 500 000 21 500 000
Sum distrikts- og regionalpolitikk 2 556 650 000
Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.
571 Rammetilskudd til kommuner:
21 Kunnskapsutvikling og drift av inntektssystemet, kan overføres  8 058 000
60 Innbyggertilskudd   46 531 818 000
61 Distriktstilskudd Sør-Norge   310 661 000
62 Nord-Norge- og Namdalstilskudd   1 384 069 000
63 Småkommunetilskudd   964 791 000
64 Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64  1 636 000 000
65 Hovedstadstilskudd   300 000 000
66 Veksttilskudd   218 492 000 51 353 889 000
572 Rammetilskudd til fylkeskommuner:
60 Innbyggertilskudd   15 963 827 000
62 Nord-Norge-tilskudd   500 791 000
64 Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571 post 64  890 000 000
65 Tilskudd til barnevern/hovedstadstilskudd   504 573 000 17 859 191 000
575 Ressurskrevende tjenester:
60 Toppfinansieringsordning, overslagsbevilgning  3 285 000 000 3 285 000 000
Sum rammeoverføringer til kommunesektoren mv. 72 498 080 000
Bolig, bomiljø og bygg
580 Bostøtte:
70 Bostøtte, overslagsbevilgning  2 887 600 000 2 887 600 000
581 Bolig- og bomiljøtiltak:
21 Kunnskapsutvikling og -formidling   5 000 000
72 Program for reduserte byggekostnader, kan overføres  16 000 000
74 Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling, kan overføres  43 000 000
75 Boligtilskudd til etablering, tilpasning og utleieboliger, kan overføres  658 600 000
78 Kompetansetilskudd, kan overføres  57 000 000 779 600 000
582 Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg:
60 Rentekompensasjon - skole- og svømmeanlegg, kan overføres  930 000 000
61 Rentekompensasjon - kirkebygg, kan overføres  105 400 000 1 035 400 000
585 Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus:
1 Driftsutgifter   7 000 000 7 000 000
586 Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjems- plasser:
63 Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag   1 796 900 000
64 Investeringstilskudd, kan overføres  279 400 000 2 076 300 000
587 Statens bygningstekniske etat:
1 Driftsutgifter   46 700 000
22 Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling   10 300 000 57 000 000
Sum bolig, bomiljø og bygg 6 842 900 000
Sum Kommunal- og regionaldepartementet 82 102 480 000
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Administrasjon
600 Arbeids- og inkluderingsdepartementet:
1 Driftsutgifter   219 113 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  3 123 000 222 236 000
601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m.:
21 Spesielle driftsutgifter   79 422 000
50 Norges forskningsråd   105 479 000
70 Tilskudd   30 330 000
72 Tilskudd til Senter for seniorpolitikk m.m.   10 649 000 225 880 000
604 NAV-reform og pensjonsreform:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45  889 257 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 21  1 067 336 000 1 956 593 000
605 Arbeids- og velferdsetaten:
1 Driftsutgifter   8 164 974 000
21 Spesielle driftsutgifter   32 562 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  219 797 000
70 Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte, kan overføres  216 550 000 8 633 883 000
606 Trygderetten:
1 Driftsutgifter   60 228 000 60 228 000
Sum administrasjon 11 098 820 000
Tiltak for bedrede levekår mv.
621 Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering:
21 Spesielle driftsutgifter   32 936 000
62 Kvalifiseringsprogrammet, kan overføres  559 700 000
63 Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte, kan overføres  170 485 000
70 Frivillig arbeid, kan overføres  36 140 000
74 Tilskudd til pensjonistenes organisasjoner mv.   9 292 000 808 553 000
Sum tiltak for bedrede levekår mv. 808 553 000
Arbeidsmarked
634 Arbeidsmarkedstiltak:
21 Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overføres  66 750 000
76 Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres  6 162 220 000 6 228 970 000
635 Ventelønn:
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning  230 000 000 230 000 000
Sum arbeidsmarked 6 458 970 000
Arbeidsmiljø og sikkerhet
640 Arbeidstilsynet:
1 Driftsutgifter   409 200 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres   4 000 000 413 200 000
642 Petroleumstilsynet:
1 Driftsutgifter   168 300 000
21 Spesielle driftsutgifter   20 500 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  1 600 000 190 400 000
643 Statens arbeidsmiljøinstitutt:
50 Statstilskudd   91 500 000 91 500 000
646 Pionerdykkere i Nordsjøen:
1 Driftsutgifter, kan overføres  200 000
70 Tilskudd til pionerdykkere, overslagsbevilgning  10 000 000
72 Tilskudd, kan overføres  2 800 000 13 000 000
648 Arbeidsretten, Riksmeklingsmannen m.m.:
1 Driftsutgifter   14 200 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1  1 700 000
70 Tilskudd til faglig utvikling   3 900 000 19 800 000
Sum arbeidsmiljø og sikkerhet 727 900 000
Integrering og mangfold
650 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet:
1 Driftsutgifter   160 970 000 160 970 000
651 Bosetting av flyktninger og tiltak for inn- vandrere:
21 Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, integrering og mangfold, kan overføres  19 000 000
60 Integreringstilskudd, kan overføres  3 455 840 000
62 Kommunale innvandrertiltak   83 520 000
70 Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppfølging   3 450 000
71 Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet   45 725 000
72 Statsautorisasjonsordningen for tolker m.m.   2 085 000 3 609 620 000
652 Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolk- ningen og myndighetene:
1 Driftsutgifter   5 600 000 5 600 000
653 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:
21 Spesielle driftsutgifter, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan overføres  15 680 000
60 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere   1 527 460 000
70 Norskprøver for voksne innvandrere   14 000 000 1 557 140 000
Sum integrering og mangfold 5 333 330 000
Kontantytelser
660 Krigspensjon:
70 Tilskudd, militære, overslagsbevilgning  190 000 000
71 Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning  485 600 000 675 600 000
664 Pensjonstrygden for sjømenn:
70 Tilskudd   638 000 000 638 000 000
666 Avtalefestet pensjon (AFP):
70 Tilskudd   1 230 000 000 1 230 000 000
667 Supplerende stønad til personer over 67 år:
70 Tilskudd, overslagsbevilgning  300 000 000 300 000 000
Sum kontantytelser 2 843 600 000
Nasjonale minoriteter
670 Nasjonale minoriteter:
70 Tilskudd til nasjonale minoriteter   5 489 000
71 Avkastning av Romanifolkets fond   4 000 000
72 Tiltak for rom, kan overføres  5 297 000 14 786 000
Sum nasjonale minoriteter 14 786 000
Samiske formål
680 Sametinget:
50 Sametinget   203 735 000
54 Avkastning av Samefolkets fond   4 700 000 208 435 000
681 Tilskudd til samiske formål:
72 Samisk språk, informasjon, mv.   9 055 000
74 Dokumentasjon, formidling mv.   1 357 000 10 412 000
682 Galdu - Kompetansesenter for urfolks rettigheter:
1 Driftsutgifter   2 911 000 2 911 000
684 Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift:
1 Driftsutgifter   3 290 000 3 290 000
Sum samiske formål 225 048 000
Beskyttelse og innvandring
690 Utlendingsdirektoratet:
1 Driftsutgifter   717 363 000
21 Spesielle driftsutgifter, statlige mottak   2 060 568 000
22 Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse   75 400 000
23 Kunnskapsutvikling, migrasjon, kan overføres  6 574 000
60 Vertskommunetilskudd   132 200 000
72 Retur og tilbakevending for flyktninger, kan overføres  20 450 000
73 Gjenbosetting av flyktninger - støttetiltak, kan nyttes under kap. 651 post 60  5 950 000
75 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres  12 300 000 3 030 805 000
691 Utlendingsnemnda:
1 Driftsutgifter   231 437 000
21 Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling   19 100 000 250 537 000
Sum beskyttelse og innvandring 3 281 342 000
Sum Arbeids- og inkluderingsdepartementet 30 792 349 000
Helse- og omsorgsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet mv.
700 Helse- og omsorgsdepartementet:
1 Driftsutgifter   143 921 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  4 615 000 148 536 000
701 Forskning:
50 Norges forskningsråd mv.   224 122 000 224 122 000
702 Helse- og sosialberedskap:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70  68 716 000
70 Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21  3 416 000 72 132 000
703 Internasjonalt samarbeid:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  41 105 000
70 Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 60  18 270 000 59 375 000
Sum Helse- og omsorgsdepartementet mv. 504 165 000
Folkehelse
710 Nasjonalt folkehelseinstitutt:
1 Driftsutgifter   460 889 000
21 Spesielle driftsutgifter   472 064 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  16 766 000 949 719 000
712 Bioteknologinemnda:
1 Driftsutgifter   8 021 000 8 021 000
715 Statens strålevern:
1 Driftsutgifter   66 825 000
21 Oppdragsutgifter   39 902 000 106 727 000
716 Statens institutt for rusmiddelforskning:
1 Driftsutgifter   36 514 000 36 514 000
718 Alkohol og narkotika:
21 Spesielle driftsutgifter   39 699 000
63 Rusmiddeltiltak, kan overføres  41 956 000
70 Frivillig arbeid mv., kan overføres  94 350 000 176 005 000
719 Folkehelse:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79  62 199 000
60 Kommunetilskudd, kan overføres  54 898 000
70 Hivforebygging, smittevern mv., kan overføres  30 551 000
71 Forebygging av uønskede svangerskap og abort, kan overføres  25 128 000
72 Stiftelsen Amathea   14 985 000
73 Fysisk aktivitet, kan overføres  19 136 000
74 Skolefrukt, kan overføres  16 753 000
79 Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21  15 950 000 239 600 000
Sum folkehelse 1 516 586 000
Helsetjeneste
720 Helsedirektoratet:
1 Driftsutgifter   692 067 000
21 Spesielle driftsutgifter   43 511 000
22 Elektroniske resepter, kan overføres  55 010 000 790 588 000
721 Statens helsetilsyn:
1 Driftsutgifter   75 467 000 75 467 000
722 Norsk pasientskadeerstatning:
1 Driftsutgifter   89 453 000
70 Dekning av advokatutgifter   29 037 000
71 Særskilte tilskudd   2 000 000 120 490 000
723 Pasientskadenemnda:
1 Driftsutgifter   30 479 000 30 479 000
724 Helsepersonell og tilskudd til personelltiltak:
1 Driftsutgifter   30 267 000
21 Forsøk og utvikling i primærhelsetjenesten, kan nyttes under post 70  16 572 000
61 Tilskudd til turnustjenesten   146 354 000
70 Andre tilskudd, kan nyttes under post 21  43 367 000
71 Tilskudd til Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap mv.   15 451 000 252 011 000
725 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten:
1 Driftsutgifter   100 340 000 100 340 000
726 Habilitering, rehabilitering og tiltak for rusmiddelavhengige:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70  21 239 000
70 Tilskudd, kan nyttes under post 21  74 724 000
71 Kjøp av opptrening og helsetjenester, kan overføres  42 884 000 138 847 000
727 Tannhelsetjenesten:
21 Forsøk og utvikling i tannhelsetjenesten, kan nyttes under post 70  9 500 000
70 Tilskudd, kan nyttes under post 21, kan overføres  56 378 000 65 878 000
728 Forsøk og utvikling mv.:
21 Spesielle driftsutgifter   52 208 000
70 Tilskudd   22 357 000 74 565 000
729 Annen helsetjeneste:
1 Driftsutgifter   42 128 000
60 Helsetjeneste til innsatte i fengsel   113 959 000
70 Behandlingsreiser til utlandet   100 236 000
71 Tilskudd til Norsk Pasientforening mv.   5 837 000 262 160 000
Sum helsetjeneste 1 910 825 000
Regionale helseforetak
732 Regionale helseforetak:
21 Forsøk og utvikling i sykehussektoren, kan overføres  8 095 000
70 Tilskudd til helseforetakene, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75  619 218 000
72 Tilskudd til Helse Sør-Øst RHF, kan overføres  38 579 780 000
73 Tilskudd til Helse Vest RHF, kan overføres  13 168 191 000
74 Tilskudd til Helse Midt-Norge RHF, kan overføres  10 044 640 000
75 Tilskudd til Helse Nord RHF, kan overføres  9 012 408 000
76 Innsatsstyrt finansiering av sykehus, overslagsbevilgning  18 721 282 000
77 Refusjon poliklinisk virksomhet ved sykehus mv., overslagsbevilgning  2 042 346 000
78 Tilskudd til forskning og nasjonale medisinske kompetansesentre, kan overføres  832 312 000
79 Helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte, kan overføres  478 048 000
81 Tilskudd til store byggeprosjekter, kan overføres  652 543 000
82 Investeringslån   1 075 812 000
83 Opptrekksrenter for lån fom. 2008, overslags-bevilgning  120 000 000
86 Driftskreditter   7 300 000 000
91 Opptrekksrenter for lån tom. 2007, overslags-bevilgning  90 000 000 102 744 675 000
737 Kreftregisteret:
70 Tilskudd   87 496 000 87 496 000
Sum regionale helseforetak 102 832 171 000
Psykisk helse
742 Kontrollkommisjonene og andre utgifter under psykisk helsevern:
1 Driftsutgifter   35 610 000
70 Tilskudd   2 055 000 37 665 000
743 Statlige stimuleringstiltak for psykisk helse:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  23 015 000
62 Tilskudd til psykisk helsearbeid i kommuner, kan overføres  94 900 000
70 Kompetanse, utredninger og utviklingsarbeid, kan overføres  418 162 000
73 Tilskudd til arbeid med vold og traumatisk stress, kan overføres  114 966 000
75 Tilskudd til styrking av psykisk helsevern, kan overføres  44 625 000 695 668 000
744 Tvungen omsorg for psykisk utviklings- hemmede:
70 Fagenhet for tvungen omsorg   53 741 000 53 741 000
Sum psykisk helse 787 074 000
Legemidler
750 Statens legemiddelverk:
1 Driftsutgifter   185 793 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  4 016 000 189 809 000
751 Apotekvesenet og legemiddelfaglige tiltak:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  11 788 000
70 Tilskudd   50 753 000 62 541 000
Sum legemidler 252 350 000
Omsorgstjenester
760 Utredningsvirksomhet mv.:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70  21 160 000
70 Tilskudd, kan nyttes under post 21  4 070 000 25 230 000
761 Tilskudd forvaltet av Helsedirektoratet:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79  147 744 000
60 Tilskudd til omsorgstjenester, kan overføres  161 584 000
61 Tilskudd til vertskommuner   941 098 000
63 Tilskudd til rusmiddeltiltak, kan overføres  258 078 000
66 Tilskudd til brukerstyrt personlig assistanse   81 267 000
67 Tilskudd til særskilte utviklingstiltak   35 738 000
70 Frivillig rusmiddelforebyggende arbeid mv., kan overføres  129 044 000
71 Tilskudd til frivillig arbeid   16 208 000
72 Tilskudd til Landsbystiftelsen   61 636 000
73 Tilskudd til døvblinde og døve   11 819 000
75 Kompetansetiltak   3 710 000
76 Tilskudd til opphold i institusjon for eldre med særskilte behov   7 477 000
77 Kompetansesentra mv.   92 914 000
79 Andre tilskudd, kan nyttes under post 21  12 206 000 1 960 523 000
Sum omsorgstjenester 1 985 753 000
Sum Helse- og omsorgsdepartementet 109 788 924 000
Barne- og likestillingsdepartementet
Administrasjon
800 Barne- og likestillingsdepartementet:
1 Driftsutgifter   111 940 000
21 Spesielle driftsutgifter   5 960 000 117 900 000
Sum administrasjon 117 900 000
Tiltak for familie og likestilling
840 Krisetiltak:
21 Spesielle driftsutgifter   25 319 000
60 Tilskudd til krisesentre, overslagsbevilgning  165 000 000
61 Tilskudd til incestsentre, overslagsbevilgning  57 272 000
70 Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under kap. 858 post 1  12 502 000 260 093 000
841 Samlivs- og konfliktløsning:
21 Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, overslagsbevilgning  13 000 000
22 Opplæring, forskning, utvikling mv.   6 118 000
23 Refusjon av utgifter til DNA-analyser, overslags-bevilgning  6 049 000
70 Tilskudd til samlivstiltak   6 368 000 31 535 000
842 Familievern:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70  189 642 000
21 Spesielle driftsutgifter   5 116 000
70 Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv., kan nyttes under post 1  120 259 000 315 017 000
843 Likestillings- og diskrimineringsnemnda:
1 Driftsutgifter   2 247 000 2 247 000
844 Kontantstøtte:
70 Tilskudd, overslagsbevilgning  1 472 000 000 1 472 000 000
845 Barnetrygd:
70 Tilskudd   14 590 000 000 14 590 000 000
846 Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50  13 850 000
50 Forskning, kan nyttes under post 21  10 996 000
70 Tilskudd   15 609 000
71 Særlige familiepolitiske tiltak   1 020 000
72 Tiltak for lesbiske og homofile   7 743 000
73 Tilskudd til Kvinneuniversitetene   5 140 000
79 Tilskudd til internasjonalt familie- og likestillingsarbeid, kan overføres  5 084 000 59 442 000
847 Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71  27 249 000
50 Forskning   6 920 000
70 Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner   150 753 000
71 Tiltak for økt tilgjenglighet og universell utforming, kan nyttes under post 21  18 570 000 203 492 000
849 Likestillings- og diskrimineringsombudet:
50 Basisbevilgning   48 574 000 48 574 000
Sum tiltak for familie og likestilling 16 982 400 000
Tiltak for barn og ungdom
850 Barneombudet:
1 Driftsutgifter   10 309 000 10 309 000
852 Adopsjonsstøtte:
70 Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning  20 045 000 20 045 000
854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet:
1 Driftsutgifter - Fylkesnemndene for sosiale saker  111 577 000
21 Spesielle driftsutgifter   38 093 000
50 Forskning, kan nyttes under post 71  13 294 000
64 Tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning  142 863 000
65 Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning  268 910 000
70 Tilskudd til Rostad ungdomsheim og Rostad ettervernsheim   2 530 000
71 Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 50  72 856 000 650 123 000
855 Statlig forvaltning av barnevernet:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60  2 851 258 000
21 Spesielle driftsutgifter   54 247 000
22 Kjøp av private barneverntjenester, kan nyttes under post 1  1 517 294 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  63 288 000
60 Tilskudd til kommunene, kan nyttes under post 1  164 678 000 4 650 765 000
856 Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere:
1 Driftsutgifter   378 930 000
21 Spesielle driftsutgifter   5 220 000 384 150 000
857 Barne- og ungdomstiltak:
21 Spesielle driftsutgifter   2 217 000
50 Forskning, kan nyttes under post 71  6 688 000
70 Barne- og ungdomsorganisasjoner   95 539 000
71 Utviklingsarbeid, kan nyttes under post 50  10 696 000
73 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres  65 463 000
79 Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres  30 715 000 211 318 000
858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1  170 619 000
21 Spesielle driftsutgifter   2 130 000
22 Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale pensjonskasser   28 292 000 201 041 000
859 EUs ungdomsprogram:
1 Driftsutgifter, kan overføres  6 893 000 6 893 000
Sum tiltak for barn og ungdom 6 134 644 000
Forbrukerpolitikk
860 Forbrukerrådet:
50 Basisbevilgning   94 137 000 94 137 000
862 Positiv miljømerking:
70 Driftstilskudd til offentlig stiftelse for positiv miljømerking   4 532 000 4 532 000
865 Forbrukerpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  20 903 000
79 EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk, kan overføres  4 248 000 25 151 000
866 Statens institutt for forbruksforskning:
50 Basisbevilgning   25 660 000 25 660 000
867 Sekretariatet for Forbrukertvistutvalget og Markedsrådet:
1 Driftsutgifter   7 449 000 7 449 000
868 Forbrukerombudet:
1 Driftsutgifter   19 533 000 19 533 000
Sum forbrukerpolitikk 176 462 000
Sum Barne- og likestillingsdepartementet 23 411 406 000
Nærings- og handelsdepartementet
Administrasjon
900 Nærings- og handelsdepartementet:
1 Driftsutgifter   162 405 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  44 000 000
23 Forenklingstiltak, kan overføres  10 000 000
70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner   20 500 000
72 Tilskudd til beredskapsordninger   3 000 000
73 Tilskudd til Ungt Entreprenørskap, kan overføres  11 000 000 250 905 000
Sum administrasjon 250 905 000
Infrastruktur og rammebetingelser
901 Styret for det industrielle rettsvern:
1 Driftsutgifter   201 000 000 201 000 000
902 Justervesenet:
1 Driftsutgifter   81 500 000
21 Spesielle driftsutgifter   2 000 000 83 500 000
903 Norsk Akkreditering:
1 Driftsutgifter   25 200 000 25 200 000
904 Brønnøysundregistrene:
1 Driftsutgifter   241 800 000
22 Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres  247 200 000
23 Offentlige informasjonstjenester, kan overføres  14 100 000 503 100 000
905 Norges geologiske undersøkelse:
1 Driftsutgifter   120 700 000
21 Spesielle driftsutgifter   42 000 000 162 700 000
906 Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard:
1 Driftsutgifter   12 700 000
30 Sikrings- og miljøtiltak, kan overføres  10 000 000 22 700 000
907 Sjøfartsdirektoratet:
1 Driftsutgifter   298 200 000 298 200 000
908 Skipsregistrene:
1 Driftsutgifter   20 000 000 20 000 000
909 Tiltak for sysselsetting av sjøfolk:
73 Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslags­bevilgning  1 750 000 000 1 750 000 000
913 Standardisering:
70 Tilskudd   26 700 000 26 700 000
Sum infrastruktur og rammebetingelser 3 093 100 000
Forskning, innovasjon og internasjonalisering
920 Norges forskningsråd:
50 Tilskudd   1 208 300 000 1 208 300 000
922 Romvirksomhet:
50 Norsk Romsenter   39 100 000
70 Kontingent i European Space Agency (ESA)   126 400 000
71 Internasjonal romvirksomhet   257 600 000
72 Nasjonale følgemidler, kan overføres  43 200 000 466 300 000
924 Internasjonalt samarbeid og utviklings- programmer:
70 Tilskudd, kan overføres  61 200 000 61 200 000
929 Norsk Designråd:
70 Tilskudd   36 000 000 36 000 000
934 Internasjonaliseringstiltak:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  15 000 000
73 Støtte ved kapitalvareeksport   166 500 000
74 Norsk deltakelse i EXPO 2010, kan overføres  62 500 000 244 000 000
937 Svalbard Reiseliv AS:
71 Tilskudd   2 100 000 2 100 000
938 Omstillingstiltak:
71 Omstillingstilskudd til Sør-Varanger, kan overføres  1 000 000 1 000 000
Sum forskning, innovasjon og internasjonalisering 2 018 900 000
Statlig eierskap
950 Forvaltning av statlig eierskap:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  10 700 000 10 700 000
953 Kings Bay AS:
70 Tilskudd   40 000 000 40 000 000
Sum statlig eierskap 50 700 000
Sum Nærings- og handelsdepartementet 5 413 605 000
Fiskeri- og kystdepartementet
Administrasjon
1000 Fiskeri- og kystdepartementet:
1 Driftsutgifter   100 301 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  10 860 000
70 Tilskudd diverse formål, kan overføres  500 000
71 Tilskudd til kystkultur, kan overføres  8 000 000 119 661 000
1001 Deltakelse i internasjonale organisasjoner:
70 Tilskudd, kan overføres  8 970 000 8 970 000
Sum administrasjon 128 631 000
Forskning og innovasjon
1020 Havforskningsinstituttet:
1 Driftsutgifter   286 150 000
21 Spesielle driftsutgifter   272 000 000 558 150 000
1021 Drift av forskningsfartøyene:
1 Driftsutgifter   119 050 000
21 Spesielle driftsutgifter   54 000 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  3 000 000 176 050 000
1022 NIFES:
1 Driftsutgifter   54 600 000
21 Spesielle driftsutgifter   78 300 000 132 900 000
1023 Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU:
50 Tilskudd Norges forskningsråd, kan overføres  308 400 000
51 Tilskudd Veterinærinstituttet   37 900 000
71 Tilskudd til utviklingstiltak, kan overføres  23 300 000
72 Tilskudd NOFIMA, kan overføres  66 200 000
74 Tilskudd marin bioteknologi mv., kan overføres  25 000 000 460 800 000
Sum forskning og innovasjon 1 327 900 000
Fiskeri- og havbruksforvaltning
1030 Fiskeridirektoratet:
1 Driftsutgifter   327 600 000
21 Spesielle driftsutgifter   4 520 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  1 600 000 333 720 000
1050 Diverse fiskeriformål:
71 Sosiale tiltak, kan overføres  2 000 000
74 Erstatninger, kan overføres  2 140 000
75 Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, kan overføres  54 000 000
79 Informasjon ressursforvaltning, kan overføres  1 350 000 59 490 000
Sum fiskeri- og havbruksforvaltning 393 210 000
Kystforvaltning
1062 Kystverket:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 45  1 186 920 000
21 Spesielle driftsutgifter   4 070 000
30 Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres  398 100 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 1  47 400 000
60 Tilskudd til fiskerihavneanlegg, kan overføres  30 800 000
70 Tilskudd Redningsselskapet   41 000 000 1 708 290 000
1070 Samfunnet Jan Mayen:
1 Driftsutgifter   31 200 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  5 000 000 36 200 000
Sum kystforvaltning 1 744 490 000
Sum Fiskeri- og kystdepartementet 3 594 231 000
Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matforvaltning m.m.
1100 Landbruks- og matdepartementet:
1 Driftsutgifter   127 180 000
45 Store utstyrskjøp og vedlikehold - ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50  2 760 000
50 Store utstyrskjøp og vedlikehold - forvaltnings-organer med særskilte fullmakter   247 000 130 187 000
Sum landbruks- og matforvaltning m.m. 130 187 000
Matpolitikk
1112 Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet:
50 Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet   80 573 000
51 Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Bioforsk   61 227 000
52 Støtte til fagsentrene, Bioforsk   18 427 000 160 227 000
1115 Mattilsynet:
1 Driftsutgifter   1 135 311 000
22 Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser   7 000 000
23 Særskilte prosjekt   30 660 000
71 Tilskudd til erstatninger, overslagsbevilgning  1 131 000 1 174 102 000
Sum matpolitikk 1 334 329 000
Forskning og innovasjon
1137 Forskning og innovasjon:
50 Forskningsaktivitet   193 368 000
51 Basisbevilgninger til forskningsinstitutter m.m.   175 530 000
52 Omstillingsmidler Bioforsk   10 282 000
53 Planlegging Veterinærinstituttet mv.   3 000 000 382 180 000
Sum forskning og innovasjon 382 180 000
Næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak
1138 Støtte til organisasjoner m.m.:
70 Støtte til organisasjoner, kan overføres  19 447 000
71 Internasjonalt skogpolitisk samarbeid - organisasjoner og prosesser, kan overføres  7 144 000 26 591 000
1139 Genressurser, miljø- og ressursregistreringer:
70 Tilskudd til miljø- og ressurstiltak, kan overføres  15 170 000
71 Tilskudd til genressursforvaltning, kan overføres  19 240 000 34 410 000
1141 Kunnskapsutvikling m.m. innen miljø- og næringstiltak i landbruket:
50 Næringsøkonomisk dokumentasjon og analyse   22 909 000
52 Kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling om arealressurser, skog og landskap   87 665 000 110 574 000
1143 Statens landbruksforvaltning:
1 Driftsutgifter   164 501 000
60 Tilskudd til veterinærdekning   114 224 000
70 Tilskudd til beredskap i kornsektoren, kan overføres  350 000
72 Erstatninger, overslagsbevilgning  302 000
73 Tilskudd til erstatninger m.m. ved tiltak mot dyre- og plantesykdommer, overslagsbevilgning  45 610 000
74 Tilskudd til prosjekt innen planteforedling og oppformering, kan overføres  14 628 000
75 Kompensasjon til dyreeiere som blir pålagt beitenekt   1 000 000 340 615 000
1144 Ressursforvaltning og miljøtiltak i landbruket:
77 Miljørettet prosjektarbeid m.m., kan overføres  6 097 000 6 097 000
1147 Reindriftsforvaltningen:
1 Driftsutgifter   40 036 000
45 Store utstyrskjøp og vedlikehold, kan overføres  6 775 000
70 Tilskudd til fjellstuer   680 000
71 Omstillingstiltak i Indre Finnmark, kan overføres  10 304 000
82 Radioaktivitetstiltak, kan overføres  3 000 000 60 795 000
1148 Naturskade - erstatninger og sikring:
71 Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning  97 000 000 97 000 000
1149 Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket:
51 Tilskudd til Utviklingsfondet for skogbruket   3 271 000
71 Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket, kan overføres  49 985 000 53 256 000
1150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.:
50 Fondsavsetninger   915 753 000
70 Markedsregulering, kan overføres  220 600 000
73 Pristilskudd, overslagsbevilgning  2 148 400 000
74 Direkte tilskudd, kan overføres  7 234 919 000
77 Utviklingstiltak, kan overføres  202 430 000
78 Velferdsordninger, kan overføres  1 693 954 000 12 416 056 000
1151 Til gjennomføring av reindriftsavtalen:
51 Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet   35 900 000
72 Tilskudd til organisasjonsarbeid   6 200 000
75 Kostnadssenkende og direkte tilskudd, kan overføres  53 100 000
79 Velferdsordninger   1 800 000 97 000 000
1161 Statskog SF - forvaltningsdrift:
70 Tilskudd til forvaltningsdrift   14 703 000
75 Oppsyn i statsallmenninger   8 523 000 23 226 000
Sum næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak 13 265 620 000
Sum Landbruks- og matdepartementet 15 112 316 000
Samferdselsdepartementet
Administrasjon m.m.
1300 Samferdselsdepartementet:
1 Driftsutgifter   113 600 000
70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner   19 300 000
71 Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv.   23 600 000
72 Tilskudd til samferdselsberedskap   2 500 000 159 000 000
1301 Forskning og utvikling mv.:
21 Utredninger vedrørende miljø, trafikksikkerhet mv.   18 000 000
50 Samferdselsforskning, kan overføres  170 200 000
72 Tilskudd til miljøvennlig transport, Transnova-prosjektet   50 000 000 238 200 000
Sum administrasjon m.m. 397 200 000
Luftfartsformål
1310 Flytransport:
70 Kjøp av innenlandske flyruter, kan overføres, kan nyttes under kap. 1311 post 71  519 900 000 519 900 000
1311 Tilskudd til regionale flyplasser:
71 Tilskudd til ikke-statlige flyplasser, kan overføres, kan nyttes under kap.1310 post 70  13 400 000 13 400 000
1313 Luftfartstilsynet:
1 Driftsutgifter   167 500 000 167 500 000
1314 Statens havarikommisjon for transport:
1 Driftsutgifter   50 200 000 50 200 000
Sum luftfartsformål 751 000 000
Vegformål
1320 Statens vegvesen:
23 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72  7 749 500 000
29 Vederlag til OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30  380 100 000
30 Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31, post 60 og post 72  6 440 900 000
31 Rassikring, kan overføres, kan nyttes under post 30 og post 60  442 500 000
35 Vegutbygging i Bjørvika, kan overføres  229 000 000
60 Forsøk, kan overføres, kan nyttes under post 30 og post 31  17 700 000
72 Kjøp av riksvegferjetjenester, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30  1 776 000 000 17 035 700 000
Sum vegformål 17 035 700 000
Særskilte transporttiltak
1330 Særskilte transporttiltak:
60 Særskilt tilskudd til kollektivtransport, kan overføres  415 800 000
70 Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes   312 100 000 727 900 000
Sum særskilte transporttiltak 727 900 000
Jernbaneformål
1350 Jernbaneverket:
23 Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30  3 800 900 000
25 Drift og vedlikehold av Gardermobanen, kan overføres  73 200 000
30 Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23  3 199 100 000 7 073 200 000
1351 Persontransport med tog:
60 Kompensasjon for ansvarsoverføring kjøp av persontransport med tog   10 200 000
70 Kjøp av persontransport med tog, kan overføres  1 714 500 000 1 724 700 000
1354 Statens jernbanetilsyn:
1 Driftsutgifter   37 300 000 37 300 000
Sum jernbaneformål 8 835 200 000
Post og telekommunikasjoner
1380 Post- og teletilsynet:
1 Driftsutgifter   169 100 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  11 500 000
70 Tilskudd til telesikkerhet og -beredskap, kan overføres  24 500 000 205 100 000
Sum post og telekommunikasjoner 205 100 000
Sum Samferdselsdepartementet 27 952 100 000
Miljøverndepartementet
Fellesoppgaver, regional planlegging, forskning, internasjonalt arbeid m.m.
1400 Miljøverndepartementet:
1 Driftsutgifter   195 156 000
21 Spesielle driftsutgifter   174 757 000
22 Spesielle driftsutgifter knyttet til lokalt miljøvern og universell utforming, kan overføres  2 000 000
70 Grunnstøtte til frivillige miljøvernorganisa- sjoner   40 240 000
71 Internasjonale organisasjoner   41 257 000
72 Miljøverntiltak i nordområdene, kan overføres  1 800 000
73 Tilskudd til kompetanseformidling og informasjon om miljøvennlig produksjon og forbruk, kan overføres  25 750 000
74 Tilskudd til AMAP, kan overføres  3 700 000
75 Miljøvennlig byutvikling, kan overføres  31 000 000
76 Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres  22 471 000
79 Den nordiske verdensarvstiftelsen   5 000 000
80 Tilskudd til universell utforming og tilgjengelighet for alle, kan overføres, kan nyttes under post 22  600 000
81 Tilskudd lokalt miljøvern og bærekraftige lokalsamfunn, kan overføres, kan nyttes under post 22  26 000 000 569 731 000
1410 Miljøvernforskning og miljøovervåking:
21 Miljøovervåking og miljødata   143 428 000
50 Basisbevilgninger til miljøforskningsinstituttene   131 460 000
51 Forskningsprogrammer m.m.   144 518 000
53 Internasjonalt samarbeid om miljøvern- forskning   5 000 000
70 Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinstituttene   19 738 000
72 Tilskudd til GenØk - Senter for biosikkerhet   9 400 000
73 Infrastrukturtiltak til miljøinstituttene   8 132 000 461 676 000
Sum fellesoppgaver, regional planlegging, forskning, internasjonalt arbeid m.m. 1 031 407 000
Naturens mangfold og friluftsliv
1425 Vilt- og fisketiltak:
1 Driftsutgifter   27 842 000
61 Tilskudd til kommunale vilttiltak, kan overføres  3 500 000
70 Tilskudd til fiskeformål, kan overføres  10 000 000
71 Tilskudd til viltformål, kan overføres  37 600 000 78 942 000
1426 Statens naturoppsyn:
1 Driftsutgifter   95 498 000
30 Tiltak i nasjonalparkene, kan overføres  18 891 000
31 Tiltak i naturverns- og kulturlandskapsområder, kan overføres  30 671 000
32 Skjærgårdsparker mv., kan overføres  22 695 000 167 755 000
1427 Direktoratet for naturforvaltning:
1 Driftsutgifter   124 733 000
21 Spesielle driftsutgifter   204 326 000
30 Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder, kan overføres  34 405 000
31 Tiltak i friluftsområder, kan overføres  17 500 000
32 Statlige erverv, fylkesvise verneplaner, kan overføres  19 450 000
34 Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres  25 100 000
35 Statlig erverv, nytt skogvern, kan overføres  137 881 000
49 Statlig erverv, kjøp av forsvarseiendommer, kan overføres  850 000
60 Tilskudd til lokalt utviklingsfond   6 000 000
70 Tilskudd til kalking og lokale fiskeformål, kan overføres  88 000 000
71 Forvaltningstiltak i verdensarvsområder, kan overføres  9 600 000
72 Erstatninger for beitedyr tatt av rovvilt, overslagsbevilgning  116 895 000
73 Forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen, kan overføres  80 500 000
74 Tilskudd til friluftslivstiltak, kan overføres  17 520 000
75 Internasjonale avtaler og medlemskap   1 010 000
76 Tilskudd til informasjons- og kompetansesentre, kan overføres  7 900 000
77 Tilskudd til nasjonalparksentre, kan overføres  14 600 000
78 Friluftsrådenes landsforbund og interkommunale friluftsråd, kan overføres  8 000 000 914 270 000
Sum naturens mangfold og friluftsliv 1 160 967 000
Kulturminner og kulturmiljø
1429 Riksantikvaren:
1 Driftsutgifter   99 258 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under postene 72 og 73  26 915 000
50 Tilskudd til Samisk kulturminnearbeid   3 000 000
72 Vern og sikring av fredete og verneverdige kulturminner og kulturmiljøer, kan overføres, kan nyttes under post 21  195 130 000
73 Brannsikring og beredskapstiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21  11 953 000
74 Fartøyvern, kan overføres  42 004 000
75 Internasjonalt samarbeid, kan overføres  1 100 000
77 Verdiskapingsprogram på kulturminneområdet, kan overføres, kan nyttes under post 21  18 400 000
78 Tilskudd til besluttningsgrunnlag for myndighetsutøvelse innen arkeologi, kan overføres, kan nyttes under post 21  6 500 000 404 260 000
1432 Norsk kulturminnefond:
50 Til disposisjon for kulturminnetiltak   43 680 000
90 Fondskapital   200 000 000 243 680 000
Sum kulturminner og kulturmiljø 647 940 000
Forurensning
1441 Statens forurensningstilsyn:
1 Driftsutgifter   257 376 000
21 Spesielle driftsutgifter   32 195 000
22 Statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter   13 183 000
39 Oppryddingstiltak, kan overføres  102 780 000
75 Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning  166 320 000
76 Refusjonsordninger, overslagsbevilgning  50 000 000 621 854 000
1445 Miljøvennlig skipsfart:
21 Spesielle driftsutgifter   3 000 000 3 000 000
1447 Miljøhensyn i offentlige innkjøp:
21 Spesielle driftsutgifter   8 000 000 8 000 000
Sum forurensning 632 854 000
Kart og geodata
1465 Statens kjøp av tjenester i Statens kartverk:
21 Betaling for statsoppdraget, kan overføres  378 823 000 378 823 000
Sum kart og geodata 378 823 000
Nord- og polarområdene
1471 Norsk Polarinstitutt:
1 Driftsutgifter   143 969 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  66 271 000
50 Stipend   498 000 210 738 000
1472 Svalbard miljøvernfond:
50 Overføringer til Svalbard miljøvernfond   11 550 000 11 550 000
Sum nord- og polarområdene 222 288 000
Sum Miljøverndepartementet 4 074 279 000
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Administrasjon mv.
1500 Fornyings- og administrasjonsdepartementet:
1 Driftsutgifter   150 028 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  70 472 000
22 Forskning, kan overføres  13 000 000 233 500 000
1503 Midler til opplæring og utvikling av tillitsvalgte:
70 Tilskudd   86 141 000
71 Bidrag fra arbeidstakerne   26 945 000 113 086 000
Sum administrasjon mv. 346 586 000
Fylkesmannsembetene
1510 Fylkesmannsembetene:
1 Driftsutgifter   1 193 379 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  150 000 000 1 343 379 000
Sum fylkesmannsembetene 1 343 379 000
Forvaltnings- og IKT-utvikling
1521 Direktoratet for forvaltning og IKT:
1 Driftsutgifter   116 354 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  42 899 000
22 Minside, kan overføres  13 572 000
23 Elektronisk ID, kan overføres  80 000 000 252 825 000
1522 Departementenes servicesenter:
1 Driftsutgifter   339 366 000
22 Fellesutgifter for R-kvartalet   80 512 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  36 054 000 455 932 000
1523 Tilskudd til kompetanseutvikling:
70 Tilskudd, kan overføres  14 000 000 14 000 000
Sum forvaltnings- og IKT-utvikling 722 757 000
Partistøtte
1530 Tilskudd til de politiske partier:
1 Driftsutgifter   990 000
70 Tilskudd til de politiske partiers sentrale organisasjoner   220 493 000
71 Tilskudd til de politiske partiers kommunale organisasjoner   28 665 000
73 Tilskudd til de politiske partiers fylkesorganisasjoner   62 609 000
75 Tilskudd til partienes fylkesungdomsorganisasjoner   17 797 000
76 Tilskudd til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjoner   6 649 000 337 203 000
Sum partistøtte 337 203 000
Pensjoner m.m.
1541 Pensjoner av statskassen:
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning  21 700 000 21 700 000
1542 Tilskudd til Statens Pensjonskasse:
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning  8 265 000 000
70 For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning  92 000 000 8 357 000 000
1543 Arbeidsgiveravgift til folketrygden:
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning  911 000 000
70 For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning  10 000 000 921 000 000
1544 Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse:
90 Lån, overslagsbevilgning  3 400 000 000 3 400 000 000
1546 Yrkesskadeforsikring:
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning  94 000 000 94 000 000
1547 Gruppelivsforsikring:
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning  126 000 000 126 000 000
Sum pensjoner m.m. 12 919 700 000
Konkurransepolitikk
1550 Konkurransetilsynet:
1 Driftsutgifter   80 057 000
23 Klagenemnda for offentlige anskaffelser   5 220 000 85 277 000
Sum konkurransepolitikk 85 277 000
IKT-politikk
1560 Spesielle IKT-tiltak:
22 Samordning av IKT-politikken, kan overføres  17 463 000 17 463 000
1561 Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram:
70 Tilskudd til internasjonale program, kan overføres  20 149 000 20 149 000
1562 Tilskudd til elektronisk samhandling og forenkling av forretningsprosesser:
70 Tilskudd NorStella   1 062 000
71 Tilskudd til Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare   4 176 000 5 238 000
1563 IKT-sikkerhet:
70 Tilskudd til Norsk senter for informasjonssikring (NORSIS)   4 176 000 4 176 000
Sum IKT-politikk 47 026 000
Personvern
1570 Datatilsynet:
1 Driftsutgifter   27 955 000 27 955 000
1571 Personvernnemnda:
1 Driftsutgifter   1 650 000 1 650 000
Sum personvern 29 605 000
Statsbygg
1580 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen:
30 Prosjektering av bygg, kan overføres  40 000 000
31 Igangsetting av byggeprosjekter, kan overføres  60 000 000
33 Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres  953 000 000
36 Kunstnerisk utsmykking, kan overføres  12 490 000 1 065 490 000
1581 Eiendommer til kongelige formål:
1 Driftsutgifter   22 028 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  39 558 000 61 586 000
1582 Utvikling av Fornebuområdet:
30 Investeringer, Fornebu, kan overføres  7 000 000 7 000 000
Sum Statsbygg 1 134 076 000
Sum Fornyings- og administrasjonsdeparte- mentet 16 965 609 000
Finansdepartementet
Finansadministrasjon
1600 Finansdepartementet:
1 Driftsutgifter   275 400 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  36 000 000
70 Tilskuddsmidler fra Finansmarkedsfondet   11 800 000 323 200 000
1602 Kredittilsynet:
1 Driftsutgifter   247 300 000 247 300 000
1605 Senter for statlig økonomistyring:
1 Driftsutgifter   285 000 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  15 000 000 300 000 000
1608 Tiltak for å styrke statlig økonomi- og prosjektstyring:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  20 700 000 20 700 000
Sum finansadministrasjon 891 200 000
Skatte- og avgiftsadministrasjon
1610 Toll- og avgiftsetaten:
1 Driftsutgifter   1 219 200 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  94 100 000 1 313 300 000
1618 Skatteetaten:
1 Driftsutgifter   4 126 800 000
21 Spesielle driftsutgifter   120 400 000
22 Større IT-prosjekter, kan overføres  63 500 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  50 000 000 4 360 700 000
Sum skatte- og avgiftsadministrasjon 5 674 000 000
Offisiell statistikk
1620 Statistisk sentralbyrå:
1 Driftsutgifter   467 100 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  177 500 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  11 100 000 655 700 000
Sum offisiell statistikk 655 700 000
Andre formål
1632 Kompensasjon for merverdiavgift:
61 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning  13 650 000 000
72 Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning  1 490 000 000 15 140 000 000
1634 Statens innkrevingssentral:
1 Driftsutgifter   249 800 000 249 800 000
1637 EU-opplysning:
70 Tilskudd til frivillige organisasjoner   4 500 000 4 500 000
1638 Kjøp av klimakvoter:
1 Driftsutgifter, kan overføres  8 000 000
21 Kvotekjøp, generell ordning, kan overføres  715 000 000
22 Kvotekjøp, statsansattes flyreiser, kan overføres  8 400 000 731 400 000
Sum andre formål 16 125 700 000
Statsgjeld, renter og avdrag mv.
1650 Statsgjeld, renter mv.:
1 Driftsutgifter   30 300 000
89 Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning  20 467 500 000 20 497 800 000
1651 Statsgjeld, avdrag og innløsning:
98 Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslags-bevilgning  44 951 000 000 44 951 000 000
Sum statsgjeld, renter og avdrag mv. 65 448 800 000
Sum Finansdepartementet 88 795 400 000
Forsvarsdepartementet
1700 Forsvarsdepartementet:
1 Driftsutgifter   337 821 000
73 Forskning og utvikling, kan overføres  16 273 000 354 094 000
1710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg:
24 Driftsresultat   -940 000 000
46 Ekstraordinært vedlikehold, kan overføres  24 000 000
47 Nybygg og nyanlegg, kan overføres  1 583 562 000 667 562 000
1716 Forsvarets forskningsinstitutt:
51 Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt   153 870 000 153 870 000
1719 Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet:
1 Driftsutgifter   387 521 000
43 Til disposisjon for Forsvarsdepartementet   18 000 000
71 Overføringer til andre, kan overføres  61 603 000
78 Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett, kan overføres  220 000 000 687 124 000
1720 Felles ledelse og kommandoapparat:
1 Driftsutgifter   1 917 920 000
50 Overføringer Statens Pensjonskasse, kan overføres  167 349 000
70 Renter låneordningen, kan overføres  6 123 000 2 091 392 000
1723 Nasjonal sikkerhetsmyndighet:
1 Driftsutgifter   108 333 000 108 333 000
1725 Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben:
1 Driftsutgifter   2 393 548 000 2 393 548 000
1731 Hæren:
1 Driftsutgifter   4 275 893 000 4 275 893 000
1732 Sjøforsvaret:
1 Driftsutgifter   3 093 100 000 3 093 100 000
1733 Luftforsvaret:
1 Driftsutgifter   3 711 208 000 3 711 208 000
1734 Heimevernet:
1 Driftsutgifter   1 009 790 000 1 009 790 000
1735 Etterretningstjenesten:
21 Spesielle driftsutgifter   893 028 000 893 028 000
1740 Forsvarets logistikkorganisasjon:
1 Driftsutgifter   2 938 011 000 2 938 011 000
1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45  889 141 000
44 Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel, kan overføres  61 000 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  7 438 676 000
48 Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel, kan overføres  348 000 000
75 Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 44  93 000 000 8 829 817 000
1790 Kystvakten:
1 Driftsutgifter   889 104 000 889 104 000
1791 Redningshelikoptertjenesten:
1 Driftsutgifter   42 557 000 42 557 000
1792 Norske styrker i utlandet:
1 Driftsutgifter   1 042 542 000 1 042 542 000
1795 Kulturelle og allmennyttige formål:
1 Driftsutgifter   273 709 000
60 Tilskudd til kommuner, kan overføres  2 000 000
72 Overføringer til andre   1 614 000 277 323 000
Sum Forsvarsdepartementet 33 458 296 000
Olje- og energidepartementet
Administrasjon
1800 Olje- og energidepartementet:
1 Driftsutgifter   139 274 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  34 400 000
71 Tilskudd til Norsk Oljemuseum   8 500 000 182 174 000
Sum administrasjon 182 174 000
Petroleum
1810 Oljedirektoratet:
1 Driftsutgifter   202 000 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  261 800 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  5 000 000 468 800 000
Sum petroleum 468 800 000
Energi og vannressurser
1820 Norges vassdrags- og energidirektorat:
1 Driftsutgifter   367 280 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  56 000 000
22 Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under post 60  115 800 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  6 000 000
60 Tilskudd til skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under post 22  10 000 000
73 Tilskudd til utjevning av overføringstariffer, kan overføres  60 000 000 615 080 000
Sum energi og vannressurser 615 080 000
Energiomlegging
1825 Omlegging av energibruk og energiproduksjon:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  31 500 000
50 Overføring til Energifondet   591 000 000
70 Tilskudd til elektrisitetssparing i husholdninger, kan overføres  40 000 000
74 Naturgass, kan overføres  30 000 000
95 Kapitalinnskudd   10 000 000 000 10 692 500 000
Sum energiomlegging 10 692 500 000
Teknologi og internasjonalisering
1830 Forskning:
22 Forvaltningsrettet forskning og utvikling, kan overføres  22 000 000
50 Norges forskningsråd   569 500 000
70 Internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak, kan overføres  10 300 000 601 800 000
1832 Internasjonalisering:
70 Internasjonalisering, kan overføres  22 350 000 22 350 000
1833 CO2-håndtering:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  765 000 000
22 CO2-håndtering, internasjonalt, kan overføres  20 000 000
30 Investeringer, kan overføres  920 000 000
50 Overføring til fond for CLIMIT   81 800 000
70 Administrasjon, Gassnova SF   70 000 000 1 856 800 000
Sum teknologi og internasjonalisering 2 480 950 000
Statlig petroleumsvirksomhet
1870 Petoro AS:
70 Administrasjon   252 000 000 252 000 000
Sum statlig petroleumsvirksomhet 252 000 000
Sum Olje- og energidepartementet 14 691 504 000
Ymse utgifter
2309 Tilfeldige utgifter:
1 Driftsutgifter   12 943 074 000 12 943 074 000
Sum ymse utgifter 12 943 074 000
Statsbankene
2410 Statens lånekasse for utdanning:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 45  301 035 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  149 605 000
50 Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning  4 231 390 000
70 Utdanningsstipend, overslagsbevilgning  2 772 377 000
71 Andre stipend, overslagsbevilgning  437 800 000
72 Rentestønad, overslagsbevilgning  1 847 153 000
73 Avskrivninger, overslagsbevilgning  251 050 000
74 Tap på utlån   334 900 000
90 Lån til Statens lånekasse for utdanning, overslagsbevilgning  19 851 084 000 30 176 394 000
2412 Den norske stats husbank:
1 Driftsutgifter   305 000 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  15 000 000
72 Rentestøtte   18 000 000
90 Lån til Husbanken, overslagsbevilgning  10 298 000 000 10 636 000 000
2415 Innovasjon Norge, fiskeri- og andre regionalpolitiske tiltak:
75 Marint verdiskapingsprogram, kan overføres  75 000 000 75 000 000
2421 Innovasjon Norge:
50 Innovasjon - prosjekter, fond   126 000 000
51 Tapsfond, såkornkapitalfond   10 000 000
70 Bedriftsutvikling og administrasjon   414 300 000
71 Nettverk, profilering og reiseliv - programmer, kan overføres  380 000 000
72 Forsknings- og utviklingskontrakter, kan overføres  265 000 000
78 Administrasjonsstøtte for distriktsrettede såkornfond   3 700 000
79 Maritim utvikling, kan overføres  15 000 000
90 Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet, overslagsbevilging  25 800 000 000 27 014 000 000
2426 SIVA SF:
70 Tilskudd, kan overføres  36 500 000
90 Lån, overslagsbevilgning  245 000 000 281 500 000
Sum statsbankene 68 182 894 000
Statlig petroleumsvirksomhet
2440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten:
30 Investeringer   25 200 000 000
50 Overføring til Statens petroleumsforsikringsfond 1 500 000 000 26 700 000 000
Sum statlig petroleumsvirksomhet 26 700 000 000
Statens forretningsdrift
2445 Statsbygg:
24 Driftsresultat:  
1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning -3 227 519 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 1 156 002 000
3 Avskrivninger 594 011 000
4 Renter av statens kapital 52 298 000
5 Til investeringsformål 900 000 000
6 Til reguleringsfondet -23 248 000 -548 456 000
30 Prosjektering av bygg, kan overføres  71 000 000
31 Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres  227 500 000
32 Igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres  82 000 000
33 Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres  576 287 000
34 Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres  610 200 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  100 000 000
49 Kjøp av eiendommer, kan overføres  100 000 000 1 218 531 000
2460 Garanti-instituttet for eksportkreditt:
24 Driftsresultat:  
1 Driftsinntekter, refusjon av driftsutgifter fra risikoavsetningsfond -52 500 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 52 500 000 0 0
2465 Statens kartverk:
24 Driftsresultat:  
1 Driftsinntekter -823 823 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 814 712 000
3 Avskrivninger 6 887 000
4 Renter av statens kapital 2 224 000 0
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  12 000 000 12 000 000
2470 Statens Pensjonskasse:
24 Driftsresultat  
1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning -400 253 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 325 498 000
3 Avskrivninger 46 164 000
5 Til investeringsformål 17 059 000 -11 532 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  327 442 000 315 910 000
2490 NVE Anlegg:
24 Driftsresultat  
1 Driftsinntekter -47 000 000
2 Driftsutgifter 40 200 000
3 Avskrivninger 5 500 000
4 Renter av statens kapital 1 300 000 0
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  5 000 000 5 000 000
Sum statens forretningsdrift 1 551 441 000
Folketrygden
Stønad ved fødsel og adopsjon
2530 Foreldrepenger:
70 Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning  12 011 500 000
71 Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning  400 000 000
72 Feriepenger av foreldrepenger, overslags- bevilgning  345 000 000
73 Foreldrepenger ved adopsjon, overslags- bevilgning  100 000 000 12 856 500 000
Sum sønad ved fødsel og adopsjon 12 856 500 000
Arbeidsliv
2540 Stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn:
70 Tilskudd, overslagsbevilgning  30 000 000 30 000 000
2541 Dagpenger:
70 Dagpenger, overslagsbevilgning  5 103 000 000 5 103 000 000
2542 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.:
70 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning  320 000 000 320 000 000
Sum arbeidsliv 5 453 000 000
Sosiale formål
2620 Stønad til enslig mor eller far:
70 Overgangsstønad, overslagsbevilgning  2 310 000 000
72 Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning  460 000 000
73 Utdanningsstønad   57 000 000
75 Tilskudd til flytting for å komme i arbeid   300 000
76 Forskuttering av underholdsbidrag   970 000 000 3 797 300 000
2650 Sykepenger:
70 Sykepenger for arbeidstakere mv., overslags-bevilgning  28 630 000 000
71 Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning  1 640 000 000
72 Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m., overslagsbevilgning  450 000 000
73 Tilretteleggingstilskudd, kan overføres  264 928 000
75 Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning  1 630 000 000 32 614 928 000
2652 Medisinsk rehabilitering mv.:
70 Rehabiliteringspenger, overslagsbevilgning  8 770 000 000
71 Legeerklæringer   270 000 000 9 040 000 000
2653 Ytelser til yrkesrettet attføring:
70 Attføringspenger, overslagsbevilgning  10 072 000 000
71 Attføringsstønad, overslagsbevilgning  493 000 000 10 565 000 000
2655 Uførhet:
70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning  18 775 000 000
71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning  29 160 000 000
72 Særtillegg, overslagsbevilgning  2 042 000 000
73 Foreløpig uførepensjon, overslagsbevilgning  160 000 000
74 Tidsbegrenset uførestønad, overslagsbevilgning  8 960 000 000
75 Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbe- vilgning  100 000 000
76 Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, overslags-bevilgning  70 000 000 59 267 000 000
2661 Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.:
70 Grunnstønad, overslagsbevilgning  1 640 000 000
71 Hjelpestønad, overslagsbevilgning  1 720 000 000
73 Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning   115 660 000
74 Tilskudd til biler   930 000 000
75 Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler   2 967 400 000
76 Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester   120 540 000
77 Ortopediske hjelpemidler   830 000 000
78 Høreapparater   500 000 000 8 823 600 000
2670 Alderdom:
70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning  40 701 000 000
71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning  63 354 000 000
72 Ventetillegg, overslagsbevilgning  44 000 000
73 Særtillegg, overslagsbevilgning  5 654 000 000 109 753 000 000
2680 Etterlatte:
70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning  1 271 000 000
71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning  1 085 000 000
72 Særtillegg, overslagsbevilgning  100 000 000
74 Utdanningsstønad   1 350 000
75 Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning  10 000 000 2 467 350 000
2686 Gravferdsstønad:
70 Gravferdsstønad, overslagsbevilgning  130 000 000 130 000 000
2690 Diverse utgifter:
70 Sykestønadsutgifter i utlandet   155 000 000
77 Pasienter fra gjensidighetsland mv.   105 000 000 260 000 000
Sum sosiale formål 236 718 178 000
Stønad ved helsetjenester
2711 Spesialisthelsetjenester mv.:
70 Refusjon spesialisthjelp   1 264 100 000
71 Refusjon psykologhjelp   182 000 000
72 Refusjon tannlegehjelp   1 320 000 000
76 Private laboratorier og røntgeninstitutt   369 000 000 3 135 100 000
2751 Legemidler mv.:
70 Legemidler   7 660 600 000
71 Legeerklæringer   11 000 000
72 Sykepleieartikler   1 285 000 000 8 956 600 000
2752 Refusjon av egenbetaling:
70 Refusjon av egenbetaling, egenandelstak 1   3 762 500 000
71 Refusjon av egenbetaling, egenandelstak 2   197 000 000 3 959 500 000
2755 Helsetjeneste i kommunene mv.:
62 Tilskudd til fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71  220 000 000
70 Refusjon allmennlegehjelp   3 083 500 000
71 Refusjon fysioterapi, kan nyttes under post 62  1 768 000 000
72 Refusjon jordmorhjelp   39 000 000
73 Kiropraktorbehandling   80 000 000
75 Logopedisk og ortoptisk behandling   76 000 000 5 266 500 000
2790 Andre helsetiltak:
70 Bidrag, lokalt   285 000 000 285 000 000
Sum stønad ved helsetjenester 21 602 700 000
Sum Folketrygden 276 630 378 000
Statens pensjonsfond - Utland
2800 Statens pensjonsfond - Utland:
50 Overføring til fondet   407 140 000 000 407 140 000 000
Sum Statens pensjonsfond - Utland 407 140 000 000
Totale utgifter: 1 382 394 000 000
 
Kap. Post     Kroner   Kroner
Inntekter:
Inntekter under departementene
Regjering
3024 Regjeringsadvokaten:
1 Erstatning for utgifter i rettssaker   7 100 000
3 Oppdrag   500 000 7 600 000
Sum Regjering 7 600 000
Stortinget og underliggende institusjoner
3041 Stortinget:
1 Salgsinntekter   5 840 000
3 Leieinntekter   2 410 000
40 Salg av leiligheter   40 000 000 48 250 000
3051 Riksrevisjonen:
1 Refusjon innland   1 300 000
2 Refusjon utland   1 000 000 2 300 000
Sum Stortinget og underliggende institusjoner 50 550 000
Utenriksdepartementet
3100 Utenriksdepartementet:
1 Diverse gebyrer ved utenriksstasjonene   14 465 000
2 Gebyrer for utlendingssaker ved utenriks- stasjonene   63 900 000
5 Refusjon spesialutsendinger mv.   6 605 000
90 Tilbakebetaling av nødlån fra utlandet   318 000 85 288 000
Sum Utenriksdepartementet 85 288 000
Kunnskapsdepartementet
3200 Kunnskapsdepartementet:
5 Refusjon utdanningsbistand NORAD mv.   3 247 000 3 247 000
3220 Utdanningsdirektoratet:
1 Inntekter ved oppdrag   5 485 000
2 Salgsinntekter mv.   6 431 000 11 916 000
3221 Foreldreutvalget for grunnopplæringen:
2 Salgsinntekter mv.   276 000 276 000
3222 Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat:
2 Salgsinntekter mv.   5 571 000
61 Refusjon fra fylkeskommuner   1 498 000 7 069 000
3225 Tiltak i grunnopplæringen:
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter   109 139 000 109 139 000
3230 Kompetansesentre for spesialundervisning:
1 Inntekter ved oppdrag   49 802 000
2 Salgsinntekter mv.   12 757 000 62 559 000
3256 Vox - Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet:
1 Inntekter ved oppdrag   9 121 000
2 Salgsinntekter mv.   1 164 000 10 285 000
3281 Fellesutgifter for universiteter og høgskoler:
2 Salgsinntekter mv.   10 000 10 000
3286 Forskningsfond:
85 Avkastning - Fondet for forskning og nyskaping   3 368 260 000 3 368 260 000
3287 Forskningsinstitutter og andre tiltak:
85 Avkastning fra Niels Henrik Abels minnefond   12 400 000
86 Avkastning fra Ludvig Holbergs minnefond   9 100 000 21 500 000
3288 Internasjonale samarbeidstiltak:
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter   3 843 000 3 843 000
Sum Kunnskapsdepartementet 3 598 104 000
Kultur- og kirkedepartementet
3300 Kultur- og kirkedepartementet:
1 Ymse inntekter   63 000 63 000
3305 Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser:
1 Spilleoverskudd fra Norsk Tipping AS   833 333 000
2 Gebyr - lotterier   4 485 000
3 Refusjon   42 842 000
4 Gebyr-stiftelser   163 000
7 Inntekter ved oppdrag   816 000 881 639 000
3320 Allmenne kulturformål:
1 Ymse inntekter   98 000 98 000
3322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom:
1 Ymse inntekter   100 000 100 000
3323 Musikkformål:
1 Ymse inntekter   32 404 000 32 404 000
3324 Scenekunstformål:
1 Ymse inntekter   100 000
2 Billett- og salgsinntekter m.m.   19 900 000 20 000 000
3325 Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer:
1 Ymse inntekter   1 670 000
2 Inntekter ved oppdrag   35 000 000 36 670 000
3326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål:
1 Ymse inntekter   7 099 000
2 Inntekter ved oppdrag   887 000 7 986 000
3329 Arkivformål:
1 Ymse inntekter   1 559 000
2 Inntekter ved oppdrag   7 141 000 8 700 000
3334 Film- og medieformål:
1 Ymse inntekter   11 776 000
2 Inntekter ved oppdrag   7 308 000
70 Gebyr   15 500 000 34 584 000
3340 Kirkelig administrasjon:
1 Ymse inntekter   10 738 000
2 Inntekter ved oppdrag   25 955 000 36 693 000
3341 Presteskapet:
1 Ymse inntekter   13 131 000
2 Inntekter ved oppdrag   5 651 000 18 782 000
3342 Nidaros domkirke m.m.:
1 Ymse inntekter   15 175 000
4 Leieinntekter m.m.   2 293 000 17 468 000
Sum Kultur- og kirkedepartementet 1 095 187 000
Justis- og politidepartementet
3400 Justisdepartementet:
1 Diverse inntekter   81 000 81 000
3410 Rettsgebyr:
1 Rettsgebyr   178 739 000 178 739 000
3413 Jordskiftedomstolene:
1 Saks- og gebyrinntekter   12 944 000
2 Sideutgifter   6 632 000 19 576 000
3430 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning:
2 Arbeidsdriftens inntekter   56 169 000
3 Andre inntekter   8 210 000
4 Tilskudd   1 574 000 65 953 000
3432 Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS):
3 Andre inntekter   835 000 835 000
3440 Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten:
1 Gebyrer - pass og våpen   281 600 000
2 Refusjoner mv.   224 469 000
4 Gebyrer - vaktselskap   1 207 000
6 Gebyrer - utlendingssaker   95 535 000
7 Gebyrer - sivile gjøremål   465 021 000 1 067 832 000
3441 Oslo politidistrikt:
2 Refusjoner   23 535 000
3 Salgsinntekter   198 000
5 Personalbarnehage   2 756 000 26 489 000
3442 Politihøgskolen:
2 Diverse inntekter   5 722 000
3 Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvings-senter   15 982 000 21 704 000
3450 Sivile vernepliktige, driftsinntekter:
1 Inntekter av arbeid   27 159 000
2 Andre inntekter   484 000 27 643 000
3451 Samfunnssikkerhet og beredskap:
1 Gebyrer   114 816 000
3 Diverse inntekter   27 406 000 142 222 000
3455 Redningstjenesten:
1 Refusjoner   19 779 000 19 779 000
3456 Direktoratet for nødkommunikasjon:
1 Brukerbetaling   4 563 000
2 Refusjoner   5 000 000 9 563 000
3462 Tinglysing:
1 Gebyrinntekter, borettsregister   60 187 000
2 Gebyrinntekter, fast eiendom   1 087 185 000 1 147 372 000
3470 Fri rettshjelp:
1 Tilkjente saksomkostninger m.m.   3 132 000 3 132 000
3473 Statens sivilrettsforvaltning:
1 Diverse inntekter   209 000 209 000
3474 Konfliktråd:
2 Refusjoner   1 089 000 1 089 000
Sum Justis- og politidepartementet 2 732 218 000
Kommunal- og regionaldepartementet
3585 Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus:
1 Gebyrer   430 000 430 000
3587 Statens bygningstekniske etat:
4 Gebyrer, sentral godkjenning foretak   21 000 000 21 000 000
Sum Kommunal- og regionaldepartementet 21 430 000
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
3605 Arbeids- og velferdsetaten:
1 Administrasjonsvederlag   30 000 000
6 Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag   22 000 000
7 Administrasjonsvederlag fra regionale helse-foretak   100 000 000 152 000 000
3634 Arbeidsmarkedstiltak:
85 Innfordring av feilutbetalinger, arbeids- markedstiltak   1 000 000 1 000 000
3635 Ventelønn:
1 Refusjon statlig virksomhet mv.   50 000 000
85 Innfordring av feilutbetaling av ventelønn   3 200 000 53 200 000
3640 Arbeidstilsynet:
1 Diverse inntekter   1 000 000
4 Kjemikaliekontroll, gebyrer   5 200 000
5 Tvangsmulkt   1 900 000
7 Byggesaksbehandling, gebyrer   16 900 000 25 000 000
3642 Petroleumstilsynet:
2 Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet   700 000
3 Refusjon av tilsynsutgifter   76 700 000
6 Refusjoner/ymse inntekter   2 600 000 80 000 000
3651 Bosetting av flyktninger og tiltak for inn- vandrere:
1 Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter   70 220 000 70 220 000
3653 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:
1 Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter   103 580 000 103 580 000
3670 Nasjonale minoriteter:
71 Avkastning av Romanifolkets fond   4 000 000 4 000 000
3680 Sametinget:
51 Avkastning av Samefolkets fond   4 700 000 4 700 000
3685 Finnmarkseiendommen:
90 Etableringslån   5 000 000 5 000 000
3690 Utlendingsdirektoratet:
1 Retur og tilbakevending av flyktninger, ODA-godkjente utgifter   20 450 000
2 Gebyr for nødvisum   130 000
3 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter   12 100 000
4 Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter   1 381 300 000
6 Gjenbosetting av flyktninger - støttetiltak, ODA-godkjente utgifter   5 950 000 1 419 930 000
Sum Arbeids- og inkluderingsdepartementet 1 918 630 000
Helse- og omsorgsdepartementet
3703 Internasjonalt samarbeid:
3 Refusjon fra Utenriksdepartementet   18 270 000 18 270 000
3710 Nasjonalt folkehelseinstitutt:
2 Diverse inntekter   146 586 000
3 Vaksinesalg   105 300 000 251 886 000
3715 Statens strålevern:
2 Salgs- og leieinntekter   1 818 000
5 Oppdragsinntekter   40 117 000 41 935 000
3716 Statens institutt for rusmiddelforskning:
2 Oppdragsinntekter   2 112 000 2 112 000
3720 Helsedirektoratet:
2 Salgs- og leieinntekter   2 332 000
4 Gebyrinntekter   1 457 000 3 789 000
3722 Norsk pasientskadeerstatning:
2 Diverse inntekter   1 131 000
50 Premie fra private   3 500 000 4 631 000
3723 Pasientskadenemnda:
50 Premie fra private   500 000 500 000
3724 Statens autorisasjonskontor for helsepersonell:
2 Gebyrinntekter   17 923 000 17 923 000
3725 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten:
3 Oppdragsinntekter   120 000 120 000
3732 Regionale helseforetak:
80 Renter på investeringslån   540 000 000
85 Avdrag på investeringslån fom. 2008   25 000 000
86 Driftskreditter   1 300 000 000
90 Avdrag på investeringslån tom. 2007   615 000 000 2 480 000 000
3750 Statens legemiddelverk:
2 Diverse inntekter   1 916 000
4 Registreringsavgift   111 215 000
6 Refusjonsavgift   2 412 000 115 543 000
3751 Apotekvesenet og legemiddelfaglige tiltak:
3 Tilbakebetaling av lån   171 000 171 000
Sum Helse- og omsorgsdepartementet 2 936 880 000
Barne- og likestillingsdepartementet
3842 Familievernet:
1 Diverse inntekter   900 000 900 000
3854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet:
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter   35 623 000 35 623 000
3855 Statlig forvaltning av barnevernet:
1 Diverse inntekter   40 570 000
2 Barnetrygd   3 267 000
3 Refusjon for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger   70 795 000
60 Kommunale egenandeler   882 990 000 997 622 000
3856 Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere:
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter   254 000 000 254 000 000
3858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet:
1 Diverse inntekter   433 000 433 000
3859 EUs ungdomsprogram:
1 Tilskudd fra Europakommisjonen   2 300 000 2 300 000
Sum Barne- og likestillingsdepartementet 1 290 878 000
Nærings- og handelsdepartementet
3900 Nærings- og handelsdepartementet:
2 Ymse inntekter   115 000 115 000
3901 Styret for det industrielle rettsvern:
1 Patentavgifter   120 000 000
2 Varemerkeavgifter   60 000 000
3 Designavgifter   3 700 000
4 Forskjellige avgifter   3 500 000
5 Inntekt av informasjonstjenester   9 100 000
6 Diverse inntekter   100 000
7 Avgifter knyttet til NPI   100 000 196 500 000
3902 Justervesenet:
1 Gebyrinntekter   39 100 000
3 Inntekter fra salg av tjenester   13 500 000
4 Oppdragsinntekter   2 000 000 54 600 000
3903 Norsk Akkreditering:
1 Gebyrinntekter og andre inntekter   19 300 000 19 300 000
3904 Brønnøysundregistrene:
1 Gebyrinntekter   451 300 000
2 Refusjoner, oppdragsinntekter og andre inntekter   17 800 000
3 Refusjoner og inntekter knyttet til forvaltning av Altinn-løsningen   100 000 469 200 000
3905 Norges geologiske undersøkelse:
1 Oppdragsinntekter   10 800 000
2 Tilskudd til samfinansieringsprosjekter   31 200 000 42 000 000
3906 Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard:
1 Leie av bergrettigheter og eiendommer   200 000
2 Behandlingsgebyr, bergrettigheter og konse- sjoner   2 100 000 2 300 000
3907 Sjøfartsdirektoratet:
1 Gebyrer for skip og offshoreinstallasjoner i NOR  134 300 000
2 Maritime personellsertifikater   8 000 000
3 Diverse inntekter   7 100 000
4 Gebyrer for skip i NIS   35 500 000 184 900 000
3908 Skipsregistrene:
1 Gebyrer NOR   11 500 000
2 Gebyrer NIS   5 100 000 16 600 000
3950 Forvaltning av statlig eierskap:
96 Salg av aksjer   10 000 000 10 000 000
3961 Selskaper under NHDs forvaltning:
70 Garantiprovisjon, Statkraft SF   38 500 000
71 Garantiprovisjon, Eksportfinans ASA   9 000 000 47 500 000
Sum Nærings- og handelsdepartementet 1 043 015 000
Fiskeri- og kystdepartementet
4000 Fiskeri- og kystdepartementet:
1 Refusjoner   10 000
4 Refusjoner eksterne prosjekter   6 250 000 6 260 000
4020 Havforskningsinstituttet:
3 Oppdragsinntekter   272 000 000 272 000 000
4021 Drift av forskningsfartøyene:
1 Oppdragsinntekter   54 000 000 54 000 000
4022 NIFES:
1 Oppdragsinntekter   78 300 000
2 Laboratorieinntekter   762 000 79 062 000
4030 Fiskeridirektoratet:
1 Oppdragsinntekter   10 000
2 Salg av registre, diverse tjenester   95 000
4 Fangstinntekter overvåkingsprogrammet   10 000
5 Gebyr kjøperregistrering   510 000
6 Tvangsmulkt oppdrettsvirksomhet   785 000
8 Gebyr havbruk   10 940 000
9 Innmeldingsgebyr Merkeregisteret   2 300 000
12 Saksbehandlingsgebyr fiskeflåten   3 340 000
14 Refusjoner   10 000
20 Forvaltningssanksjoner i fiskeflåten   10 000
22 Inntekter ordningen fiskeforsøk og veiledning   4 520 000 22 530 000
4062 Kystverket:
1 Gebyrinntekter   655 021 000
2 Andre inntekter   9 160 000 664 181 000
4070 Samfunnet Jan Mayen:
1 Inntekter fra kioskdrift   520 000
7 Refusjoner   3 925 000 4 445 000
Sum Fiskeri- og kystdepartementet 1 102 478 000
Landbruks- og matdepartementet
4100 Landbruks- og matdepartementet:
1 Refusjoner m.m.   501 000 501 000
4112 Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet:
30 Husleie, Bioforsk   18 127 000 18 127 000
4115 Mattilsynet:
1 Gebyr m.m.   134 943 000
2 Driftsinntekter og refusjoner mv.   1 099 000 136 042 000
4138 Støtte til organisasjoner:
1 Refusjoner m.m.   2 401 000 2 401 000
4143 Statens landbruksforvaltning:
1 Driftsinntekter m.m.   33 480 000 33 480 000
4147 Reindriftsforvaltningen:
1 Refusjoner m.m.   34 000 34 000
4150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.:
85 Markedsordningen for korn   79 200 000 79 200 000
Sum Landbruks- og matdepartementet 269 785 000
Samferdselsdepartementet
4300 Samferdselsdepartementet:
1 Refusjon fra Utenriksdepartementet   2 300 000 2 300 000
4312 Oslo Lufthavn AS:
90 Avdrag på lån   388 800 000 388 800 000
4313 Luftfartstilsynet:
1 Gebyrinntekter   115 800 000 115 800 000
4320 Statens vegvesen:
1 Salgsinntekter m.m.   147 000 000
2 Diverse gebyrer   270 700 000
3 Refusjoner fra forsikringsselskaper   43 500 000 461 200 000
4322 Svinesundsforbindelsen AS:
90 Avdrag på lån   25 000 000 25 000 000
4350 Jernbaneverket:
1 Kjørevegsavgift   25 000 000
2 Salg av utstyr og tjenester mv.   113 100 000
6 Videresalg av elektrisitet til togdrift   283 100 000
7 Betaling for bruk av Gardermobanen   73 200 000
37 Anleggsbidrag   15 900 000 510 300 000
4380 Post- og teletilsynet:
1 Diverse gebyrer   170 600 000 170 600 000
Sum Samferdselsdepartementet 1 674 000 000
Miljøverndepartementet
4400 Miljøverndepartementet:
2 Ymse inntekter   327 000
3 Refusjon fra Utenriksdepartementet   926 000 1 253 000
4410 Miljøvernforskning og miljøovervåkning:
50 Refusjon fra diverse fond   4 000 000 4 000 000
4425 Refusjoner fra Viltfondet og Statens fiskefond:
51 Refusjoner fra Viltfondet   61 942 000
52 Refusjoner fra Statens fiskefond   17 000 000 78 942 000
4426 Statens naturoppsyn:
1 Ymse inntekter   138 000
2 Oppdragsinntekter   1 000 000 1 138 000
4427 Direktoratet for naturforvaltning:
1 Ymse inntekter   7 221 000
9 Internasjonale oppdrag   4 973 000
54 Gebyrer   3 074 000 15 268 000
4429 Riksantikvaren:
2 Refusjoner og diverse inntekter   3 694 000
9 Internasjonale oppdrag   1 365 000 5 059 000
4432 Norsk kulturminnefond:
85 Avkastning fra Norsk kulturminnefond   43 680 000 43 680 000
4441 Statens forurensningstilsyn:
2 Inntekter, statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter   13 314 000
4 Gebyrer   25 759 000
5 Leieinntekter   313 000
6 Gebyrer, fylkenes miljøvernavdelinger   12 000 000
7 Gebyrinntekter (Kvotesystemet)   7 200 000
9 Internasjonale oppdrag   5 431 000 64 017 000
4471 Norsk Polarinstitutt:
1 Salgs- og utleieinntekter   8 559 000
3 Inntekter fra diverse tjenesteyting   20 858 000
21 Inntekter, Antarktis   10 537 000 39 954 000
4472 Svalbard miljøvernfond:
70 Diverse inntekter   125 000 125 000
Sum Miljøverndepartementet 253 436 000
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
4510 Fylkesmannsembetene:
1 Inntekter ved oppdrag   149 961 000 149 961 000
4521 Direktoratet for forvaltning og IKT:
3 Diverse inntekter   4 620 000
4 Internasjonale oppdrag   3 000 000 7 620 000
4522 Departementenes servicesenter:
2 Diverse inntekter   2 578 000
6 Brukerfinansierte tjenester   86 833 000
7 Parkeringsinntekter   1 476 000 90 887 000
4546 Yrkesskadeforsikring:
1 Premieinntekter   127 000 000 127 000 000
4547 Gruppelivsforsikring:
1 Premieinntekter   47 000 000 47 000 000
4550 Konkurransetilsynet:
2 Ymse inntekter   210 000