St.prp. nr. 1 (2008-2009)

Den kongelige proposisjon om statsbudsjettet for budsjettåret 2009

Til innholdsfortegnelse

6 Bestillingsfullmakt, tilsagnsfullmakt og garantifullmakt

6.1 Bestillings- og tilsagnsfullmakter

I sammenheng med budsjettet for 2009 foreslås det bestillings- og tilsagnsfullmakter for i alt 42 804 mill. kroner, mot 45 200 mill. kroner i 2008.

Forslagene til bestillingsfullmakter utgjør i alt 27 981 mill. kroner, mot 34 714 mill. kroner i 2008. Under Forsvarsdepartementet er det foreslått bestillingsfullmakter på 26 735 mill. kroner, mot 33 695 mill. kroner i 2008. Det fremmes forslag om tilsagnsfullmakter på i alt 14 823 mill. kroner, mot 10 487 mill. kroner i 2008. Utover fullmaktene i tabell 6.1, eksisterer det enkelte tilsagnsfullmakter uten en beløpsramme, for eksempel en fullmakt som hjemler at Statens lånekasse for utdanning kan gi tilsagn om støtte for vårhalvåret 2010 etter de samme satser som for høsthalvåret 2009.

1 000 kroner

Kap.

Post

Betegnelse

Bestillings­fullmakter

Tilsagns­fullmakter

116

Deltaking i internasjonale organisasjoner:

72

EØS-finansieringsordningen

3 400 000

73

Den norske finansieringsordningen

2 700 000

74

Bilaterale samarbeidsprogram med Bulgaria og Romania

350 000

118

Nordområdetiltak mv.:

70

Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland

188 000

161

Næringsutvikling:

70

Næringsutvikling

550 000

166

Miljø og bærekraftig utvikling mv.

73

Klima- og skogsatsing

1 500 000

220

Utdanningsdirektoratet:

70

Tilskudd til læremidler mv.

20 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen:

21

Spesielle driftsutgifter

120 000

270

Studier i utlandet og sosiale formål for elever og studenter:

75

Tilskudd til bygging av studentboliger

220 800

285

Norges forskningsråd:

52

Forskningsformål

37 500

320

Allmenne kulturformål

73

Nasjonale kulturbygg

647 800

322

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom:

50

Kunst i offentlige rom

13 000

440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten:

01

Driftsutgifter

40 000

551

Regional utvikling og nyskaping:

61

Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

100 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak:

75

Boligtilskudd til etablering, tilpasning og utleieboliger

204 300

78

Kompetansetilskudd

86 400

586

Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser

64

Investeringstilskudd

642 600

634

Arbeidsmarkedstiltak:

76

Tiltak for arbeidssøkere

2 606 150

710

Nasjonalt folkehelseinstitutt:

21

Spesielle driftsutgifter

180 000

761

Tilskudd forvaltet av Helsedirektoratet:

60

Tilskudd til omsorgstjenester

1 000

920

Norges forskningsråd:

50

Tilskudd

107 500

1062

Kystverket:

30

Nyanlegg og større vedlikehold

287 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

3 000

60

Tilskudd til fiskerihavneanlegg

20 000

1148

Naturskade – erstatninger og sikring:

71

Naturskade, erstatninger

27 200

1350

Jernbaneverket:

23, 25 og 30

Drift, vedlikehold og investeringer

700 000

1380

Post- og teletilsynet:

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

4 000

1400

Miljøverndepartementet:

78

Miljøtiltak i nikkelverkene på Kola

218 500

1426

Statens naturoppsyn:

32

Skjærgårdsparker mv.

6 500

1427

Direktoratet for naturforvaltning:

30

Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder

80 000

32

Statlige erverv, fylkesvise verneplaner

34 700

34

Statlige erverv, nasjonalparker

185 000

35

Statlige erverv, nytt skogvern

140 000

77

Tilskudd til nasjonalparksentre

2 000

79

Kompensasjon ved flytting av oppdrettsanlegg

6 750

1429

Riksantikvaren:

72

Vern og sikring av fredete og verneverdige kulturminner og kulturmiljøer

35 000

73

Brannsikring og beredskapstiltak

2 000

74

Fartøyvern

8 000

77

Verdiskapingsprogram på kulturminneområdet

2 000

1441

Statens forurensningstilsyn:

39

Oppryddingstiltak

25 000

1700

Forsvarsdepartementet:

73

Forskning og utvikling

14 000

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben:

01

Driftsutgifter

80 000

1731

Hæren:

01

Driftsutgifter

900 000

1732

Sjøforsvaret:

01

Driftsutgifter

800 000

1733

Luftforsvaret:

01

Driftsutgifter

1 440 000

1734

Heimevernet:

01

Driftsutgifter

150 000

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon:

01

Driftsutgifter

300 000

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg:

01

Driftsutgifter

125 000

44

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel

150 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

20 000 000

48

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel

350 000

75

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet

100 000

1790

Kystvakten:

01

Driftsutgifter

2 200 000

1791

Redningshelikoptertjenesten:

01

Driftsutgifter

90 000

1792

Norske styrker i utlandet:

01

Driftsutgifter

50 000

1825

Omlegging av energibruk og energiproduksjon:

50

Overføring til Energifondet

400 000

74

Naturgass

20 000

1830

Forskning:

50

Norges forskningsråd

33 000

2421

Innovasjon Norge:

72

Forsknings- og utviklingskontrakter

100 000

Kilde: Finansdepartementet

6.2 Statlige garantier

For 2009 bes det om fullmakt til å gi nye garantier innenfor følgende totale garantirammer under disse ordningene:

Utenriksdepartementet

Import fra utviklingsland

50 mill. kroner

Nærings- og handelsdepartementet

Innovasjon Norge

180 mill. kroner

GIEK

  • Alminnelig garantiordning

60 000 mill. kroner

  • Eksport/investering i utviklingsland

2 100 mill. kroner

  • Byggelån innenfor skipsbyggingsindustrien

5 000 mill. kroner

Finansdepartementet

Den nordiske investeringsbank

  • Grunnkapital til Den nordiske investeringsbank

716 mill. euro

  • Prosjektinvesteringslån

341 mill. euro

  • Miljølån

63,5 mill. euro

Olje- og energidepartementet

Gassco AS

1 000 mill. kroner

Kilde: Finansdepartementet

Det vises for øvrig til spesifisert oversikt over statens garantiansvar og utbetalinger i 2007 i St.meld. nr. 3 (2007–2008) Statsrekneskapen for 2007, vedlegg 4.

Økonomireglementet for staten med tilhørende utfyllende bestemmelser fastsetter normalvilkår for statlige garantier. Normalvilkårene er basert på tidligere generelle behandlinger i Stortinget av garantisaker, senest på grunnlag av Dokument nr. 3:6 (1995–96), jf. Innst. S. nr. 218 (1995–96). Stortinget har imidlertid akseptert unntak fra normalvilkårene for flere av de eksisterende ordningene. Det forutsettes at de tidligere godtatte unntakene kan legges til grunn også for garantier som gis i 2009. De nærmere vilkårene for de enkelte garantiordningene er for øvrig omtalt i departementenes fagproposisjoner.

Til dokumentets forside