St.prp. nr. 1 (2008-2009)

Den kongelige proposisjon om statsbudsjettet for budsjettåret 2009

Til innholdsfortegnelse

1 Statsbudsjettet

Tabell 1.1 Hovedtallene i statsbudsjettet for perioden 2003-2009

            Mill. kroner
  Regnskap Saldert budsjett 2008 Anslag regn-skap 2008 Forslag 2009
2003 2004 2005 2006 2007

Driftsutgifter og investeringer ekskl. petroleumsvirksomhet 

101 872

109 329

112 182

119 948

128 876 142 758 138 237 159 797

Driftsresultat forretningsdriften 

-927

-1 063

-889

-852

-923 -977 -483 -1 500

Renter av statsgjeld 

18 611

16 787

15 776

24 280

16 056 17 330 18 129 20 467

Overføringer til andre 

448 001

478 533

501 539

518 969

550 116 585 993 598 256 642 512

Utgifter ekskl. lån og petroleumsvirksomhet 

567 557

603 586

628 608

662 346

694 025 745 104 754 139 821 277

Inntekter ekskl. lån, oljeskatter og petroleumsvirksomhet 

501 407

524 337

563 845

618 344

692 583 708 686 740 295 772 627

Oljekorrigert overskudd 

-66 150

-79 249

-64 763

-44 002

-1 342 -36 418 -13 844 -48 650
Overført fra Statens pensjonsfond  - Utland 62 844 80 727 70 593 57 372 2 810 36 418 13 844 48 650

Overskudd før lånetransaksjoner 

-3 306 1 478 5 830 13 370 1 468 0 0 0

Oljeskatter 

101 380

118 142

168 817

217 261

191 153 184 100 247 100 255 000

Utbytte fra Statoil/StatoilHydro 

5 133

5 222

8 139

12 593 14 006 15 773 16 940 16 940

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet  

84 713

98 703

120 035

146 705

132 287 128 200 184 500 161 900

Utgifter til statlig petroleumsvirksomhet 

17 564

18 661

21 447

21 182

21 056 26 300 23 941 26 700

Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten 

173 662

203 406

275 544

355 377

316 390 301773 424 599 407 140

Overskudd før overføring til Statens pensjonsfond  - Utland

107 512

124 157

210 781

311 375

315 048 265 355 410 755 358 490

Utlån og avdrag, brutto 

81 904

135 704

84 314

216 505

131 801 75 635 75 607 127 277

Tilbakebetalinger

68 874

95 154

76 492

171 431

70 906 60 746 60 940 57 139

Utlån, netto 

13 030

40 550

7 822

45 074 60 895 14 889 14 702 70 137
Overskudd før lånetransaksjoner -3 306 1 478 5 830 13 370 1 468 0 0 0

Samlet finansieringsbehov 

16 336

39 069

1 992

31 704 59 428 14 889 14702 70 137

Tabell 1.2 Samlede utgifter etter departement 2003-2009

            Mill. kroner
Departement Regnskap Budsjett
2003 2004 2005 2006 2007

2008 1

2009 2

Det kongelige hus og Slottsforvaltningen, Regjeringen, Stortinget og Høyesterett

1 421

1 614

1 616

1 604

1 680 1 818 1 905

Utenriksdepartementet 

17 301

17 657

20 932

21 641

24 178 26 888 31 249

Kunnskapsdepartementet 

33 090

29 374

32 211

60 139

59 178 60 681 71 673

Kultur- og kirkedepartementet  

5 560

5 851

6 512

6 822

7 314 7 687 8 474 

Justisdepartementet 

13 886

14 604

15 702

16 535

17 447 18 088 19 794 

Kommunal- og regionaldepatementet

66 433

61 505

62 449

62 208

67 117 73 395 82 102 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

4 091

11 630

11 485

20 285

24 588 26 098 30 792 

Helse- og omsorgsdepartementet  

63 375

74 062

82 748

84 260

91 325 95 756 109 789

Barne- og likestillingsdepartementet 

26 319

32 192

34 283

22 231

22 372 22 436 23 411 

Nærings- og handelsdepartementet 

12 211

15 461

4 336

4 250

9 910 7 110 5 414

Fiskeri- og kystdepartementet 

2 738

2 891

2 986

3 010

3 446 3 356 3 594

Landbruks- og matdepartementet 

14 068

14 481

13 784

13 812

13 918 14 487 15 112 

Samferdselsdepartementet

30 741

21 416

22 500

22 334

24 587 24 711 27 952

Miljøverndepartementet 

2 608

2 613

2 959

3 346

3 285 3 264 4 074 

Fornyings- og administrasjons-

departementet

12 030

7 321

9 704

13 765

16 605 16 052 16 966

Finansdepartementet 

31 420

78 945

34 188

166 806

64 834 36 503 88 795 

Forsvarsdepartementet 

30 545

31 461

29 809

30 418

32 714 31 540 33 458

Olje- og energidepartementet 

1 577

3 504

1 619

1 786

11 969 3 570 14 692

Ymse utgifter 

17

10

11

20

134 10 781 12 943 

Statsbankene 

62 811

71 543

73 658

83 401

78 908 77 385 68 183

Statlig petroleumsvirksomhet 

17 564

18 661

21 447

21 182

21 056 26 300 26 700 

Statens forretningsdrift 

254

908

1 496

1 133

698 1 144 1 551 

Statens pensjonsfond - Utland 

173 663

213 266

288 022

355 377

318 831 301 773 407 140

Sum statsbudsjettet 

623 721

730 966

774 459

1 016 364

916 094 890 823 1 102 764

Folketrygden 

224 527

230 392

235 453

239 046

247 173 257 989 276 630

Utgifter i alt 

848 248

961 358

1 009 912

1 255 410

1 163 267 1 148 812 1 382 394

1Saldert budsjett 2008.

2 Forslag 2009 St. prp. nr. 1 (2008-2009).

Tabell 1.3 Driftsutgifter (postene 1-29) etter departement 2003-2009

            Mill. kroner
Departementet Regnskap Budsjett
2003 2004 2005 2006 2007

2008 1

2009 2

Det kongelige hus og Slottsforvaltninen, Regjering, Stortinget og Høyesterett 

1 097

1 148

1 252

1 253

1 325 1 404 1 526

Utenriksdepartementet 

3 376

2 929

2 827

3 030

3 190 3 160 4 990 

Kunnskapsdepartementet

3 746

2 706

2 575

2 767

2 842 2 818 2 997 

Kultur- og kirkedepartementet 

1 986

2 037

2 125

2 280

2 387 2 320 2 487 

Justisdepartementet 

12 787

13 467

14 522

15 351

16 232 16 118 18 045 

Kommunal- og regionaldepartementet 

2 646

2 416

1 972

212

248 239 302

Arbeids- og inkluderingspartementet 

261

3 454

3 525

7 855

11 931 11 563 13 707 

Helse- og omsorgsdepartementet 

2 031

2 083

2 412

2 386

2 623 2 507 3 131 

Barne- og likestillingsdepartementet 

345

2 561

2 857

4 618

4 905 4 959 5 631 

Nærings- og handelsdepartementet 

1 134

1 135

1 223

1 311

1 362 1 279 1 549 

Fiskeri- og kystdepartementet 

1 879

2 050

2 034

2 149

2 512 2 256 2 530 

Landbruks- og matdepartementet 

1 224

1 766

1 713

1 497

1 453 1 397 1 505 

Samferdselsdepartementet 

9 139

9 586

10 025

10 680

11 317 11 337 12 559 

Miljøverndepartementet 

1 284

1 288

1 331

1 461

1 575 1 574 1 997 

Fornyings- og administrasjons-

departementet 

7 165

6 731

7 942

10 674

11 055 12 460 11 823 

Finansdepartementet 

5 745

5 806

6 115

6 490

6 935 7 381 8 050 

Forsvarsdepartementet 

20 739

21 448

20 999

22 317

22 823 21 417 23 263 

Olje- og energidepartementet 

903

836

864

902

1 027 2 008 2 015 

Ymse utgifter 

17

10

11

20

134 10 781 12 943 

Statsbankene 

549

545

587

555

561 572 606 

Statlig petroleumsvirksomhet 

212

98

1

16

0 0 -

Statens forretningsdrift 

-598

-513

-400

-351

-381 -466 -560 

Sum statsbudsjettet 

77 667

83 587

86 510

97 473

106 057 117 083 131 096

Folketrygden 

4 923

5 050

5 258

2 965

0 0 0

Utgifter i alt 

82 590

88 637

91 768

100 438

106 057 117 083 131 096

1Saldert budsjett 2008.

2Forslag 2009 St. prp. nr. 1 (2008-2009).

Tabell 1.4 Nybygg, anlegg m.v. (postene 30-49) etter departement 2003-2009

            Mill. kroner
Departement Regnskap Budsjett
2003 2004 2005 2006 2007

2008 1

2009 2

Det kongelige hus og Slottsforvaltningen, Regjering, Stortinget og Høyesterett 

133

244

136

100

83 135 70

Utenriksdepartementet 

14

33

27

33

27 30 30

Kunnskapsdepartementet 

219

34

25

30

21 29 30

Kultur- og kirkedepartementet 

30

29

61

60

31 28 27 

Justisdepartementet 

85

98

91

128

134 721 453

Kommunal- og regionaldepartementet 

5

7

3

1

2 2

Arbeids- og inkluderingsdepartementet 

2

64

70

454

468 989 1 296

Helse- og omsorgsdepartementet 

32

25

17

24

24 24 25 

Barne- og likestillingsdepartementet 

0

48

42

24

35 61 63 

Nærings- og handelsdepartementet 

5

7

3

6

8 10 10

Fiskeri- og kystdepartementet 

320

267

261

277

357 394 455

Landbruks- og matdepartementet 

10

8

5

5

4 9 10

Samferdselsdepartementet 

6 007

6 622

7201

6 746

8 196 8 877 10 323

Miljøverndepartementet 

186

204

303

250

295 328 410

Fornyings- og administrasjons-

departementet 

1 088

1 052

910

1 305

1 791 1 684 1 148

Finansdepartementet 

180

177

195

212

110 160 170

Forsvarsdepartementet 

9 197

9 247

8069

7 424

9 182 9 481 9 473

Olje- og energidepartementet 

12

9

10

11

8 10 931

Ymse utgifter 

0

0

0

0

0 0 0

Statsbankene 

5

12

27

41

40 116 164

Statlig petroleumsvirksomhet 

16 038

17 324

20 701

19 967

19 951 25 100 25 200

Statens forretningsdrift 

852

1 420

1 896

1 484

1 079 1 610 2 111

Sum statsbudsjettet 

34 421

36 931

40 055

38 580

41 847 49 798 52 401

Folketrygden 

184

121

172

61

0 0 0

Utgifter i alt 

34 605

37 052

40 227

38 641

41 847 49 798 52 401

1Saldert budsjett 2008.

2Forslag 2009 St. prp. nr. 1 (2008-2009).

Tabell 1.5 Overføringer til andre (postene 50-89) etter departement 2003-2009

            Mill. kroner
Departement Regnskap Budsjett
2003 2004 2005 2006 2007

2008 1

2009 2

Det kongelige hus og Slottsforvaltningen Regjering, Stortinget og Høyesterett 

191

221

229

251

273 280 309

Utenriksdepartementet 

13 569

14 353

17 736

18 231

20 620 23 356 25 787

Kunnskapsdepartementet  

24 121

25 634

26 410

43 342

46 314 51 835 56 647

Kultur- og kirkedepartementet  

3 543

3 785

4 326

4 482

4 897 5 339 5 959

Justis- og politidepartementet 

1 014

1 039

1 089

1 056

1 081 1 249 1 296

Kommunal- og regionaldepartementet 

63 773

58 858

60 388

61 968

66 813 73 154 81 800

Arbeis- og inkluderingsdepartementet  

3 828

8 112

7 890

11 971

12 188 13 547 15 789

Helse- og omsorgsdepartementet  

59 246

69 143

77 222

78 983

86 066 92 895 106 542

Barne- og likestillingsdepartementet 

25 974

29 583

31 384

17 589

17 432 17 416 17 717

Nærings- og handelsdepartementet 

3182

2 299

2 550

2 867

3 363 3 621 3 855

Fiskeri- og kystdepartementet 

539

573

532

583

534 707 610

Landbruks- og matdepartementet 

12 834

12 703

12 066

12 310

12 461 13 081 13 598

Samferdselsdepartementet  

4 215

4 972

4 952

4 882

5 064 4 497 5 070

Miljøverndepartementet 

1 137

1 121

1 125

1 234

1 214 1 362 1 467

Fornyings- og administrasjons-

departementet 

4 956

599

578

682

770 608 595

Finansdepartementet 

20 579

25 416

27 380

35 169

28 140 28 941 35 624

Forsvarsdepartementet 

610

765

741

677

708 642 722

Olje- og energidepartementet 

661

659

745

874

923 1 552 1 745

Ymse utgifter 

0

0

0

0

0 0 0

Statsbankene 

10 779

10 265

9 948

10 078

10 032 11 254 11 218

Statlig petroleumsvirksomhet 

1 314

1 238

745

1 199

1 106 1 200 1 500

Statens forretningsdrift 

0

0

0

0

0 0 0

Statens pensjonsfond - Utland 

173 663

203 407

275 544

355 377

316 389 301 773 407 140

Sum statsbudsjettet

429 728

474 744

563 580

663 806

636 389 648 308 794 990

Folketrygden 

219 421

225 221

230 023

236 020

247 173 257 988 276 630

Utgifter i alt 

649 149

699 965

793 603

899 826

883 562 906 296 1 071 620

1Saldert budsjett 2008.

2Forslag 2009 St. prp. nr. 1 (2008-2009).

Tabell 1.6 Utlån, gjeldsavdrag m.v. (postene 90-99) etter departement 2003-2009

            Mill. kroner

Departement

Regnskap Budsjett
2003 2004 2005 2006 2007

20081

20092

Det kongelige hus og Slottsforvaltningen, Regjering, Stortinget og Høyesterett 

0

0

0

0

0 0 0

Utenriksdepartementet 

341

341

341

346

341 342 442

Kunnskapsdepartementet

5 005

1 000

3 200

14 000

10 000 6 000 12 000

Kultur- og kirkedepartementet 

0

0

0

0

0 0 0

Justisdepartementet 

0

0

0

0

0 0 0

Kommunal- og regionaldepartementet 

10

225

85

27

53 0 0

Arbeids- og inkluderingsdepartementet 

0

0

0

5

0 0 0

Helse- og omsorgsdepartementet 

2 066

2 811

3 097

2 867

2 611 330 90

Barne- og likestillingsdepartementet 

0

0

0

0

0 0 0

Nærings- og handelsdepartementet 

7 890

12 020

560

67

5 177 2 200 0

Fiskeri- og kystdepartementet 

0

0

159

0

43 0 0

Landbruks- og matdepartementet 

0

4

0

0

0 0 0

Samferdselsdepartementet 

11 379

236

323

27

10 0 0

Miljøverndepartementet 

0

0

200

400

200 0 200

Fornyings- og administrasjons-

departementet 

-1 179

-1 061

274

1 105

2 989 1 300 3 400

Finansdepartementet 

4 915

47 547

498

124 934

29 649 20 44 951

Forsvarsdepartementet 

0

0

0

0

0 0 0

Olje- og energidepartementet 

0

2 000

0

0

10 010 0 10 000

Ymse utgifter 

0

0

0

0

0 0 0

Statsbankene 

51 477

60 722

63 097

72 727

68 274 65 444 56 194

Statlig petroleumsvirksomhet 

0

0

0

0

0 0 0

Statens forretningsdrift 

0

0

0

0

0 0 0

Statens pensjonsfond - Utland 

0

9 859

12 478

0

2 442 0 0

Sum statsbudsjettet 

81 904

135 704

84 314

216 505

131 801 75 635 127 277

Folketrygden 

0

0

0

0

0 0 0

Utgifter i alt 

81 904

135 704

84 314

216 505

131 801 75 635 127 277

1Saldert budsjett 2008.

2Forslag 2009 St. prp. nr. 1 (2008-2009).

Tabell 1.7 Skatter og avgifter i perioden 2003-2009

              Mill. kroner
Kapittel Regnskap Budsjett
2003 2004 2005 2006 2007

2008 1

2009 1

5501

Skatter på formue og inntekt

118 840 117 874 130 058 135 652 171 612 170 500 187 100

5506

Avgift av arv og gaver

1 532 1 660 1 768 2 063 2 576 2 700 2 200

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

98 324 114 833 165 466 213 856 187 277 180 000 252 600
5508

Avgift på utslipp av CO2 kontinentalsokkelen

3 056 3 309 3 351 3 405 3 385 3 300 2 400

5509

Avgift på utslipp av NOx kontinentalsokkelen

0 0 0 0 491 800 0

5511

Tollinntekter

1 614 1 648 1 684 1 872 2 126 2 027 2 313

5521

Merverdiavgift

128 913 137 337 150 311 169 437 183 828 190 700 205 000

5526

Avgifter på alkohol

8 486 9 014 9 298 9 738 10 338 11 040 11 474

5531

Avgift på tobakkvarer

6 760 6 799 6 800 6 643 6 822 7 317 7 618

5536

Avgift på motorvogner m.m.

Engangsavgift på motorvogner m.m.

12 750 16 387 17 815 19 683 21 694 20 009 18 800

Årsavgift

5 780 6 964 7 281 7 722 8 110 7 898 8 304

Vektårsavgift

299 293 346 356 353 369 374

Omregistreringsavgift

1 796 1 820 1 882 2 049 2 172 2 267 2 315

Avgift på bensin

8 664 8 729 8 634 8 475 8 157 8 065 7 755

Avgift på mineralolje til motorvogn (autodisel)

4 278 4 675 5 178 5 730 6 375 7 465 8 355
5537

Avgift på båter mv.

155 215 292 324 358 385 351

5541

Avgift på elektrisk kraft

5 504 4 126 5 607 6 111 5 990 6 187 6 574

5542

Avgift på mineralolje mv.

830 740 670 788 744 1 332 1 360

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

3 948 3 893 3 962 4 491 4 556 4 863 4 740

5546

Avgift på sluttbehandling av avfall

501 554 488 596 684 787 715
5547 Avgift på helse og miljøskadelige kjemikalier 5 6 5 6 5 5 5
5548 Miljøavgift på klimagasser 61 123 167 176 222 261 270
5549 Avgift på utslipp av NOx 0 0 0 0 716 871 50

5555

Sjokolade- og sukkervareavgift

920 967 997 1 044 1083 1 137 1 150
5556

Avgift på alkoholfrie drikkevarer m.m.

937 962 956 1 015 1 025 1 109 1 686

5557

Avgift på sukker

231 208 197 194 192 210 196

5559

Avgift på drikkevareemballasje

694 639 673 1 074 1 151 1 289 1 286

5565

Dokumentavgift

3 259 3 926 4 669 4 931 5 481 5 817 6 390

5568

Sektoravgift under Kultur- og kirkedep. 0 0 0 0 12 40 43
5572 Sektoravgift under Helse- og omsorgsdep.2 286 287 311 312 185 257 182
5574 Sektoravgift under Nærings- og handelsdep. 0 0 0 0 0 1 1
5575 Sektoravgift under Fiskeri- og kystdep. 0 0 0 0 46 53 55
5576 Sektoravgift under Landbruk- og matdep.3 154 184 152 163 750 719 765
5578 Sektoravgift under Miljøverndepartementet 0 0 0 0 0 0 11

5580

Sektoravgift under Finansdep.

0 0 0 0 167 208 246
5582 Sektoravgift under Olje- og energidep. 0 0 0 0 0 16 6

5583

Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser

89 131 124 149 157 168 203
5584 Andre avgifter, etterslep utgåtte avgifter -35 3 2 1 -128 0 0

Sum skatter og avgifter, statsbudsjettet

418 635 448 307 529 147 608 054 638 712 640 172 742 893
5700

Trygdeavgift

61 694 62 983 65 505 70 081 75 307 78 200 87 600
5700

Arbeidsgiveravgift

82 325 86 884 92 105 101 584 109 989 116 100 127 300

Sum skatter og avgifter til folketrygden

144 019 149 867 157 610 171 665 185 296 194 300 214 900

Sum skatter og avgifter inkl. folketrygden

562 650 598 174 686 757 779 719 824 008 834 472 957 793

1Saldert budsjett 2008 og Forslag 2009 St. prp. nr. 1 (2008-2009).

2Vinmonopolavg.kap 5527og apotekavg. kap. 5577 er flyttet til kap 5572 og kap 3720. Kap. 5578 farmasøytiske spesial-

 preparater er flyttet til kap. 3750.

3Kap 5545 miljøavgift og kap. 5571 totalisatoravgift er flyttet til kap. 5576.

Tabell 1.8 Samlede inntekter i perioden 2003-2009

              Mill. kroner
 

Regnskap

Saldert budsjett 2008 Anslag regnskap 2008 Forslag 2009
2003 2004 2005 2006 2007

Skatter på formue og inntekt  

120 372 119 534 131 826 137 715 174 188 173 200 189 750 189 300

Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift 

144 019 149 867 157 611 171 665 185 296 194 300 203 500 214 900

Tollinntekter 

1 614 1 648 1 684 1 872 2 126 2 027 2 285 2 313

Merverdiavgift 

128 913 137 337 150 311 169 437 183 828 190 700 196 000 205 000

Avgifter på alkohol 

8 510 9 027 9 317 9 767 10 338 11 040 10 868 11 474

Avgifter på tobakk 

6 760 6 799 6 800 6 643 6 822 7 317 7 183 7 618

Avgifter på motorvogner 

33 569 38 867 41 137 44 015 46 862 46 073 45 548 45 903

Andre avgifter 

17 513 16 953 19 255 21 345 23 395 25 715 24 591 26 285

Sum skatter og avgifter 

461 270 480 032 517 941 562 459 632 855 650372 679 725 702 793

Renter av statens forretningsdrift 

33 33 34 39 19 55 47 56
Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift  1 786 1 791 1 962 1 926 2 336 1 873 1 985 2 185

Sum inntekter av statens forretningsdrift 

1 819 1 824 1 995 1 966 2 355 1 927 2 032 2 241

Renter fra statsbankene 

12 197 8 165 7 175 7 328 8 842 11 460 11 325 12 491

Renter av kontantbeholdning og andre fordringer 

3 647 2 967 4 152 6 353 8 675 10 022 9 430 10 811

Utbytte ekskl. Statoil/StatoilHydro 

6 130 8 488 10 086 11 922 15 121 13 495 17 296 18 161

Sum renteinntekter og utbytte

(ekskl. statens forretningsdrift og Statoil/StatoilHydro).

21 974 19 619 21 414 25 603 32 638 34 976 38 051 41 464

Inntekter under departementene 

23 905 22 866 22 494 28 317 24 830 21 409 20 487 26 129

Overføring fra Norges Bank 

0 0 0 0 0 0 0

Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond 

0 0 0 0 0 0 0

Sum andre inntekter 

23 905 22 866 22 494 28 317 24 830 21 409 20 487 26 129

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet 

84 713 98 703 120 035 146 705 132 287 128 200 184 500 161 900

Skatt og avgift på utvinning av petroleum 

101 380 118 142 168 817 217 261 191 153 184 100 247 100 255 000

Aksjeutbytte og renteinntekter fra Statoil/StatoilHydro 

5133 5 222 8 139 12 593 14 006 15 773 16 940 16 940

Sum petroleumsinntekter 

191 227 222 068 296 991 376 559 337 446 328 073 448 540 433 840
Tilbakebetalinger 68 874 95 154 76 492 171 431 70 906 60 746 60 904 57 139

Statens pensjonsfond - Utland 

62 844 80 727 70 593 57 372 2 810 36 418 13 840 48 650

Sum inntekter 

831 913 922 290 1 007 921 1 223 707 1 103 839 1 133 923 1 263 583 1 312 256

Tabell 1.9 Saldert budsjett 2008, utgifter fordelt etter departement og grupper av postnummer

1000 kroner
    Statens egne driftsutgifter   Overføringer  
  Samlede utgifter I alt Driftsut- gifter (postnr. 01) Spesielle driftsut- gifter (postnr. 21-23) Driftsresultat forretnings- driften (postnr. 24) Nybygg, anlegg (postnr. 30-49) I alt Andre statsregnskaper (postnr. 50-59) Kom- muner (postnr. 60-69) Andre over- føringer (postnr. 70-89) Utlån gjeldsavdrag m.v. (postnr. 90-99)
Det kongelige hus  166217 14422 14422 0 0 0 151795 151795 0 0 0
Regjering  259794 259794 246794 13000 0 0 0 0 0 0 0
Stortinget og underliggende institusjoner  1330400 1067900 1067900 0 0 134500 128000 0 0 128000 0
Høyesterett  61509 61509 61509 0 0 0 0 0 0 0 0
Utenriksdepartementet  26888083 3160350 2747284 413066 0 29757 23356366 170000 0 23186366 341610
Kunnskapsdepartementet  60681350 2817840 1576872 1240968 0 28512 51834998 22834029 22343311 6657658 6000000
Kultur- og kirkedepartementet  7686992 2319782 2240794 78988 0 28497 5338713 757499 0 4581214 0
Justis- og politidepartementet  18087765 16117516 15812685 304831 0 721107 1249142 143487 27200 1078455 0
Kommunal- og regionaldepartementet  73395088 239208 198590 40618 0 2000 73153880 11500 69562480 3579900 0
Arbeids- og inkluderingsdepartementet  26098355 11562802 9733002 1829800 0 988800 13546753 393400 4639100 8514253 0
Helse- og omsorgsdepartementet  95756118 2506600 1558679 947921 0 24397 92895121 209006 4715244 87970871 330000
Barne- og likestillingsdepartementet  22435941 4959475 3368861 1590614 0 60795 17415671 182044 629151 16604476 0
Nærings- og handelsdepartementet  7110087 1279187 1062623 216564 0 10000 3620900 1191000 0 2429900 2200000
Fiskeri- og kystdepartementet  3356346 2256001 1841371 414630 0 393700 706645 318090 30100 358455 0
Landbruks- og matdepartementet  14487030 1397102 1372102 25000 0 9268 13080660 1576416 101910 11402334 0
Samferdselsdepartementet  24711100 11051900 510100 10541800 0 8877000 4497200 152600 266600 4078000 0
Miljøverndepartementet  3264322 1573877 784750 789127 0 327973 1362472 294217 4000 1064255 0
Fornyings- og administrasjonsdepartementet  16051570 12459642 11621076 838566 0 1683637 608291 10000 0 598291 1300000
Finansdepartementet  36502700 7381100 6445600 935500 0 160300 28941200 0 10300000 18641200 20100
Forsvarsdepartementet  31540172 21928313 21093966 834347 -511000 9481293 641566 358191 19500 263875 0
Olje- og energidepartementet  3570298 2008348 604012 1404336 0 10000 1551950 1151300 0 400650 0
Ymse utgifter  10780573 10780573 10780573 0 0 0 0 0 0 0 0
Statsbankene  77384859 571743 571743 0 0 115812 11253604 4467200 0 6786404 65443700
Statlig petroleumsvirksomhet  26300000 0 0 0 0 25100000 1200000 1200000 0 0 0
Statens forretningsdrift  1143869 0 0 0 -466318 1610187 0 0 0 0 0
Folketrygden  257988462 0 0 0 0 0 257988462 0 210000 257778462 0
Statens pensjonsfond - Utland  301773000 0 0 0 0 0 301773000 301773000 0 0 0
Sum utgifter  1148812000 117774984 95315308 22459676 -977318 49797535 906296389 337344774 112848596 456103019 75635410

Tabell 1.10 Forslag for 2009, utgifter fordelt etter departement og de forskjellige grupper av postnummer

1000 kroner
    Statens egne driftsutgifter   Overføringer  
  Samlede utgifter I alt Drifts- utgifter (postnr. 01) Spesielle drifts- utgifter (postnr. 21-23) Driftsres- ultat for- retnings- driften (postnr. 24) Nybygg, anlegg (postnr. 30-49) I alt Andre statsregn- skaper (postnr. 50-59) Kom- muner (postnr. 60-69) Andre over- føringer (postnr. 70-89) Utlån gjeldsavdrag m.v. (postnr. 90-99)
Det kongelige hus  173501 15287 15287 0 0 0 158214 158214 0 0 0
Regjering  283920 283920 270320 13600 0 0 0 0 0 0 0
Stortinget og underliggende institusjoner  1378140 1157670 1157670 0 0 69920 150550 0 0 150550 0
Høyesterett  69083 69083 69083 0 0 0 0 0 0 0 0
Utenriksdepartementet  31248538 4990145 2992799 1997346 0 29757 25787026 0 0 25787026 441610
Kunnskapsdepartementet  71673261 2997047 1747025 1250022 0 29681 56646533 24406609 25162100 7077824 12000000
Kultur- og kirkedepartementet  8473528 2487080 2344698 142382 0 27277 5959171 851292 0 5107879 0
Justis- og politidepartementet  19793743 18044615 17681498 363117 0 452717 1296411 129852 37000 1129559 0
Kommunal- og regionaldepartementet  82102480 301908 259200 42708 0 1000 81799572 11500 77618172 4169900 0
Arbeids- og inkluderingsdepartementet  30792349 13707235 10387786 3319449 0 1295856 15789258 405414 5929205 9454639 0
Helse- og omsorgsdepartementet  109788924 3131301 1997774 1133527 0 25397 106542226 224122 1929832 104388272 90000
Barne- og likestillingsdepartementet  23411406 5631454 3860397 1771057 0 63288 17716664 206269 798723 16711672 0
Nærings- og handelsdepartementet  5413605 1548505 1163505 385000 0 10000 3855100 1247400 0 2607700 0
Fiskeri- og kystdepartementet  3594231 2529571 2105821 423750 0 455100 609560 346300 30800 232460 0
Landbruks- og matdepartementet  15112316 1504688 1467028 37660 0 9535 13598093 1608152 114224 11875717 0
Samferdselsdepartementet  27952100 12179300 537700 11641600 0 10323000 5069700 170200 443700 4455800 0
Miljøverndepartementet  4074279 1996730 943832 1052898 0 410223 1467326 339706 9500 1118120 200000
Fornyings- og administrasjonsdepartementet  16965609 11822645 11349507 473138 0 1148102 594862 0 0 594862 3400000
Finansdepartementet  88795400 8050400 6908900 1141500 0 170200 35623800 0 13650000 21973800 44951000
Forsvarsdepartementet  33458296 24203226 23310198 893028 -940000 9473238 721832 321219 2000 398613 0
Olje- og energidepartementet  14691504 2015054 708554 1306500 0 931000 1745450 1242300 10000 493150 10000000
Ymse utgifter  12943074 12943074 12943074 0 0 0 0 0 0 0 0
Statsbankene  68182894 606035 606035 0 0 164605 11218170 4367390 0 6850780 56194084
Statlig petroleumsvirksomhet  26700000 0 0 0 0 25200000 1500000 1500000 0 0 0
Statens forretningsdrift  1551441 0 0 0 -559988 2111429 0 0 0 0 0
Folketrygden  276630378 0 0 0 0 0 276630378 0 220000 276410378 0
Statens pensjonsfond - Utland  407140000 0 0 0 0 0 407140000 407140000 0 0 0
Sum utgifter  1382394000 132215973 104827691 27388282 -1499988 52401325 1071619896 444675939 125955256 500988701 127276694

Tabell 1.11 Statsbankenes innvilgninger 2003-2007, saldert budsjett 2008 og forslag til rammer for 2009

            Mill. kroner
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lånekassen for utdanning 1 

11 101 15 265 16 767 16 704 17 712 19 432 19 833

Husbanken 

14 500 2 14 500 2 13 500 2 13 500 2 13 000 13 000 12 000

Innovasjon Norge 

1 674 1 681 1 869 1 824 1 820 2 025 1 780

- Innovasjonslån (landsomf.)3

101 29 84 100 100 300 30

- Risikolåneordn. (distriktsr.) 4 

295 228 186 224 220 225 250
- Lavrisikolåneordning 1 132 1 299 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
- Distriktsrettet ordning 5   146 125 99 0 0 0 0

Sum 

27 275 31 446 32 136 32 028 32 532 34 457 33 613

1Tallene gjelder kap. 2410 post 90.

2 500 mill. kroner skyldes låneramme til bygging av eldreboliger og lignende i sydlige land.

3 Landsdekkende risikolån foreslås i 2008 videreutviklet til en ny innovasjonslåneordning med låneramme på 300 mill. kroner.

4 Tallene for 2008 og 2009 er anslag. Det er opp til Fylkeskommunene i samarbeid med Innovasjon Norge å bestemme beløpet. Midlene går over kap. 551 post 60.

5 Ordningen er avviklet fra 2006.

Til dokumentets forside