St.prp. nr. 1 (2008-2009)

Den kongelige proposisjon om statsbudsjettet for budsjettåret 2009

Til innholdsfortegnelse

2 Bevilgningsregnskapet

Tabell 2.1 Utgifter og inntekter i bevilgningsregnskapet pr. 1. halvår 2008

          Mill. kroner

Utgifter

Overført fra forrige termin Budsjettets stilling 2008 Samlet til disposisjon Regnskap for 1. halvår

Gjenstående beløp

Det kongelige hus

0 166 166 83 83

Regjering

9 270 279 132 147

Stortinget og underliggende institusjoner 

62 1 338 1 399 649 750

Høyesterett

1 68 69 32 37

Utenriksdepartementet

610 26 904 27 514 9 454 18 060

Kunnskapsdepartementet

235 60 874 61 109 39 863 21 246

Kultur- og kirkedepartementet

114 7 700 7 814 4 291 3 524

Justisdepartementet

551 18 188 18 740 9 027 9 713

Kommunal- og regionaldepartementet

245 73 530 73 776 40 404 33 372
Arbeids- og inkluderingsdepartementet 998 26 621 27 620 13 014 14 605

Helse- og omsorgsdepartementet

264 99 367 99 630 47 990 51 640

Barne- og likestillingsdepartementet

29 22 649 22 677 11 342 11 336

Nærings- og handelsdepartementet

124 7 487 7 612 4 806 2 806

Fiskeri- og kystdepartementet

404 3 281 3 685 1 742 1 943

Landbruks- og matdepartementet

175 14 636 14 811 11 094 3 717

Samferdselsdepartementet

603 24 895 25 498 11 918 13 580

Miljøverndepartementet

409 3 376 3 785 1 410 2 375

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

280 16 945 17 225 8 669 8 555

Finansdepartementet

412 37 459 37 871 22 574 15 297

Forsvarsdepartementet

2 066 31 893 33 959 14 819 19 140

Olje- og energidepartementet

369 3 230 3 599 3 122 477

Ymse utgifter

0 14 870 14 870 87 14 783

Statsbankene

695 76 171 76 866 33 531 43 335

Statlig petroleumsvirksomhet

0 25 741 25 741 10 888 14 853

Statens forretningsdrift

284 932 1 217 -49 1 266

Folketrygden

71 264 197 264 269 126 838 137 431

Statens pensjonsfond - Utland

0 301 773 301 773 145 154 156 619

Sum utgifter

9 010 1 164 564 1 173 574 572 884 600 690
Nedgang i diverse beholdninger 0 0 0 0 0

Totalsum

9 010 1 164 564 1 173 574 572 884 600 690

       
      Mill. kroner

Inntekter

Budsjettets stilling 2008

Regnskap for 1. halvår Gjenstående beløp

Skatt på formue og inntekt

173 183 117 600 55 583

Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift

194 300 102 763 91 537

Tollinntekter

2 027 985 1 042

Merverdiavgift

190 700 96 152 94 548

Avgifter på alkohol

11 040 5 221 5 819

Avgifter på tobakk

7 317 3 581 3 736

Avgifter på motorvogner

46 198 26 628 19 570

Andre avgifter

25 132 12 162 12 970

Sum skatter og avgifter

649 897 365 092 284 805

Renter av statens forretningsdrift

47 -17 63

Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i forbindelse med nybygg, anlegg mv.

1 985 762 1 223

Sum inntekter av statens forretningsdrift

2 032 745 1 286

Renter fra statsbankene

11 325 5 696 5 629

Renter av kontantbeholdning og andre fordringer

10 202 5 243 4 959

Aksjeutbytte ekskl. Statoil

17 296 8 644 8 653

Renteinntekter og utbytte (ekskl statens forretningsdrift og StatoilHydro)

38 823 19 583 19 241

Inntekter under departementene

21 294 13 415 7 879

Overføring fra Norges Bank

0 0 0

Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond

0 0 0

Sum andre inntekter

21 294 13 415 7 879

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

148 600 89 977 58 623

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

183 500 99 092 84 408

Aksjeutbytte fra StatoilHydro

16 940 16 940 0

Sum petroleumsinntekter

349 040 206 010 143 030

Tilbakebetalinger

60 904 23 119 37 785
Statens pensjonsfond - Utland 36 418 0 36 418

Sum inntekter

1 158 409 627 964 530 445

Bevilgningsregnskapet for 1. halvår 2007 og 2008

          Mill. kroner

Utgifter

Samlede utgifter

Driftsutgifter

Nybygg,

anlegg mv.

Overføringer til andre

Utlån, gjelds- avdrag mv.

  2007 2008 2007 2008 2007

2008

2007

2008 2007

2008

Det kongelige hus

122 83 10 7 0 0 112 76 0 0

Regjering

114 132 114 132 0 0 0 0 0 0

Stortinget og underliggende institusjoner

601 649 502 537 39 50 61 62 0 0

Høyesterett

27 32 27 32 0 0 0 0 0 0

Utenriksdepartementet

9 089 9 454 1 231 1 261 4 9 7 512 7 843 341 341
Kunnskapsdepartementet 36 929 39 863 1 203 1 339 3 9 25 724 32 516 10 000 6 000

Kultur- og kirkedeparte- mentet

4 252 4 291 1 166 1 191 17 9 3 068 3 091 0 0

Justisdepartementet

8 180 9 027 7 608 8 467 60 30 513 530 0 0

Kommunal- og regional- departementet

37 828 40 404 102 107 1 0 37 725 40 297 0 0
Arbeids- og inkluderingsdepartementet 11 410 13 014 5 556 6 071 100 407 5 753 6 536 0 0
Helse- og omsorgsdepartementet 51 330 47 990 1 182 1 252 6 8 47 736 46 731 2 405 0

Barne- og likestillings- departementet

11 023 11 342 2 293 2 518 5 9 8 725 8 814 0 0

Nærings- og handels- departementet

2 472 4 806 649 684 1 1 1 572 1 741 250 2 380

Fiskeri-og kystdepartementet

1 734 1 742 1 235 1 221 149 210 350 312 0 0

Landbruks- og matdepartementet

10 500 11 095 696 709 1 6 9 804 10 380 0 0

Samferdselsdepartementet

10 662 11 918 4 884 5 453 3 251 4 172 2 395 2 293 132 0

Miljøverndepartementet

1 458 1 410 609 700 86 90 562 620 200 0
Fornyings- og administrasjonsdepartementet 7 754 8 669 5 037 5 553 865 1 061 359 400 1 492 1 655

Finansdepartementet

50 553 22 574 3 424 3 496 51 53 17 428 19 004 29 649 20

Forsvarsdepartementet

14 050 14 819 11 038 11 159 2 823 3 363 188 297 0 0

Olje- og energidepartementet

10 934 3 122 407 490 2 7 526 1 182 10 000 1 443

Ymse utgifter

60 87 60 87 0 0 0 0 0 0

Statsbankene

41 432 33 531 268 264 18 32 5 065 5 393 36 081 27 842

Statlig petroleumsvirksomhet

10 597 10 888 0 0 9 491 9 047 1 106 1 841 0 0

Statens forretningsdrift

-161 -49 -617 -602 456 553 0 0 0 0

Folketrygden

119 138 126 838 0 0 0 0 119 138 126 838 0 0

Statens pensjonsfond - Utland

141 525 145 154 0 0 0 0 141 525 145 154 0 0

Sum utgifter

593 613 572 884 48 684 52 126 17 431 19 127 436 947 461 949 90 551 39 682
                  Mill. kroner
Inntekter

Samlede

inntekter

Salgsinntekter

Inntekter i forbindelse med nybygg og anlegg

Skatter, avgifter og andre overføringer

Tilbake- betalinger

  2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008

Skatt på formue og inntekt

97 669 117 600 0 0 0 0 97 669 117 600 0 0

Arbeidsgiveravgift og folketrygdavgift

92 177 102 763 0 0 0 0 92 177 102 763 0 0
Tollinntekter 899 985 0 0 0 0 899 985 0 0

Merverdiavgift

89 104 96 152 0 0 0 0 89 104 96 152 0 0
Avgifter på alkohol 4 966 5 221 0 0 0 0 4 966 5 221 0 0
Avgifter på tobakk 3 401 3 581 0 0 0 0 3 401 3 581 0 0
Avgifter på motorvogner 26 840 26 628 0 0 0 0 26 840 26 628 0 0

Andre avgifter

11 449 12 162 0 0 0 0 11 449 12 162 0 0

Sum skatter og avgifter

326 504 365 092 0 0 0 0 326 504 365 092 0 0

Renter av statens forretningsdrift

-9 -17 0 0 0 0 -9 -17 0 0

Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i forbindelse med nybygg, anlegg mv.

975 762 0 0 286 258 689 504 0 0

Sum inntekter av statens forretningsdrift

966 745 0 0 286 258 679 487 0 0

Renter fra statsbankene

4 502 5 696 0 0 0 0 4 502 5 696 0 0

Renter av kontantbeholdning og andre fordringer

4 243 5 243 0 0 0 0 4 243 5 243 0 0

Aksjeutbytte ekskl. Statoil/StatoilHydro

7 575 8 644 0 0 0 0 7 575 8 644 0 0

Renteinntekter og utbytte (ekskl statens forretningsdrift og Statoil/StatoilHydro)

16 320 19 583 0 0 0 0 16 320 19 583 0 0

Inntekter under departe- mentene

13 587 13 415 7 757 6 692 257 212 5 572 6 511 0 0

Overføring fra Norges Bank

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tilbakeføring av midler fra

Statens banksikringsfond

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum andre inntekter

13 587 13 415 7 757 6 692 257 212 5 572 6 511 0 0

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

66 763 89 977 55 273 78 059 7 971 8 004 3 520 3 914 0 0

Skatt og avgift på utvinning av

petroleum

96 239 99 092 0 0 0 0 96 239 99 092 0 0

Aksjeutbytte fra Statoil/StatoilHydro

14 006 16 940 0 0 0 0 14 006 16 940 0 0

Sum petroleumsinntekter

177 008 206 010 55 273 78 059 7 971 8 004 113 764 119 946 0 0

Tilbakebetalinger

34 967 23 119 0 0 0 0 0 0 34 967 23 119

Statens pensjonsfond - Utland

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum inntekter

569 352 627 964 63 031 84 752 8 514 8 474 462 840 511 619 34 967 23 119
            Mill. kroner
  Lånetransaksjoner Regnskap 2007 Budsjettets stil­- ling 2008 End- ringer i pst. Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2008 End- ringer i pst.
1

Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføring fra statens petroleumsfond

1 030 124 1 061 086 3,0 534 385 604 845 13,2
2

Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld)

1 031 466 1 088 957 5,6 503 062 533 202 6,0

Driftsutgifter

106 057 122 974 16,0 48 684 52 126 7,1

Nybygg, anlegg mv.

41 847 48 669 16,3 17 431 19 127 9,7

Overføringer til andre

567 173 615 541 8,5 295 423 316 795 7,2

Overføringer til Statens pensjonsfond - Utland

316 389 301 773 -4,6 141 525 145 154 2,6
3

Overskudd før lånetransaksjoner før overføring fra Statens pensjonsfond - Utland (1-2)

-1 342 -27 871 - 31 323 71 642 -
4

Overføring fra Statens pensjonsfond - Utland

2 810 36 418 - 0 0 -
5

Overskudd før lånetransaksjoner (3+4)

1 468 8 547 - 31 323 71 642 -
6

Utlån, gjeldsavdrag, aksjetegning mv. i alt

131 801 75 607 -42,6 90 551 39 682 -56,2

Utlån m.v. til statsbankene

68 274 64 765 -5,1 36 081 27 842 -22,8

Gjeldsavdrag

29 649 0 -100,0 29 649 0 -100,0

Andre utlån, aksjetegning mv.

33 877 10 842 -68,0 24 820 11 840 -52,3
7

Tilbakebetalinger m.v.

70 906 60 904 -14,1 34 967 23 119 -33,9
8

Utlån mv. netto (6-7)

60 895 14 702 -75,9 55 584 16 563 -70,2
9

Samlet finansieringsbehov dekket av kontantbeholdning og lån (8-5) 1

59 428 6 155 - 24 261 -55 080 -
10

Statslånemidler

56 770 0 - 0 0 -
11 Endring i diverse beholdninger 2 658 6 155 - 24 261 -55 080 -

1 Inkluderer ikke finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten

Til dokumentets forside