St.prp. nr. 1 (2008-2009)

Den kongelige proposisjon om statsbudsjettet for budsjettåret 2009

Til innholdsfortegnelse

7 Gjennomføringen av inneværende års budsjett

I dette kapitlet gis det en oversikt over gjennomføringen av inneværende års budsjett basert på anslag på regnskap for 2008. I tillegg gis det en oversikt over statsregnskapet per 30. juni 2008.

7.1 Anslag på regnskap 2008

7.1.1 Statsbudsjettets utgifter

Anslag på regnskap til utgiftsbevilgninger i statsbudsjettet for 2008 utgjør 1 278,3 mrd. kroner medregnet lånetransaksjoner og overføringer til Statens pensjonsfond - Utland. Dette er 129,5 mrd. kroner høyere enn det budsjettet som Stortinget vedtok i fjor høst. Hovedårsaken til økningen er høyere anslag på overføringer til Statens pensjonsfond - Utland, jf. nærmere omtale i pkt. 7.1.4 nedenfor.

Utenom utgifter til petroleumsvirksomheten, lånetransaksjoner og overføring til Statens pensjonsfond - Utland anslås utgiftene 9,0 mrd. kroner høyere enn i saldert budsjett. Dette skyldes i stor grad tilleggsbevilgninger som ble vedtatt i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2008 på 6,0 mrd kroner. Merutgiftene som ble vedtatt i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2008, var i hovedsak knyttet til økte pensjonsutgifter i helseforetakene, merutgifter i forbindelse med lønns- og trygdeoppgjøret våren 2008 bl.a. som følge av at anslaget for lønnsveksten fra 2007 til 2008 ble anslått høyere i Revidert nasjonalbudsjett 2008 enn i Nasjonalbudsjett 2008, og økte utgifter til momskompensasjon til kommunene. I anslag på regnskap for 2008 er det nå innarbeidet en forventet ytterligere økning i utgiftene på 2 mrd. kroner. Dette skyldes flere forhold, men særlig anslås utgiftene til momskompensasjonsordningene for kommunene og frivillige organisasjoner høyere enn lagt til grunn for bevilgningsvedtaket i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2008. Videre anslås nå utgiftene til de regelstyrte stønadsordningene i folketrygden noe høyere enn tidligere lagt til grunn, og Regjeringen har i St.prp. nr 80 (2007–2008) fremmet forslag om netto økte utgifter som følge av økt antall asylsøkere. Samlet sett anslås utgiftene med dette 2 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn etter Stortingets behandling av bevilgningsendringer i første halvår. I tillegg er anslagene for dagpenger og renteutgifter oppjustert med til sammen 1 mrd. kroner. Utover dette er det i anslag på regnskap for 2008 lagt til grunn at tilleggsbevilgninger som fremmes 2. halvår og som isolert sett bidrar til å svekke budsjettbalansen, dekkes ved tilsvarende nedsettelse av øvrige utgifter.

Tabell 7.1 Utgifter - totaloversikt

Mill. kroner

Saldert budsjett 2008

Endring fra saldert budsjett 2008

Anslag på regnskap 2008

Driftsutgifter

117 083

-4 098

112 985

Nybygg, anlegg mv.

49 798

-2 929

46 869

Overføringer til andre

906 296

136 528

1 042 825

Utlån, statsgjeld mv.

75 635

-29

75 607

Sum

1 148 812

129 473

1 278 285

Kilde: Finansdepartementet

I saldert budsjett ble det bevilget 10,8 mrd. kroner under kapittel 2309 Tilfeldige utgifter. Bevilgningen ble økt med 2,0 mrd. kroner våren 2008, blant annet for å ta høyde for økte utgifter til reguleringen av pensjoner mv. i folketrygden fra 1. mai 2008. Utgiftene til reguleringen fra 1. mai 2008 ble høyere enn lagt til grunn for bevilgningen på kap. 2309 i saldert budsjett 2008 som følge av at det ble tatt hensyn til at lønnsveksten fra 2006 til 2007 ble høyere enn antatt ved fastsettelsen av grunnbeløpet fra 1. mai 2007. I anslag på regnskap er det lagt til grunn at bevilgningene til lønnsoppgjøret i staten og trygdeoppgjøret mv. dekkes ved reduksjon av kapittel 2309 Tilfeldige utgifter. Lønnsoppgjøret i staten og trygdeoppgjøret mv. er gjennomført, og de bevilgningsmessige konsekvensene av disse oppgjørene er i anslag på regnskap fordelt på en rekke kapitler og poster. Dette forklarer at nivået på driftsutgiftene er redusert i forhold til saldert budsjett, ettersom kapittel 2309 i sin helhet er bevilget som driftsutgifter, mens merutgiftene knyttet til trygdeoppgjøret bidrar til å øke overføringene på statsbudsjettet.

I nysalderingsproposisjonen for 2008, som fremmes senere i høst vil det bli fremmet forslag om nedsettelse av bevilgningen på kapittel 2309.

7.1.2 Statsbudsjettets inntekter

De samlede inntektene på statsbudsjettet for 2008 anslås nå til 1 263,6 mrd. kroner medregnet lånetransaksjoner og overføringer fra Statens pensjonsfond - Utland. Dette er en økning på 130 mrd. kroner i forhold til det budsjettet som Stortinget vedtok i fjor høst. Økningen skyldes i stor grad at anslagene for inntektene fra petroleumsvirksomheten settes opp med 125,2 mrd. kroner i forhold til anslaget i saldert budsjett 2008. I tillegg settes anslagene for skatte- og avgiftsinntekter fra Fastlands-Norge opp med 29,4 mrd. kroner. I motsatt retning trekker reduserte overføringer fra Statens pensjonsfond - Utland til statsbudsjettet som følge av at det oljekorrigerte budsjettunderskuddet nå anslås 22,6 mrd. kroner lavere enn i saldert budsjett.

Inntekter utenom petroleumsinntekter, lånetransaksjoner og overføring fra Statens pensjonsfond - Utland anslås nå å bli 31,4 mrd. kroner høyere enn i saldert budsjett.

Anslagene for skatter og avgifter fra Fastlands-Norge er satt opp med 29,4 mrd. kroner. De reviderte tallene for 2008 er basert på en gjennomgang av statistikken for innbetalte skatter og avgifter hittil i år, samt nye anslag for bl.a. sysselsetting, etterspørsel og lønns- og prisvekst. Direkte skatter og folketrygdavgifter er økt med 26,2 mrd. kroner. Inntektene fra merverdiavgiften er økt med om lag 5,3 mrd. kroner, mens øvrige særavgifter og toll samlet sett er satt ned med 2,1 mrd. kroner.

Tabell 7.2 Statsbudsjettets inntekter

Mill. kroner

Saldert budsjett 2008

Endring fra saldert budsjett 2008

Anslag på regnskap 2008

Salg av varer og tjenester

117 250

56 616

173 865

Inntekter i forbindelse med nybygg og anlegg

18 650

-1 264

17 386

Overføringer fra andre

937 277

74 151

1 011 428

Tilbakebetalinger mv.

60 746

158

60 904

Sum

1 133 923

129 660

1 263 583

Kilde: Finansdepartementet

Utenom skatter og avgifter fra Fastlands-Norge er anslaget for øvrige inntekter økt med 1,9 mrd. kroner. Siden Stortinget vedtok budsjettet for 2008 i fjor høst har utbyttebetalinger økt med 3,8 mrd. kroner. Salg av klimakvoter som var planlagt i 2008 utsettes til 2009, og dette reduserer inntektene med 1,0 mrd. kroner i 2008. I tillegg er renteinntektene er satt ned med 0,7 mrd. kroner.

Tilbakebetalinger mv. av lån forventes nå å bli 60,9 mrd. kroner, som er 0,2 mrd. kroner høyere enn i saldert budsjett 2008.

7.1.3 Folketrygdens utgifter og inntekter. Finansieringsbehov

Folketrygdens inntekter og utgifter er medregnet i statsbudsjettet. Folketrygdens finansieringsbehov, som framkommer ved at folketrygdens inntekter bare delvis finansierer folketrygdens utgifter, dekkes ved et statstilskudd fastsatt gjennom et eget vedtak. Ved salderingen av statsbudsjettet for 2008 samtykket Stortinget i at det anslåtte finansieringsbehovet på 61,8 mrd. kroner ble dekket.

Tilleggsbevilgninger som er vedtatt hittil i år, øker utgiftene under folketrygden med 6,2 mrd. kroner. For 2. halvår legges det til grunn en netto økning i bevilgningene på 100 mill. kroner under folketrygden medregnet utgifter til dagpenger. Folketrygdens inntekter fra trygdeavgiften og arbeidsgiveravgiften anslås å bli 9,2 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i saldert budsjett.

Folketrygdens finansieringsbehov anslås derfor nå til 58,7 mrd. kroner. I nysalderingsproposisjonen vil det bli fremmet forslag til vedtak om folketrygdens finansieringsbehov i 2008 basert på anslagsendringer mv. gjennom året.

7.1.4 Petroleumsvirksomhetens utgifter og inntekter

Oversikt over petroleumsvirksomhetens utgifter og inntekter

Petroleumsvirksomhetens inntekter fratrukket petroleumsvirksomhetens utgifter danner netto kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten. Inntekts- og utgiftselementene som inngår i petroleumsvirksomhetens inntekter og utgifter er fastsatt i § 3 i lov om Statens pensjonsfond.

Tabell 7.3 Kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten

Mill. kroner

Saldert budsjett 2008

Endring fra saldert budsjett 2008

Anslag på regnskap 2008

Inntekter SDØE

128 200

56 300

184 500

-

Utgifter SDØE

26 300

-2 359

23 941

+

Skatt og avgift på utvinning inkl. CO2-avgift

184 100

63 000

247 100

+

Aksjeutbytte fra StatoilHydro ASA

15 773

1 167

16 940

=

Netto kontantstrøm

301 773

122 826

424 599

Kilde: Finansdepartementet

Petroleumsutgifter

Utgiftene til petroleumsvirksomhet består av andelen av investeringer på sokkelen som dekkes av statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) og overføringer til Statens petroleumsforsikringsfond.

Utgiftene til petroleumsvirksomheten anslås nå til om lag 23,9 mrd. kroner i 2008. Dette er 2,4 mrd. kroner lavere enn i saldert budsjett. Det er lavere utgifter til investeringer som bidrar til de reduserte utgiftene, mens økte utbetalinger til Statens petroleumsforsikringsfond trekker noe i motsatt retning.

Petroleumsinntekter

Inntektene fra SDØE omfatter i hovedsak driftsresultat, avskrivninger og renter, og anslås til 184,5 mrd. kroner i 2008. I saldert budsjett var inntektene fra SDØE anslått til 128,2 mrd. kroner, noe som innebærer at anslaget er økt med 56,3 mrd. kroner. Videre omfatter inntektene fra petroleumsvirksomheten skatt og avgift på utvinning, inkludert CO2- og NOx-avgift, samt aksjeutbytte fra StatoilHydro ASA. Staten har i 2008 mottatt utbytte på om lag 16,9 mrd. kroner fra StatoilHydro ASA. Dette er 1,2 mrd. kroner høyere enn saldert budsjett. Betalte skatter og avgifter fra petroleumsvirksomheten i 2008 anslås til 247,1 mrd. kroner, medregnet CO2- og NOx-avgift. Anslaget er 63 mrd. kroner høyere enn i saldert budsjett. De økte petroleumsinntektene skyldes i hovedsak at oljeprisen nå anslås til 585 kroner per fat, mens bevilgningene i saldert budsjett 2008 er basert på en oljeprisforutsetning på 360 kroner per fat.

Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås nå til om lag 424,6 mrd. kroner i 2008. Dette er 122,8 mrd. kroner høyere enn i saldert budsjett 2008.

Statens pensjonsfond

Statens pensjonsfond består av Statens pensjonsfond - Utland og Statens pensjonsfond - Norge. Statsbudsjettets netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten overføres i sin helhet til Statens pensjonsfond - Utland. Nettoinntektene fra petroleumsvirksomheten i 2008 anslås å bli 424,6 mrd. kroner, som er 122,8 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i saldert budsjett.

Samlet overføring fra Statens pensjonsfond - Utland til statsbudsjettet er i saldert budsjett fastsatt til 36,4 mrd. kroner. Det oljekorrigerte underskuddet for 2008 anslås nå til 13,8 mrd. kroner, som er 22,6 mrd. kroner lavere enn bevilget beløp.

Det er fortsatt usikkerhet knyttet til behovet for tilleggsbevilgninger i 2. halvår og dermed også anslaget for det oljekorrigerte underskuddet i 2008. Det vil i nysalderingsproposisjonen bli fremmet oppdaterte anslag for, og eventuelt forslag om, endret overføring fra Statens pensjonsfond - Utland til statskassen i 2008.

Kapitalen i Statens pensjonsfond - Utland anslås nå til 2 300,0 mrd. kroner ved utløpet av 2008, mens kapitalen i Statens pensjonsfond - Norge anslås til 114,4 mrd. kroner. Samlet anslås dermed kapitalen i Statens pensjonsfond til 2 414,4 mrd. kroner ved utløpet av 2008.

Tabell 7.4 Statens pensjonsfond. Inntekter og utgifter 2008

Mill. kroner

Saldert budsjett 2008

Endring fra saldert budsjett 2008

Anslag på regnskap 2008

Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

301 773

122 826

424 599

- Overført til statskassen

36 418

-22 574

13 844

+ Renter og utbytte fra Statens pensjonsfond

78 600

5 600

84 200

= Overskudd i Statens pensjonsfond

343 955

151 000

494 955

Memo:

Anslått kapital i fondet per 31.12.2008 (målt til markedsverdi)

2 414 mrd. kroner

Kilde: Finansdepartementet

7.1.5 Oppsummering. Saldering og finansieringsbehov

Statsbudsjettet gjøres opp i balanse etter tilbakeføring fra Statens pensjonsfond - Utland. Statsbudsjettets finansieringsbehov vil derfor være knyttet til netto utlån og gjeldsavdrag på tidligere opptatte lån utenom overføringer til Statens pensjonsfond - Utland. I saldert budsjett 2008 ble brutto finansieringsbehov anslått til 14,9 mrd. kroner. Brutto finansieringsbehov anslås nå til 14,7 mrd. kroner.

Tabell 7.5 Oppsummering. Saldering og finansieringsbehov

Mill. kroner

Saldert budsjett 2008

Endring fra saldert budsjett 2008

Anslag på regnskap 2008

1.

Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføringer fra Statens pensjonsfond - Utland)

1 036 759

152 076

1 188 835

2.

Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld mv.)

1 073 177

129 502

1 202 679

3.

Overskudd før lånetransaksjoner, før overføring fra Statens pensjonsfond - Utland (1-2)

-36 418

22 574

-13 844

4.

Overføring fra Statens pensjonsfond - Utland

36 418

-22 574

13 844

5.

Overskudd før lånetransaksjoner (3+4)

0

0

0

6.

Utlån, gjeldsavdrag mv.

75 635

-29

75 607

7.

Tilbakebetalinger mv.

60 746

158

60 904

8.

Utlån mv., netto (6-7)

14 889

-187

14 702

9.

Samlet finansieringsbehov - av kontant­beholdning og lånemidler (8-5)

14 889

-187

14 702

Kilde: Finansdepartementet

Olje- og energidepartementet har i 2008 fullmakt til å kunne utgiftsføre kjøp av aksjer i StatoilHydro ASA uten bevilgning under kap. 1811 StatoilHydro ASA, post 96 Aksjekjøp. Olje- og energidepartementet har i 2008 startet prosessen med oppkjøp av aksjer i StatoilHydro ASA, slik at statens eierandel over tid øker til 67 prosent, jf. St.prp. nr. 60 (2006–2007) Sammenslåing av Statoil og Hydros petroleumsvirksomhet. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med bevilgninger til kjøp av aksjer for inneværende års budsjett i forbindelse med ny saldering av statsbudsjettet for 2008 senere i høst.

7.2 Statsregnskapet medregnet folketrygden for 1. halvår 2008

Dette avsnittet gir en oversikt over statsregnskapet per 30. juni 2008. Regnskapstallene er sammenstilt med saldert budsjett. Tabellene i avsnittet viser også hvor stor andel av bevilgningen i saldert budsjett som er regnskapsført. Anslagsendringer og bevilgninger som er vedtatt etter at budsjettet ble saldert i Stortinget i fjor høst, inngår således ikke i andelen av bevilgninger som er regnskapsført.

7.2.1 Statsbudsjettets utgifter

Statsregnskapet medregnet folketrygden viser at det per 30. juni 2008 er regnskapsført utgifter på 572,9 mrd. kroner. Det utgjør 50 pst. av bevilgningene. Tabell 7.6 viser hvordan beløpet fordeler seg på utgiftsarter.

Tabell 7.6 Statsbudsjettets utgifter

Mill. kroner

Saldert budsjett 2008

Regnskap per 30.06.08

Regnskap i pst. av bevilgning

Driftsutgifter

117 083

52 126

44,5

Nybygg, anlegg mv.

49 798

19 127

38,4

Overføringer til andre

906 296

461 949

51,0

Utlån, gjeldsavdrag mv.

75 635

39 682

52,5

Sum utgifter

1 148 812

572 884

49,9

Kilde: Finansdepartementet

De totale inntektene medregnet lånetransaksjoner utgjør 628,0 mrd. kroner i perioden 1. januar - 30. juni 2008. Det tilsvarer 55 pst. av bevilgningene. Tabell 7.7 viser hvordan inntektene fordeler seg etter art.

Tabell 7.7 Statsbudsjettets inntekter

Mill. kroner

Saldert budsjett 2008

Regnskap per 30.06.08

Regnskap i pst. av bevilgning

Driftsinntekter

117 250

84 752

72,3

Inntekter i samband med nybygg, anlegg mv.

18 650

8 474

45,4

Skatter, avgifter og andre overføringer

937 277

511 619

54,6

Tilbakebetalinger mv.

60 746

23 119

38,1

Sum inntekter

1 133 923

627 964

55,4

Kilde: Finansdepartementet

7.2.2 Petroleumsvirksomhetens utgifter og inntekter

Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten utgjør 195,1 mrd. kroner i perioden 1. januar - 30. juni 2008. Det tilsvarer 65 pst. av bevilgningene.

Tabell 7.8 Kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten

Mill. kroner

Saldert budsjett 2008

Regnskap per 30.06.08

Regnskap i pst. av bevilgning

Inntekter SDØE

128 200

89 977

70,2

-

Utgifter SDØE

26 300

10 888

41,4

+

Skatt og avgift på utvinning inkl. CO2-avgift

184 100

99 092

53,8

+

Aksjeutbytte fra StatoilHydro ASA

15 773

16 940

107,4

=

Netto kontantstrøm

301 773

195 122

64,7

Kilde: Finansdepartementet

7.2.3 Oppsummering. Saldering og finansieringsbehov

Regnskapet per 30. juni 2008 viser et brutto finansieringsbehov på 16,6 mrd. kroner.

Tabell 7.9 Oppsummering. Saldering og finansieringsbehov

Mill. kroner

Saldert budsjett 2008

Regnskap per 30.06.08

Regnskap i pst. av bevilgning

1.

Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføringer fra Statens pensjonsfond - Utland)

1 036 759

604 845

58,3

2.

Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld mv.)

1 073 177

533 203

49,7

3.

Overskudd før lånetransaksjoner, før overføring fra Statens pensjonsfond - Utland (1-2)

-36 418

71 642

-196,7

4.

Overføring fra Statens pensjonsfond - Utland

36 418

-71 642

-196,7

5.

Overskudd før lånetransaksjoner (3+4)

0

0

-

6.

Utlån, gjeldsavdrag mv.

75 635

39 682

52,5

7.

Tilbakebetalinger mv.

60 746

23 119

38,1

8.

Utlån mv., netto (6-7)

14 889

16 563

111,2

9.

Samlet finansieringsbehov - av kontantbeholdning og lånemidler (8-5)

14 889

16 563

111,2

Kilde: Finansdepartementet

For nærmere detaljer vedrørende statsregnskapet for 1. halvår 2008 vises det til tabellene i vedlegg 2.

Til forsiden