Ot.prp. nr. 29 (2005-2006)

Om lov om endringer i kontantstøtteloven mv.

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning og bakgrunn

Barne- og familiedepartementet legger med dette fram forslag til endringer i lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre og i enkelte andre lover.

I forslaget til statsbudsjett for 2006 foreslår regjeringen å forkorte stønadsperioden for kontantstøtte med en måned. Stønadsperioden forkortes dermed fra 24 til 23 måneder. Denne odelstingsproposisjonen inneholder de nødvendige lovendringer for gjennomføring av forslaget.

Departementet foreslår også tekniske endringer i enkelte lover som følge av ny barnehagelov som trer i kraft 1. januar 2006.