Ot.prp. nr. 29 (2005-2006)

Om lov om endringer i kontantstøtteloven mv.

Til innholdsfortegnelse

3 Ordlydendringer

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) trer i kraft 1. januar 2006. Fra samme tidspunkt blir det nødvendig å endre ordlyden i tre lover som henviser til bestemmelser i barnehageloven 5. mai 1995 nr. 19.

Kontantstøtteloven § 17 viser til folketrygdloven § 20-7. Denne bestemmelsen er imidlertid opphevet. Reglene om trygderevisjon står nå i folketrygdloven § 20-8. Henvisningen må dermed endres.