Ot.prp. nr. 29 (2005-2006)

Om lov om endringer i kontantstøtteloven mv.

Til innholdsfortegnelse

5 Merknader til enkelte av bestemmelsene

Til kontantstøtteloven § 8 første ledd

Stønadsperioden forkortes med en måned slik at retten til kontantstøtte opphører kalendermåneden før barnet fyller 3 år. Hvis barnet for eksempel fyller 3 år 15. januar, utbetales kontantstøtten til og med desember måned.

Til kontantstøtteloven § 10 tredje ledd

Stønadsperioden forkortes med en måned. Det betyr at kontantstøtten maksimalt kan løpe i 23 måneder etter at stønadsperioden for fulle adopsjonspenger er utløpt.