Ot.prp. nr. 29 (2005-2006)

Om lov om endringer i kontantstøtteloven mv.

Til innholdsfortegnelse

2 Forkorte stønadsperioden for kontantstøtte

2.1 Gjeldende rett

Kontantstøtte gis med virkning fra og med kalendermåneden etter at barnet er fylt 1 år og til og med den kalendermåneden barnet fyller 3 år. For adopterte barn utbetales det kontantstøtte i to år (24 måneder) etter at stønadsperioden for fulle adopsjonspenger er utløpt.

2.2 Departementets forslag

Departementet foreslår at kontantstøtteloven § 8 endres slik at kontantstøtten utbetales til og med kalendermåneden før barnet fyller tre år. Tilsvarende foreslås lovens § 10 endret slik at kontantstøtte for adopterte barn løper i 23 måneder fra retten inntrer, forutsatt at vilkårene er oppfylt.

Det foreslås at endringene trer i kraft 1. januar 2006.