Ot.prp. nr. 29 (2005-2006)

Om lov om endringer i kontantstøtteloven mv.

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Barne- og familiedepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om endringer i kontantstøtteloven mv.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i kontantstøtteloven mv. i samsvar med et vedlagt forslag.