Ot.prp. nr. 29 (2005-2006)

Om lov om endringer i kontantstøtteloven mv.

Til innholdsfortegnelse

4 Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er beregnet at forkorting av stønadsperioden for kontantstøtte med en måned vil utgjøre en innsparing på 75 mill. kroner i 2006.

Det er behov for informasjon til brukerne om den foreslåtte endring. Forkorting av stønadsperioden krever dessuten endringer i trygdeetatens IT-systemer. Rikstrygdeverket anslår at de administrative kostnadene vil beløpe seg til 555 000 kroner. Kostnadene dekkes innenfor Rikstrygdeverkets ramme.

Ordlydendringene er av rent teknisk karakter og har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.