St.prp. nr. 43 (2000-2001)

Om endringer i statsbudsjettet for 2001 som kompensering for utgiftene til forsøket på å redde mulige overlevende fra den russiske ubåten Kursk

Til innholdsfortegnelse

1 Formål

I proposisjonen fremmes det forslag om at Stortinget øker bevilgningene for 2001 med kr 19 461 000 til dekning av Forsvarsdepartementets og Utenriksdepartementets utgifter til forsøket på å redde mulige overlevende fra den russiske ubåten Kursk.