St.prp. nr. 43 (2000-2001)

Om endringer i statsbudsjettet for 2001 som kompensering for utgiftene til forsøket på å redde mulige overlevende fra den russiske ubåten Kursk

Til innholdsfortegnelse

4 Spesielle forhold

Havariet og anmodningen om assistanse var en nødsituasjon som krevde øyeblikkelig beslutning. Forsvarsdepartementet påtok seg lederoppgaven da Forsvaret innehar den nødvendige kompetanse for å lede et slikt oppdrag hvor også det russiske militære apparat er involvert. Aksjonen var imidlertid ikke en naturlig del av Forsvarsdepartementets eller Utenriksdepartementets oppgaver, og den kunne heller ikke forutses. Derfor foreslås det at de to departementenes ordinære budsjetter skjermes ved en kompenserende tilleggsbevilgning.