St.prp. nr. 43 (2000-2001)

Om endringer i statsbudsjettet for 2001 som kompensering for utgiftene til forsøket på å redde mulige overlevende fra den russiske ubåten Kursk

Til innholdsfortegnelse

5 Finansiering

Det foreslås følgende tilleggsbevilgning:

Kapittel 197, post 70, foreslås forhøyet med kr 9 730 500.

Kapittel 1725, post 01, foreslås forhøyet med kr 9 730 500.