St.prp. nr. 52 (2005-2006)

Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 146/2005 av 2. desember 2005 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2003/54/EF (elektrisitetsdirektiv II), direktiv 2003/55/EF (gassmarkedsdirektiv II), forordning 1228/2003/EF (grensehandel) og kommisjonsavgjerd 2003/796/EF (europeisk gruppe av reguleringsstyresmakter)

Til innhaldsliste

1 EØS-komiteens beslutning nr. 146/2005 av 2. desember 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt «avtalen», særlig artikkel 98, og

på følgende bakgrunn:

 1. Avtalens vedlegg IV er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 102/2005 av 8. juli 2005 1 .

 2. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1228/2003 av 26. juni 2003 om vilkår for adgang til nett for overføring av elektrisk kraft over landegrensene 2 skal innlemmes i avtalen.

 3. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/54/EF av 26. juni 2003 om felles regler for det indre marked for elektrisk kraft og om oppheving av vedtak 96/92/EF 3 skal innlemmes i avtalen.

 4. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/55/EF av 26. juni 2003 om felles regler for det indre marked for naturgass og om oppheving av direktiv 98/30/EF 4 , rettet ved EUT L 16 av 23.1.2004, s. 74, skal innlemmes i avtalen.

 5. Kommisjonsvedtak 2003/796/EF av 11. november 2003 om opprettelse av Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektrisk kraft og gass 5 skal innlemmes i avtalen.

 6. Direktiv 2003/54/EF opphever direktiv 90/547/EØF 6 og direktiv 2003/55/EF opphever direktiv 91/296/EØF 7 , som er innlemmet i avtalen og følgelig må oppheves i avtalen.

 7. Vedtak 2003/796/EF opphever vedtak 92/167/EØF 8 , som utgjør det rettslige grunnlag for det nåværende tillegg 4 til vedlegg IV, som følgelig må oppheves i avtalen –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg IV gjøres følgende endringer:

 1. Følgende tilføyes i nr. 11h (kommisjonsdirektiv 2002/31/EF):

  «, som endret ved:

  • 1 03 T: Akt om tiltredelsesvilkårene for Den tsjekkiske republikken, Republikken Estland, Republikken Kypros, Republikken Latvia, Republikken Litauen, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenia og Den slovakiske republikken og tilpasningen av de traktater som er Den europeiske unions grunnlag, vedtatt 16. april 2003 (EUT L 236 av 23.9.2003, s. 33).»

 2. Etter nr. 19 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/77/EF) skal nye nr. 20–23 lyde:

  • «20. 32003 R 1228: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1228/2003 av 26. juni 2003 om vilkår for adgang til nett for overføring av elektrisk kraft over landegrensene (EUT L 176 av 15.7.2003, s. 1).

   Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

   1. Oppgavene i artikkel 12 nr. 2 skal for EFTA-statenes vedkommende utføres av reguleringsmyndighetene i EFTA-statene.

   2. De berørte EFTA-stater skal inviteres til å sende observatører til møtene i komiteen som opprettes i henhold til artikkel 13. EFTA-statenes representanter skal delta fullt ut i komiteens arbeid, men skal ikke ha stemmerett.

  • 21. 32003 D 0796: Kommisjonsvedtak 2003/796/EF av 11. november 2003 om opprettelse av Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektrisk kraft og gass (EUT L 296 av 14.11.2003, s. 34).

  • 22. 32003 L 0054: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/54/EF av 26. juni 2003 om felles regler for det indre marked for elektrisk kraft og om oppheving av direktiv 96/92/EF (EUT L 176 av 15.7.2003, s. 37).

   Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

   1. I artikkel 3 nr. 2) skal formuleringen «traktatens bestemmelser, særlig artikkel 86» erstattes med «EØS-avtalens bestemmelser, særlig artikkel 59»;

   2. I artikkel 3 nr. 8 skal formuleringen «Fellesskapets interesser» erstattes med «partenes interesser»;

   3. I artikkel 3 nr. 8 skal «traktatens artikkel 86» erstattes med «EØS-avtalens artikkel 59»;

   4. I artikkel 10 tilføyes avslutningsvis følgende: «Denne bestemmelse får ikke anvendelse for Liechtenstein.»;

   5. I artikkel 23 nr. 8) skal formuleringen «bestemmelsene i traktaten, særlig artikkel 82» erstattes med «bestemmelsene i EØS-avtalen, særlig artikkel 54»;

   6. I artikkel 26 nr. 1 tilføyes følgende i siste setning: «og Island»;

   7. Artikkel 26 nr. 2 skal lyde som følger: «En EFTA-stat som etter at EØS-komiteens beslutning nr. 146/2005 av 2. desember 2005 har trådt i kraft, av tekniske årsaker har betydelige problemer med å åpne sitt marked for visse begrensede grupper av forretnings­kundene nevnt i artikkel 21 nr. 1 bokstav b), kan anmode om unntak fra denne bestemmelse, og dette kan innvilges av EFTAs overvåkningsorgan for et tidsrom som ikke overstiger 18 måneder etter at EØS-komiteens beslutning nr. 146/2005 av 2. desember 2005 har trådt i kraft»;

   8. Island skal regnes som et lite, isolert nett som definert i artikkel 2 nr. 26. Unntaket i artikkel 15 får derfor tilsvarende anvendelse.

  • 23. 32003 L 0055: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/55/EF av 26. juni 2003 om felles regler for det indre marked for gass og om oppheving av direktiv 98/30/EF (EUT L 176 av 15.7.2003, s. 57), rettet ved EUT L 16 av 23.1.2004, s. 74.

   Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

   1. I artikkel 3 nr. 2) skal formuleringen «traktatens bestemmelser, særlig artikkel 86» erstattes med «EØS-avtalens bestemmelser, særlig artikkel 59»;

   2. I artikkel 3 nr. 5 skal formuleringen «Fellesskapets interesser» erstattes med «partenes interesser»;

   3. I artikkel 3 nr. 5 skal «traktatens artikkel 86» erstattes med «EØS-avtalens artikkel 59»;

   4. I artikkel 9 tilføyes avslutningsvis følgende: «Denne bestemmelse får ikke anvendelse for Liechtenstein.»;

   5. I artikkel 17 nr. 2 tilføyes følgende til sist i første setning:,«som referert i EØS-avtalen og tilpasset denne avtales formål»;

   6. I artikkel 25 nr. 8) skal formuleringen «bestemmelsene i traktaten, særlig artikkel 82» erstattes med «bestemmelsene i EØS-avtalen, særlig artikkel 54»;

   7. Norge skal fra 10. april 2004 regnes som et marked under oppbygging som definert i artikkel 2 nr. 31. Unntaket i artikkel 28 nr. 2 får derfor tilsvarende anvendelse;

   8. De berørte EFTA-stater skal inviteres til å sende observatører til møtene i komiteen som opprettes i henhold til artikkel 30. EFTA-statenes representanter skal delta fullt ut i komiteens arbeid, men skal ikke ha stemmerett.

 3. Teksten i punkt 8 (rådsdirektiv 90/547/EØF), 9 (rådsdirektiv 91/296/EØF), 14 (europaparlaments- og rådsdirektiv 96/92/EF) og 16 (europaparlaments- og rådsdirektiv 98/30/EF) oppheves.

 4. Teksten i tillegg 2, 3 og 4 oppheves.

Artikkel 2

Teksten til forordning nr. 1228/2003, direktiv 2003/54/EF og 2003/55/EF, som rettet ved EUT L 16 av 23.1.2004, s. 74, og vedtak 2003/796/EF på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 3. desember 2005, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1 9 .

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende .

Utferdiget i Brussel, 2. desember 2005.

For EØS-komiteen

Formann

Prins Nikolaus von Liechtenstein

EØS-komiteens sekretærer

Ø. Hovdkinn M. Brinkmann

Fotnotar

1.

EUT L 306 av 24.11.2005, s. 34, og EØS-tillegget til EUT nr. 60 av 24.11.2005, s. 21

2.

EUT L 176 av 15.7.2003, s. 1.

3.

EUT L 176 av 15.7.2003, s. 37.

4.

EUT L 176 av 15.7.2003, s. 57.

5.

EUT L 296 av 14.11.2003, s. 34.

6.

EFT L 313 av 13.11.1990, s. 30.

7.

EFT L 147 av 12.6.1991, s. 37.

8.

EFT L 74 av 20.3.1992, s. 43.

9.

Forfatningsrettslige krav angitt.

Til forsida av dokumentet