St.prp. nr. 52 (2005-2006)

Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 146/2005 av 2. desember 2005 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2003/54/EF (elektrisitetsdirektiv II), direktiv 2003/55/EF (gassmarkedsdirektiv II), forordning 1228/2003/EF (grensehandel) og kommisjonsavgjerd 2003/796/EF (europeisk gruppe av reguleringsstyresmakter)

Til innhaldsliste

6 Kommisjonsbeslutning av 11. november 2003 om opprettelse av Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektrisk kraft og gass (2003/796/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, og

ut fra følgende betraktninger:

 1. Det er fastsatt nye rammeregler for det indre marked for elektrisk kraft og gass ved europaparlaments– og rådsdirektiv 2003/54/EF av 26. juni 2003 om felles regler for det indre marked for elektrisk kraft og om oppheving av direktiv 96/92/EF 1 , europaparlaments– og rådsdirektiv 2003/55/EF av 26. juni 2003 om felles regler for det indre marked for naturgass og om endring av direktiv 98/30/EF 2 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1228/2003 av 26. juni 2003 om vilkår for adgang til nett for overføring av elektrisk kraft over landegrensene 3 .

 2. I henhold til direktiv 2003/54/EF og 2003/55/EF skal medlemsstatene utpeke ett eller flere vedkommende organer som skal fungere som reguleringsmyndigheter med de reguleringsoppgaver som er fastsatt i nevnte direktiver. Reguleringsmyndighetene skal være helt uavhengige av elektrisitetsindustriens interesser.

 3. De nasjonale reguleringsmyndighetenes detaljerte ansvarsområder og oppgaver kan variere fra medlemsstat til medlemsstat, men alle medlemsstater skal utpeke minst én reguleringsmyndighet som har til oppgave å anvende de nye rammereglene når de er blitt innarbeidet i nasjonal lovgivning, særlig reglene for løpende tilsyn med markedet.

 4. I direktiv 2003/54/EF og 2003/55/EF er det fastsatt mål og rammer for tiltak på nasjonalt plan, samtidig som det gis mulighet til å ta hensyn til nasjonale forhold ved anvendelsen av reglene på visse områder. En ensartet anvendelse av de relevante regler i alle medlemsstater er av avgjørende betydning for å kunne lykkes i å utvikle et indre marked for elektrisk kraft.

 5. Det europeiske forum for regulering av elektrisk kraft og Det europeiske forum for regulering av gass har bidratt vesentlig til en felles tilnærming til spørsmål om transaksjoner over landegrensene. Begge fora vil fortsatt være viktige som allmenne diskusjonsplattformer for alle aktører fra offentlige myndigheter, reguleringsmyndigheter og industri, men det er nå nødvendig å gi samarbeidet og samordningen på reguleringsområdet en mer formell status for å lette gjennomføringen av det indre energimarked og i lys av den forestående tiltredelsen av nye medlemsstater.

 6. På denne bakgrunn bør det opprettes en «gruppe av europeiske reguleringsmyndigheter for elektrisk kraft og gass» for å lette samråd, samordning og samarbeid mellom reguleringsmyndighetene i medlemsstatene og mellom disse myndighetene og Kommisjonen, med sikte på å styrke det indre marked og sikre ensartet anvendelse i alle medlemsstater av direktiv 2003/54/EF og 2003/55/EF og forordning (EF) nr. 1228/2003.

 7. Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektrisk kraft og gass bør være sammensatt av lederne for de nasjonale myndigheter som har ansvar for regulering av sektoren for elektrisk kraft og gass i medlemsstatene. Kommisjonen bør være representert på høyt nivå.

 8. Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektrisk kraft og gass bør opprettholde et nært samarbeid med komiteene nedsatt ved artikkel 30 i direktiv 2003/55/EF og artikkel 13 i forordning (EF) nr. 1228/2003. Dens arbeid bør ikke gripe inn i komiteenes arbeid.

 9. Kommisjonsbeslutning 95/539/EF 4 og 92/167/EØF 5 bør oppheves ettersom det ved disse beslutningene ble nedsatt komiteer innenfor rammen av rådsdirektiv 91/296/EØF 6 og 90/547/EØF 7 om transitt av henholdsvis naturgass og elektrisk kraft, som ble opphevet ved direktiv 2003/54/EF og 2003/55/EF —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Formål og virkeområde

 1. Kommisjonen oppretter en uavhengig rådgivende gruppe for elektrisk kraft og gass kalt «Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektrisk kraft og gass» (heretter kalt «Gruppen»).

 2. Gruppen skal på eget initiativ eller på anmodning fra Kommisjonen gi råd til Kommisjonen og bistå den i dens innsats for å befeste det indre energimarked, særlig ved utarbeiding av utkast til gjennomføringstiltak på området elektrisk kraft og gass, og i alle spørsmål som gjelder det indre marked for gass og elektrisk kraft. Gruppen skal lette samråd, samordning og samarbeid mellom de nasjonale reguleringsmyndigheter ved å bidra til en ensartet anvendelse i alle medlemsstater av bestemmelsene fastsatt i direktiv 2003/54/EF, direktiv 2003/55/EF og forordning (EF) nr. 1228/2003 samt av et eventuelt framtidig fellesskapsregelverk for elektrisk kraft og gass.

Artikkel 2

Gruppens sammensetning

 1. Gruppen skal være sammensatt av lederne for de nasjonale reguleringsmyndigheter eller deres representanter.

 2. I denne beslutning menes med «nasjonal reguleringsmyndighet» en offentlig myndighet som en medlemsstat har opprettet i henhold til direktiv 2003/54/EF og 2003/55/EF, der det er fastsatt at medlemsstatene skal utpeke ett eller flere vedkommende organer som skal fungere som reguleringsmyndigheter, for å sikre likebehandling, effektiv konkurranse og at markedet for gass og elektrisk kraft virker på en tilfredsstillende måte, og særlig for å føre tilsyn med den løpende anvendelsen av bestemmelsene i direktiv 2003/54/EF og 2003/55/EF og forordning (EF) nr. 1228/2003.

 3. Dersom en medlemsstat ikke har utpekt ett eller flere vedkommende organer som skal fungere som reguleringsmyndigheter, skal den berørte medlemsstat inntil 1. juli 2004 være representert i Gruppen av en representant for en annen vedkommende offentlig myndighet.

 4. Kommisjonen skal delta i Gruppens møter og utpeke en representant på høyt nivå til å delta i alle dens drøftinger.

Artikkel 3

Arbeidsordning

 1. Gruppen skal velge en leder blant sine medlemmer.

 2. Gruppen kan ved behov opprette ekspertgrupper med mandat til å undersøke særlige spørsmål.

 3. Kommisjonen kan delta i alle møter i slike ekspertgrupper.

 4. Sakkyndige fra EØS-statene og fra søkerstater til Den europeiske union kan delta i Gruppens møter som observatører. Gruppen og Kommisjonen kan invitere andre sakkyndige og observatører til å delta i møtene.

 5. Gruppen fastsetter selv sin forretningsorden, enten ved enighet, eller dersom det ikke er enighet, med to tredels flertall, idet hver medlemsstat har én stemme, med forbehold for Kommisjonens godkjenning.

 6. Kommisjonen skal ivareta Gruppens sekretariat.

 7. Medlemmers, observatørers og sakkyndiges reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med Gruppens virksomhet skal tilbakebetales av Kommisjonen i samsvar med Kommisjonens egne regler.

 8. Gruppen skal framlegge for Kommisjonen en årsrapport om sin virksomhet. Kommisjonen skal oversende årsrapporten til Europaparlamentet og Rådet, eventuelt med merknader.

Artikkel 4

Samråd

Gruppen skal på et tidlig tidspunkt holde omfattende samråd med markedsdeltakere, forbrukere og sluttbrukere på en åpen måte som gir innsyn.

Artikkel 5

Fortrolighet

Uten at det berører bestemmelsene i traktatens artikkel 287 skal Gruppens medlemmer, observatører og eventuelle andre personer være forpliktet til ikke å gi videre opplysninger som de har fått kjennskap til gjennom arbeidet i Gruppen eller dens arbeidsgrupper, når Kommisjonen underretter dem om at den uttalelsen det er anmodet om eller det spørsmål som er blitt reist, er av fortrolig art. Kommisjonen kan i slike tilfeller beslutte at bare Gruppens medlemmer kan delta på møtene.

Artikkel 6

Oppheving

Beslutning 95/539/EF og 92/167/EØF oppheves.

Artikkel 7

Ikrafttredelse

 1. Denne beslutning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den europeiske unions tidende.

 2. Gruppen skal begynne sitt arbeid på ikrafttredelsesdatoen for denne beslutning.

Utferdiget i Brussel, 11. november 2003.

For Kommisjonen

Loyola DE PALACIO

Visepresident

Fotnotar

1.

EFT L 176 av 15.7.2003, s. 37.

2.

EFT L 176 av 15.7.2003, s. 57.

3.

EFT L 176 av 15.7.2003, s. 1.

4.

EFT L 304 av 16.12.1995, s. 57.

5.

EFT L 74 av 20.3.1992, s. 43.

6.

EFT L 147 av 12.6.1991, s. 37.

7.

EFT L 313 av 13.11.1990, s. 30.

Til forsida av dokumentet