St.prp. nr. 53 (2003-2004)

Statens eierskap i Statkraft SF

Til innholdsfortegnelse

6 Statkrafts strategi og styrets vurdering av den foreslåtte omorganiseringen

6.1 Statkrafts strategi

Styret har redegjort for hovedelementene i Statkrafts strategi i brev til Nærings- og handelsdepartementet av 18. desember 2002 vedrørende finansielle konsekvenser av endringer i garantibestemmelsene og omgjøring av selskapsform for Statkraft, samt brev av 9. mai 2003 vedrørende blant annet tilførsel av ny egenkapital. Statkrafts styre bekrefter i brev av 23. mars 2004 at hovedlinjene i strategien ligger fast, og oppsummerer den slik (brev av 23. mars 2004 følger som utrykt vedlegg):

Statkrafts visjon og forretningsidé

Statkrafts visjon er å være ledende i Europa innen miljøvennlig energi. Forretningsidéen er å skape verdier for eier, kunder og samfunn ved å:

  • utvikle og produsere miljøvennlig kraft i Europa og andre utvalgte regioner,

  • handle med energi og tilhørende produkter,

  • sammen med partnere videreutvikle lønnsomheten innen distribusjon og sluttbrukersalg ved å dekke behovet for energi og tilhørende tjenester.

Statkraft er blant de største selskapene i Europa innen produksjon av vannkraft. Ambisjonen er å utvikle selskapet til å bli ledende i Europa innen miljøvennlig energi. Statkraft vil fortsette å fokusere på fornybar kraft. Utvikling av gasskraft og annen anvendelse av gass kan også bidra til å oppnå selskapets ambisjon.

Statkrafts hovedaktiviteter

Statkraft har siden 1991 med utgangspunkt i et unikt produksjonsapparat utviklet kompetanse og systemer innen kraftproduksjon og handel i det nordiske kraftmarked slik at selskapet i dag fremstår som en ledende aktør. Videre har selskapet bygget opp datterselskaper på kontinentet med aktiviteter innen kraft- og gasshandel.

Gjennom bidrag til restrukturering av selskapene i Statkraftalliansen, har Statkraft skaffet seg en god posisjon for verdiskaping av disse eierposisjonene gjennom videre restrukturering og effektivisering.

Selskapet vil fokusere på følgende hovedaktiviteter for å oppnå sine mål:

i. Effektiv, miljøvennlig kraftproduksjon - langsiktig verdiskaping

Statkraft skal styrke konkurranseevnen innen kraftproduksjon ved kontinuerlig å forbedre sine arbeidsprosesser. Kraftproduksjon skal skje på en kostnadseffektiv måte og gjenspeile beste praksis innen produksjonsstyring og aggregatoptimalisering.

Videre skal selskapet sikre en lønnsom og effektiv utnyttelse av det eksisterende produksjonsapparatet. Anleggenes produksjonsevne skal utvikles i et langsiktig perspektiv. Dette skal skje gjennom en miljøvennlig fornyelse av anleggene i takt med elde og slitasje. Lønnsom opprustning og utvidelse av anleggene skal gjennomføres.

Statkraft forvalter svært mange vassdrag og har påtatt seg oppgaver og forpliktelser i forhold til blant annet økologi, fiskeressurser, kommuner, lokalmiljøer og storsamfunnet. Disse forpliktelsene skal ivaretas på en profesjonell og tillitskapende måte, gjennom å bidra til forskning, kompetanseutvikling og mobilisering av lokalt engasjement.

ii. Ledende innen fysisk og finansiell handel

Statkraft har gjennom sitt unike produksjonsapparat, system for innsamling og bearbeiding av markedsdata og kompetanse hos medarbeiderne, oppnådd gode resultater de siste årene innen energidisponering og krafthandel. Målet fremover er å videreutvikle vår ledende posisjon innen nordisk krafthandel. Dette innebærer å utvikle handelen med kraftderivater og tilbud av spesialtilpassede produkter og løsninger (origination).

Statkraft har etablert en lønnsom handelsvirksomhet i det kontinentale kraftmarkedet basert på innovativ handel med strukturerte produkter, grønne sertifikater og handel mellom ulike land. Selskapet har kontorer i Nederland, Tyskland og Sverige. Statkraft vil satse videre for å utvikle en robust og lønnsom virksomhet internasjonalt innenfor trading og origination.

iii. Videreutvikle norske eierposisjoner

Kraftbransjen i Norge har de siste årene vært inne i en periode med omfattende restrukturering. Statkraft har vært godt posisjonert til å delta i denne prosessen, og fra 1996 til i dag har selskapet investert om lag NOK 26 milliarder i norske selskaper.

Statkraft ønsker å oppnå majoritet i utvalgte allianseselskaper. Dette vil bl.a. sikre selskapsmessig kontroll og gi større mulighet til å hente ut gevinster gjennom et tettere samarbeid.

I henhold til krav fra konkurransemyndighetene vil Statkraft avhende andeler i HEAS, E-CO Vannkraft og produksjonskapasitet tilsvarende det TEV har. Selskapet vil fremover nærmere vurdere ulike alternativer for å oppfylle konkurransemyndighetenes vilkår. Som et første skritt har Statkraft solgt sin eierandel i Kraftverkene i Øvre Namsen (KØN), som tilsvarer en produksjon på om lag 0,6 TWh.

Statkraft er involvert i samtlige deler av verdikjeden gjennom sine allianseselskaper. Foretaket vil bidra til å restrukturere og skape et effektivt sluttbrukermarked i Norge i samarbeid med de regionale selskapene.

iv. Ny lønnsom og miljøvennlig kraft

Vekst i etterspørselen for kraft i Norden, avtagende overkapasitet for kraftproduksjon på kontinentet, krav om reduserte CO2-utslipp og en sterk favorisering av fornybar energi gir interessante forretningsmuligheter for utbygging av ny produksjonskapasitet. Statkraft vil legge vekt på å ha en godt utviklet prosjektportefølje for miljøvennlig kraftproduksjon både i Norge og utenfor landets grenser, samt en profesjonell organisasjon som effektivt kan realisere prosjektene.

Tradisjonelt har Statkraft fokusert mest på vannkraft i Norge, og selskapet vil fortsatt investere betydelig i vannkraft både med hensyn til nyutbygging, oppgradering av eksisterende produksjon, samt investering i mindre kraftanlegg. Videre har selskapet omfattende planer med hensyn til realisering av ny vindkraft. På kontinentet og i UK forventes det sterk vekst innen ny fornybar kraft i årene fremover. Statkraft har allerede foretatt begrensede investeringer i vindkraft i Storbritannia.

På lang sikt kan også annen ny fornybar kraftproduksjon bli kommersielt interessant. Teknologiovervåking og - utvikling samt sikring av eksklusive rettigheter gjennom patenter og lisenser er således en viktig del av foretakets strategi.

Gasskraft forventes å stå for en økende andel av kraftproduksjonen på kontinentet, og Statkraft har som mål å ta del i produksjon av gasskraft på kontinentet. Gjennom selskapet Naturkraft er selskapet involvert i gasskraft i Norge.

v. Oppkjøp av aktiva på kontinentet og i Norden

For at Statkraft skal kunne bli en ledende nordeuropeisk aktør innen fysisk og finansiell energihandel er det nødvendig å disponere produksjon også utenfor Norge. Statkraft vil, avhengig av kapitalsituasjonen, vurdere å erverve produksjonskapasitet utenfor Norge. Vann- og gasskraft anses som mest aktuell. Hittil har slike produksjonsaktiva på kontinentet etter Statkrafts vurderinger vært priset for høyt. Både fordi en rekke amerikanske selskaper har trukket seg ut av det kontinentale markedet og fordi de store aktørene av konkurransemessige årsaker møter begrensninger for videre oppkjøp innenfor deres hjemmemarkeder, har markedet for aktiva forandret seg i det siste.

Produksjon på kontinentet vil styrke selskapets kontinentale markedsaktiviteter og gi grunnlag for økt krafthandel. Produksjonsaktiva gir troverdighet og sikkerhet i markedet samt informasjon i sanntid, som er viktig for å forstå prisdannelsen. På grunn av samspillet mellom kraftprisene i Norden og på kontinentet vil informasjon om prisdannelsen på kontinentet gi økt lønnsomhet i den nordiske handelen og ytterligere forbedre utnyttelsen av Statkrafts norske produksjonskapasitet. Deregulering av gassmarkedet åpner også nye forretningsmuligheter, spesielt innen handel med gass. En økende andel av kraftproduksjonen i Europa kommer fra gasskraft, og dette forventes å gi markedsmessig tilnærming mellom kraft og gass. Gassaktiva kan således være aktuelle, bl.a. for å støtte handelsvirksomheten.

Kjøp av produksjonskapasitet i Norden kan gi støtte til markedsaktiviteter, samt at Statkraft kan benytte sin kompetanse innen vannkraft. Selv om tilfanget av prosjekter forventes å være begrenset, finnes det i Sverige og Finland noen muligheter for oppkjøp av produksjonsaktiva og andeler i en del mindre selskaper.

6.2 Selskapets organisering

Statkrafts styre har vurdert modell for den foreslåtte omorganiseringen på et overordnet nivå, og uttaler i brev av 23. mars 2004 følgende:

Styret har forstått det slik at det foreslås å etablere et aksjeselskap som er heleid av statsforetaket, og at aksjeselskapet skal være ansvarlig for den samlede forretningsvirksomheten.

Styret legger til grunn at forholdet til eksisterende lovverk, og problemstillinger knyttet til rettigheter og forpliktelser er tilstrekkelig klarlagt og utredet av Nærings- og handelsdepartementet.

Når det gjelder prinsipielle betraktninger knyttet til valg av selskapsform vises det til uttalelse fra styret til statseierskapsutvalget den 31.mars 2003: «Aksjeselskap er klart å foretrekke som selskapsform for Statkraft. Når man befinner seg i et kommersielt marked, vil alle særordninger og særlover bli oppfattet negativt. Vi ønsker at omverdenen oppfatter at selskapet blir drevet, har den samme beslutningsstruktur og har avkastningskrav på linje med andre aktører i markedet. Statsforetaksformen er ikke kjent som selskapsform internasjonalt, og man blir derfor lett identifisert som et selskap som skal ivareta statens sektorpolitiske oppgaver og har andre økonomiske målsettinger.»

Styret konstaterer at omorganiseringen gjennomføres ved at statsforetaket etablerer et nytt datterselskap organisert som et aksjeselskap, og overfører alle sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser til dette selskapet, med foreløpig unntak for statsgaranterte lån og eierposisjoner i enkelte utenlandske selskaper. Styret er ansvarlig for den videre organiseringen i tråd med de krav som følger av lovgivning og myndighetspålegg.

Ved omorganisering av Statkraft i et statsforetak og et nytt aksjeselskap, heleid av statsforetaket, vil styret understreke betydningen av at man unngår uklarhet i beslutningsstrukturen i konsernet.

Styret er av den oppfatning av den foreslåtte organiseringen vil innebære at Statkraft klarere fremstår som en ren kommersiell aktør på linje med sine viktigste konkurrenter. Styret vil i denne sammenheng presisere viktigheten av at Statkraft underlegges tilsvarende rammebetingelser som andre forretningsforetak.

Styret vil i lys av ovennevnte støtte en omorganisering til aksjeselskap.

Til dokumentets forside