St.prp. nr. 76 (2001-2002)

Om delvis bompengefinansiering av Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø er tidligere omtalt i St.meld. nr. 46 (1999-2000) og St.prp. nr. 1 (2001-2002).

Dagens bompengeordning i Bergen ble etablert i 1986 og skulle opprinnelig gjelde fram til utgangen av 2000, jf. St.prp. nr. 118 (1984-85). Avtalen om innkreving av bompenger har blitt forlenget til ut 2002, jf. St.prp. nr. 45 (1998-99) og St.prp. nr. 1 (2001-2002).

Hovedfokus for transportsystemet i Bergen har fra midten av 1980-årene vært rettet mot utbyggingen av et tjenlig hovedvegnett. Dette har gitt økt framkommelighet for både privatbil og kollektivtransport, og har avlastet Bergen sentrum for gjennomgangstrafikk. Forbedringene har vært størst for brukere av privatbil. Det er fortsatt behov for å øke kapasiteten på innfartsårene til sentrum, særlig i sør, samt mellom Laksevåg og Fana. Det er ønskelig å legge særlig vekt på mulighetene for å utvikle et bedre kollektivtilbud på de samme strekningene for å møte den negative utvikling kollektivtrafikken i Bergen har hatt gjennom lengre tid, jf. St.meld. nr. 26 (2001-2002).

For å møte disse utfordringene har Bergen kommune, i samarbeid med Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Hordaland, utarbeidet Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø. Målet med dette er å redusere veksten i biltrafikken, øke andelen kollektivreisende, bedre miljøet og trafikksikkerheten, samt redusere transportkostnadene for nyttetrafikken. Det kan gjøres ved styrking av kollektivtransporten med buss og bybane, ruste opp sentrumsområder som er blitt avlastet for biltrafikk, samt å etablere et sammenhengende gang- og sykkelvegnett til og gjennom byen. Tre hovedprosjekter i Bergensprogrammet er bybane, Ringveg vest og Skansentunnelen.

For å kunne oppnå disse målene søker Bergen kommune om å få delfinansiere gjennomføringen av Bergensprogrammet med bompenger. Hordaland fylkeskommune har sluttet seg til opplegget.