Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 76 (2001-2002)

Om delvis bompengefinansiering av Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø

Til innholdsfortegnelse

6 Bompengeordningen

Bompengeselskap og driftsselskap

Bergen kommune har opprettet et kommunalt aksjeselskap, Bergen bompengeselskap AS, som vil være bomselskap for bompengeordningen i Bergensprogrammet. Dette selskapet er også Vegdirektoratets avtalepart for bompengeordningen i 2002. Det skal kreves inn bompenger i 10 år.

Bompengeinntekter

Bergensprogrammet forutsetter at netto årlige bompengeinntekter i perioden 2002-11 skal utgjøre 228 mill. 2002-kr. Inntektene i 2002 vil ligge noe lavere (ca. 140 mill. kr) fordi eksisterende bompengeopplegg innebærer andre priser og en annen rabattstruktur. Dette «inntektstapet» i 2002 på ca. 90 mill. kr er forutsatt kompensert i resten av perioden. De totale netto bompengeinntektene i perioden 2002-11 blir på 2 280 mill. 2002-kr. Eventuelle takstendringer vil være i samsvar med gjeldende takstretningslinjer for bompengeprosjekter.

Innkrevingsordningen

Opplegget bygger på at innkrevingen skal foregå i dagens 7 stasjoner supplert med en stasjon som fanger opp den trafikken som vil benytte den framtidige Ringveg vest. Stasjonen blir plassert i Straumeområdet og den endelige plasseringen vil bli avgjort gjennom et samarbeid mellom Statens vegvesen Hordaland og Bergen kommune. Innkrevingen vil som i dag skje mot sentrum. Det vil bli innført en «timesregel» slik at trafikk som passerer den nye stasjonen og en av de eksisterende stasjonene bare betaler en gang dersom begge passeringene skjer innenfor en time. I tråd med de sentrale takstretningslinjene vil dette bare gjelde for trafikanter med brikke.

Det er en forutsetning at alle stasjonene blir utstyrt med opplegg for AutoPASS. Det er forutsatt at innkrevingen skal foregå hele døgnet alle dager unntatt søn- og helligdager.

Takster og rabattstruktur

Bomtakstene for trafikanter som betaler full pris er satt til 15 kr for liten bil og 30 kr for stor bil. Det er lagt opp til at dagens ordning med periodekort fjernes. Denne erstattes med en ordning der det kan tegnes forhåndsbetalt abonnement. For å sikre en høy brikkeandel vil en også kunne tegne abonnement med etterskuddsbetaling. Det vil bli lagt opp til en ordning med rabatter knyttet til antall passeringer som er i henhold til gjeldende takstretningslinjer. Det kan være aktuelt å innføre et passeringstak pr. måned, slik at ingen betaler for mer enn et visst antall passeringer pr. måned. Denne ordningen skal godkjennes av Vegdirektoratet ihht. takstretningslinjene.