Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 76 (2001-2002)

Om delvis bompengefinansiering av Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø

Til innholdsfortegnelse

9 Konklusjon

Gjennomføring av Bergensprogrammet er viktig for å bedre miljøet og framkommeligheten i Bergen. Samferdselsdepartementet mener utbygging av bedre kollektivtransport er et avgjørende virkemiddel i denne sammenheng. Samferdselsdepartementet er opptatt av at kollektivtilbudet blir styrket uavhengig av løsning. Fortsatt gjenstår arbeid med utredninger, planlegging og avklaring av valg av løsning både for kollektivtransporten og de store vegprosjektene i Bergensprogrammet. I denne forbindelse må også finansieringsplanen avklares. Framdriften i dette arbeid bør ikke forsinkes. Samferdselsdepartementet mener derfor at Stortinget bør ta stilling til bompengefinansiering og grunnlag for videre arbeid.

Samferdselsdepartementet mener prosjektene i Bergensprogrammet samlet sett vil forbedre trafikksituasjonen i Bergensområdet. Det er spesielt viktig å styrke kollektivtransporten, og Bergensprogrammet legger opp til nettopp en slik satsing.

Departementet vil understreke at lokal kollektivtrafikk hovedsakelig er et fylkeskommunalt ansvar og at man derfor må forutsette at fylket prioriterer og legger til rette for økte markedsandeler for kollektivtrafikk i Bergen.

Etter departementets syn er det viktig å holde framdrift i arbeidet med planlegging og utredning av Bergensprogrammet. Det er satt av 5 mill. kr på statsbudsjettet for 2002 for å forsere planleggingen av en bybane i Bergen. Bevilgningen vil kunne gi rom for å få gjennomført de utredninger som er nødvendige for å kunne følge opp kravene om dokumentasjon for alternativ bruk av riksvegmidler og bompenger. De foreløpige resultatene fra kompletterende beregninger for analyse av bybanen tyder på at banealternativene synes å ha bedre nyttekostnadstall enn det mest realistiske bussalternativet. Departementet vil få seg forelagt det endelige resultatet av arbeidet som gjøres lokalt så snart det er sluttført, og vil da ha et godt grunnlag for å dokumentere om kravene til alternativ bruk av riksvegmidler og bompenger er fulgt. Det forutsettes at bybaneprosjektet tilføres planmidler som sikrer framdriften også i kommende år.

Både Ringveg vest og bybanen er pr. dags dato i en reguleringsplanprosess, og begge prosjektene kan startes opp i 2005. Det arbeides lokalt med å framskaffe dokumentasjon for alternativ bruk av riksvegmidler knyttet til bygging av bybane. Denne vurderingen skal omfatte en vurdering av aktuelle alternativer for styrking av kollektivtransporten. Etter at en endelig kvalitetssikringsprosess for bybanen er fullført, vil departementet komme tilbake til Stortinget med en nærmere vurdering av bybaneprosjektet, og ta endelig stilling til valg av utbygging og finansiering av kollektivtransporten. Stortinget vil bli invitert til å treffe vedtak om enkeltprosjektene i pakken i forbindelse med de årlige budsjettproposisjonene, og etter at nødvendige utredninger, plangrunnlag og kvalitetssikrede kostnadsoverslag foreligger. Forslag om innkreving av bompenger fremmes for Stortinget nå på bakgrunn av departementets tilslutning til hovedlinjene og prinsippene i Bergensprogrammet.