Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 76 (2001-2002)

Om delvis bompengefinansiering av Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø

Til innholdsfortegnelse

2 Omtale av Bergensprogrammet

Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø skal gi svar på bysamfunnets transport- og miljøutfordringer, og avklare viktige oppgaver i 20 år framover.

Bergensprogrammet viser:

 • de viktigste transport- og miljøutfordringene

 • målsettinger og strategier for en effektiv og miljøvennlig transport

 • hva som skal til for å nå målene

 • hva det vil koste

 • hvordan det kan finansieres

 • hva som kan oppnås.

Begrunnelsen for Bergensprogrammet er den sterke veksten i vegtrafikken Bergen har opplevd. Denne trafikkveksten er sterkere enn i mange andre deler av landet. Trafikkveksten på innfartsårene har i de siste årene vært på mellom 3 og 6 pst. hvert år. Samtidig har kollektivtrafikkandelen gått ned. Dette skaper et betydelig press på transportsystemet.

På deler av vegnettet har trafikken nådd et nivå som skaper problemer for framkommeligheten. Dette gjelder spesielt i områdene sør for sentrum. Slik arealutviklingen er vist i kommuneplanen, vil trafikkveksten være størst i sør hvor hovedvegutbyggingen ennå ikke er fullført, og noe mindre i vest og nord. Det er beregnet at trafikken på vegnettet i sør vil øke betydelig fram til 2015. Dette innebærer at det er i de områdene av Bergen der transportsystemet har dårligst kapasitet, at den største veksten vil komme. Hvis det ikke gjennomføres tiltak vil trafikkøkningen føre til lengre rushtidsperioder, noe som vil gi økte miljøproblemer i form av støy, støv og utslipp.

En av de største transportpolitiske utfordringene i Bergen er å snu denne trenden gjennom utvikling av konkurransedyktig kollektivtransport med høyere kapasitet og kapasitetsreserver enn ved dagens busstransport, og slik at kollektivtransporten samlet kan ta større markedsandeler i forhold til privatbil. Dette vil dempe trafikkpresset på hovedvegnettet og bidra til å sikre en mer effektiv utnyttelse av veginvesteringene. Det blir i tillegg viktig å fullføre utbyggingen av hovedvegnettet, og sikre en effektiv utnyttelse av de investeringer som er gjort ved å dempe transportpresset i kritiske områder.

Bergensprogrammet er et svar på disse utfordringene. I Bergensprogrammet er følgende 9 mål definert:

 1. Trafikkveksten skal dempes.

 2. Byutviklingen skal gi mindre transportbehov.

 3. En større del av trafikkveksten skal over på kollektivtrafikken.

 4. De investeringer som er gjort i vegnettet skal utnyttes bedre.

 5. Miljøbelastningen fra trafikk skal reduseres.

 6. Sentrum skal skjermes for uønsket trafikkpress.

 7. Det skal etableres et sammenhengende gang- og sykkelvegnett.

 8. Det skal skje færre trafikkulykker.

 9. Det skal etableres et tilstrekkelig finansieringsgrunnlag for tiltak.