Strategi for småbyer og større tettsteder som regionale kraftsentre

Til innholdsfortegnelse

REFERANSER

Agenda Kaupang (2019) Smarte byer og kommuner i Norge – en kartlegging , rapport R1020566

FNs bærekraftsmål Oversikt over mål og delmål www.regjeringen.no

Gottlieb Paludan Architects (GPA), Byantropologene og NTNU ved Eli Støa Bokvalitet og høy tetthet (2021) www.regjeringen.no

Helse- og omsorgsdepartementet (2020) Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024; Attraktiv, kvalitetssikker og teambasert , Helse- og omsorgsdepartementet 2021

Kunnskapsdepartementet (2021) Strategi for desentralisert og fleksibel utdanning ved fagskoler, høyskoler og universiteter, Kunnskapsdepartementet 2021

Kunnskapsdepartementet (2021) Videre vekst og kvalitet - Strategi for høyere yrkesfaglig utdanning , Kunnskapsdepartementet 2021 (kommende)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2019) Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2019) Én digital offentlig sektor: Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025

Kommunal- og moderniseringsdepartmenetet (2019) : Retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon , fastsatt ved kgl.res. 8.11.2019

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2020) Alle trenger et trygt hjem - Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-2024)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2020) Nasjonal strategi for kunstig intelligens

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2021) Kyststrategi – Nye jobber langs kysten vil gi vekst og utvikling i Distrikts-Norge

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2021) Fjell- og innlandsstrategi – Nye jobbar skapar vekst og utvikling i fjell- og innlandsregionen

Meld. St. 18 (2017-2018) Berekraftige byar og sterke distrikt , Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2017

Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre , Helse- og omsorgsdepartementet 2018

Meld. St. 19 (2018-2019) Folkehelsemeldinga – Gode liv i eit trygt samfunn , Helse- og omsorgsdepartementet 2019

Meld. St. 5 (2019-2020) Levende lokalsamfunn for fremtiden , Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2019

Meld. St. 7 (2019–2020) Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023 , Helse- og omsorgsdepartementet 2019

Meld. St. 16 (2019–2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken — Engasjement, bærekraft og mangfold , Klima og miljødepartementet 2020

Meld. St. 29 (2019–2020) Politimeldingen – et politi for fremtiden , Justis- og beredskapsdepartementet 2020

Meld. St. 30 (2019–2020) En innovativ offentlig sektor — Kultur, ledelse og kompetanse Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2020

Meld. St. 5 (2020–2021) Samfunnssikkerhet i en usikker verden , Justis- og beredskapsdepartementet 2020

Meld. St. 9 (2020–2021) Mennesker, muligheter og norske interesser i nord , Utenriksdepartementet 2020

Meld. St. 16 (2020–2021) Utdanning for omstilling — Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning , Kunnskapsdepartementet 2021

Meld. St. 20 (2020–2021) Nasjonal transportplan 2022–2033 , Samferdselsdepartementet 2021

Meld. St. 22 (2020–2021) Data som ressurs — Datadrevet økonomi og innovasjon , Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2021

Meld. St. 28 (2020–2021) Vår felles digitale grunnmur – Mobil-, bredbånds- og internettjenester , Kommunal- og moderiseringsdepartementet 2021

Meld. St. 37 (2020–2021) Samisk språk, kultur og samfunnsliv – Næringsgrunnlag for levende samiske lokalsamfunn, Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2021

NIBR (2021) Mindre byer og regionsentres rolle og funksjon i regioner og regional utvikling, rapport 2021:2 (kommende)

NIFU (2021) NHOs kompetansebarometer 2020 , rapport 2021:4

NOU 2020:12 Distriktsnæringsutvalget Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn

NOU 2020:15 Demografiutvalget Det handler om Norge — Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene

Nærings- og fiskeridepartementet (2019) Småbedriftslivet - Strategi for små og mellomstore bedrifter

Nærings- og fiskeridepartementet (2019) Handlingsplan for kvinnelige gründere

Prop. 86 L (2020-2021) Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner) , Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2021

Prop. 145 L (2020-2021) Endringar i opplæringslova, friskulelova og barnehagelova (behandling av personopplysningar, fjernundervisning o.a.) , Kunnskapsdepartementet 2021

Samfunnsøkonomisk Analyse AS (2020) Tilgang på boliger i distriktene og rekruttering av arbeidskraft, Rapport 35:2020

Statens vegvesen, Region nord (2019) Småby Nord. Bærekraftig mobilitet i småbyene i Nord-Norge - statusrapport med aktuelle tiltak

TØI, m.fl. Tettstedspakker for attraktiv, inkluderende og klimavennlig stedsutvikling www.toi.no

Ungdommens distriktspanel, Hovedrapport (2021) 10 råd fra Ungdommens distriktspanel

Vista Analyse AS (2019) Omsetningsutvikling i varehandel og tjenesteyting i et utvalg norske byer for perioden 2008-2018. Oppdatert versjon med tall for 2018 , Rapport 2019/45

Til dokumentets forside