Rundskriv

Fylkesmannens myndighet i klagesaker i Marka – endringer til rundskriv T-8/86

Det vises til rundskriv T-8/86 fra Miljøverndepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet med endringer i brev av 16.01.04 og rundskriv T-2/09 om overføring til fylkesmannen av myndighet etter plan- og bygningsloven.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Østfold
Fylkesmannen i Oppland 

Det vises til rundskriv T-8/86 fra Miljøverndepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet med endringer i brev av 16.01.04 og rundskriv T-2/09 om overføring til fylkesmannen av myndighet etter plan- og bygningsloven.

For det geografiske virkeområdet for lov 6. juni 2009 nr. 35 om naturområder i Oslo og nærliggende områder (Marka) gjøres følgende endringer i nevnte rundskriv med tillegg: Med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 1-9, jfr. § 15 tredje og fjerde ledd i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 overføres klagemyndigheten for alle saker som vedrører Marka, fra fylkesmennene i Buskerud, Oppland og Østfold, til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Innenfor markalovens geografiske virkeområde samles dermed klagemyndigheten i alle saker etter plan- og bygningsloven hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Dette innebærer at delegeringen både gjelder saker etter plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 og plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77.

Med hilsen


Inger Lindgren                                                                          Torkel Ramberg
ekspedisjonssjef                                                                        ekspedisjonssjef

 

Kopi: JD, KRD, LMD, OED, NHD og kommuner med områder i Marka