Veiledninger og brosjyrer

Temaveileder: Mineralske forekomster og planlegging etter plan- og bygningsloven

Veilederen om plan- og bygningsloven og uttak av mineralske forekomster inngår som en temaveileder i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008 og er utarbeidet i samråd med Direktoratet for mineralforvaltning.

Veilederen om plan- og bygningsloven og uttak av mineralske forekomster inngår som en temaveileder i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008 og er utarbeidet i samråd med Direktoratet for mineralforvaltning.

Tidligere rundskriv om mineralske løsmasser og behandling etter plan- og bygningsloven ble utgitt i 1996 (rundskriv T-5/96). Siden den gang har det skjedd vesentlige endringer i lovverket innenfor dette fagområdet. De viktigste endringene er:

• Ny plan- og bygningslov; nye planbestemmelser i 2009 og nye byggesaksbestemmelser i 2010
• Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven)
• Annet nytt lovverk, spesielt kapittel 30 i forurensningsforskriften

Formålet med veilederen er å gjøre rede for samspillet mellom plan- og bygningsloven og andre viktige lover og forskrifter som styrer forvaltningen av mineralske ressurser, bortsett fra olje, gass og vann. Med mineralressurser menes både statens mineraler og grunneiers mineraler.

Veilederen er ment å være et avklarende verktøy for kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn, mineralnæringen, konsulentbedrifter som arbeider med planer etter plan- og bygningsloven, og interesseorganisasjoner.