Artikkel XX punkt 5: Unngåelse av dobbeltbeskatning av gevinst ved salg av aksjer i et selskap hjemmehørende i Malaysia

Vedrørende unngåelse av dobbeltbeskatning av gevinst ved salg av aksjer i et selskap hjemmehørende i Malaysia.

Vi viser til e-posten din datert 27. april 2012 og senere påminnelser. Vi beklager at det har tatt tid å besvare henvendelsen.

Det er opplyst at et norsk selskap har solgt aksjene sine i et malaysisk selskap. Kjøper av aksjene er et utenlandsk selskap. Det norske selskapet har ikke fast driftssted i Malaysia. Det malaysiske selskapet var del av en incentiv-ordning (Operating Headquarter Incentive).

Det følger av artikkel XIX i skatteavtalen mellom Norge og Malaysia at gevinster som et norsk selskap uten fast driftssted i Malaysia erverver ved salg av formuesobjekter (herunder aksjer), er fritatt fra malaysisk beskatning. Etter skatteavtalen kan slike gevinster derfor bare skattlegges i Norge.

Slik artikkel XIX er utformet, er det reist spørsmål om hvorvidt artikkel XX om unngåelse av dobbeltbeskatning kommer til anvendelse på dette forholdet.

I artikkel XX punkt 1 første setning fastslås det generelle prinsippet om at hvert av landene kan skattlegge i henhold til sin interne lovgivning med mindre noe annet er bestemt i skatteavtalen. Siden artikkel XIX positivt bestemmer at Malaysia ikke kan skattlegge de aktuelle gevinstene, er Malaysia avskåret fra å skattlegge selv om de har intern hjemmel til det. Norge kan imidlertid skattlegge i henhold til sin interne rett.

I en slik situasjon oppstår det ingen dobbeltbeskatning. Den er direkte løst gjennom utformingen av artikkel XIX sammenholdt med artikkel XX punkt 1 første setning. Den ordinære bestemmelsen om unngåelse av dobbeltbeskatning for personer bosatt i Norge i artikkel XX  punkt 3 kommer derfor ikke til anvendelse.

Siden det malaysiske selskapet hadde status som "Operational Headquarter", som er en malaysisk incentiv-ordning, er det også reist spørsmål om Artikkel XX punkt 5 kommer til anvendelse.

Departementet er kjent med at den incentivlovgivningen som det vises til i artikkel XX punkt 5, dvs. Investment Incentives Act, 1968, of Malaysia, ikke lenger eksisterer. Loven bortfalt i 1986 og ble erstattet av Promotion of Investments Act 1968. Av informasjon utgitt i 2006 av Malaysian Industrial Development Authority fremgår det imidlertid at ordningen med "Operational Headquaters " ikke er hjemlet i erstatningsloven, men i Section 127 in den malaysiske inntektsskatteloven (Income Tax Act 1967).

Siden det regelverket det vises til i artikkel XX punkt 5 ikke lenger eksisterer, vil denne bestemmelsen etter sin ordlyd ikke kunne anvendes. Det følger av punkt 6 i artikkel XX at punkt 5 skal få tilsvarende anvendelse på bestemmelser av vesentlig likeartet karakter som vedtas senere. For at senere bestemmelser skal omfattes av punkt 5 er det imidlertid en forutsetning at de kompetente myndigheter i Norge og Malaysia er blitt enige om hvilken malaysisk lovgivning som kvalifiserer som vesentlig likeartet den som fremgikk av Investment Incentives Act 1968. Norske og malaysiske myndigheter har ikke inngått noen avtale om dette. Det må derfor legges til grunn at punkt 5 i artikkel XX er en bestemmelse som det ikke har vært mulig for norske skattytere å påberope seg fra og med 1986 og framover.

Med hilsen

Stig Sollund
ekspedisjonssjef                                                                                                                                         

                                                     Johanne Rian
                                                     lovrådgiver